Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1138

Решение № 1138

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл.24 и сл. от Закона за управление на отпадъците

 

РЕШЕНИЕ № 1138

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл. 24, ал.2 от ЗУО, във връзка с чл.52, ал.1 от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122- С013 по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект № DIR-5112122-11-79 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за участието на Община Велико Търново в регионално сдружение с наименование“РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“,със седалище в гр.Велико Търново, което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, посочен от финансираща организация

2. Регионалното сдружение си поставя следните цели:

•          съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от регион Велико Търново на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което е предвидено да се изгради в имот, собственост на Община Велико Търново, в землището на с.Шереметя, Община Велико Търново;

•          изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за управление на отпадъците,   състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци;

•          ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната програма за управление на отпадъците;

•          създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране;

•          подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

•          ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

•          постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

•          стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

•          насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците;

3. Дава съгласие регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъци, които ще се изградят след създаване на регионалното сдружение да са съсобственост на общините - членове на сдружението, спрямо дяловото им участие.

4. Дава съгласие Общината да участва спрямо процентното си разпределение в разходите по изграждане на регионалното депо и въвеждането му в експлоатация, в разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, като прави парични (имуществени) вноски, съобразно планирания размер на разходите по изготвена план-сметка за отделните етапи от строителството.

•         Процентното участие на Общината в разходите за изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалната система да е 47,13%

•         Процентното участие на Общината       да се осигурява със собствени бюджетни средства и да се внася в срок, определен от общото събрание на сдружението.

•         При осигуряване на финансиране на проект(и) за отделни етапи от строителството на регионалното депо и/или за други съоръжения за третиране на отпадъци, общината да участва процентно в размера на приноса на регионалното сдружение за реализирането на проекта.

5. Дава съгласие Общината да заплаща всяка година за срока на съществуване на регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:

•          разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. текущи консумативни разноски;

•          разходи за ремонт, реконструкции и подобрения;

•          разходи за персонал;

•          административни разходи;

•          разходи за консултански услуги;

•          разходи за изготвяне на проекти;

•          разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;

•          разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията;

•          други разходи, свързани с изпълнение на целите на Регионалното сдружение;

Размерът на целевата годишната вноска на общината да се определя   по брой жители на съответната община , като се определя от общото събрание на регионалното сдружение в абсолютно число за 1 (един) жител, умножено по общия брой на населението на общината. Броят на населението се определя съгласно актуалните /статистически/ данни за постоянен и настоящ адрес на населението във всяка община.

6. Дава съгласие инж. Даниел Димитров Панов - Кмет на Община Велико Търново, да участва в първото общо събрание – учредително събрание на регионалното сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува от името на общината при приемане на решенията за създаване на регионалното сдружение, за избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав и подписва необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази интересите на представляваната община.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ