Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1151

Решение № 1151

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1151

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-179/15.04.2014 год. от Директора на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет, намиращ в гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, с обща площ 20,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 540,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ