Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1146

Решение № 1146

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1146

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,726 дка, представляваща имот №131023, седма категория, местност „Куев ток 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5827/13.03.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 2,232 дка, представляваща имот №131022, осма категория, местност „Стърната 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5828/19.03.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,726 дка, представляваща имот №131023, седма категория, местност „Куев ток 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5827/13.03.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 2,232 дка, представляваща имот №131022, осма категория, местност „Стърната 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5828/19.03.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №131023 - в размер на 320 /триста и двадесет/ лева;

- за имот №131022 – в размер на 930 /деветстотин и тридесет/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ