Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1139

Решение № 1139

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново за част от ПИ № 000305 по картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. Шереметя и проект за ПУП – план за застрояване за частта от ПИ 000305 и ПУП – план за застрояване за ПИ № 000148 по КВС в землището на с. Малки чифлик

 

РЕШЕНИЕ № 1139

                  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и ал. 2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и писмо изх.№ 1480 от 15.05.2014г. на РИОСВ- Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Община Велико Търново за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново за част от ПИ № 000305 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя, община Велико Търново и проект за ПУП- план за застрояване за същата територия, и проект за ПУП – план за застрояване за № 000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново с цел обособяване на територия за обект : „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение за „производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.

2. Разрешава изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново за част от ПИ № 000305 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя, община Велико Търново и проект за ПУП- план за застрояване за същата територия, и проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново с цел обособяване на територия за обект : „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение за „производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ