Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1141

Решение № 1141

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 09.06.2008г., сключен между Управителя на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534.

 

РЕШЕНИЕ № 1141

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 141, ал. 4 от Търговския закон и поради изтичане на срока на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 09.06.2008г., Великотърновски общински съвет прекратява Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 09.06.2008г. с инж. Николай Йорданов Тачев с ЕГН 5005101482, Управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 , сключен между него и Община Велико Търново, като оттегля овластяването му и го освобождава от длъжност считано от 05.06.2014г. Името на управителя да бъде заличено от търговския регистър.  

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет не освобождава от отговорност инж. Николай Йорданов Тачев.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за Управител на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК814191534 – Ина Димова Минчева - Кържилова с ЕГН 6509211554, л.к.№ 643201107, издадена на 31.10.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр Велико Търново, ул. „Хан Крум”, № 3, с диплома за завършено висше образование - Серия А91, № 012611, рег. №х28499/1991г./ от Икономически университет – Варна, специалност- „Икономика и управление в строителството”, квалификация „Икономист-организатор в строителството”.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 .

6. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 .

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ