Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1148

Решение № 1148

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имот

 

РЕШЕНИЕ № 1148

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027018, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5841/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027017, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5840/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,100 дка, представляваща имот №027023, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5842/11.04.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027018, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5841/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027017, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5840/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,100 дка, представляваща имот №027023, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5842/11.04.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №027018 - в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева;

- за имот №027017 - в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева;

- за имот №027023 - в размер на 130 /сто и тридесет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ