Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1150

Решение № 1150

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1150

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти:

- Общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5835/27.03.2014 г., представляващо 40/490 идеални части от УПИ ІІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 490 кв.м.;

- Общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5834/27.03.2014 г., представляващо 40/470 идеални части от УПИ ХІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 470 кв.м.; останалата част от които е собственост на Себиле Асанова Гавазова и наследници на Латиф Ибрямов Гавазов.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинските части, както следва:

- за 40/490 ид.ч. от УПИ ІІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 400 /четиристотин/ лева без начислен ДДС;

- за 40/470 ид.ч. от УПИ ХІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 400 /четиристотин/ лева без начислен ДДС.

Сумите следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Себиле Асанова Гавазова и наследници на Латиф Ибрямов Гавазов.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ