Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1159

Решение № 1159

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване без промяна предназначението за учредяване право на строеж по реда на чл.56, ал.1, т. 1-4 от Закона за горите, в полза на „Мобилтел” ЕАД, върху поземлен имот в горска територия – държавна частна собственост, с номер 000373 в землището на гр.Дебелец, местност „Баира, с площ от 0,150 дка , за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване – „Базова станция” и одобряване на техническо задание за изработване на проект за ПУП – план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1159

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ,чл.124-б, ал.1 ЗУТ ,чл.125, ал.1 ЗУТ, писмо изх.№ 316 от 24.01.2014г. на Регионална дирекция по горите Велико Търново с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, писмо изх.№ 316 от 24.01.2014г. на Регионална дирекция по горите Велико Търново на основание чл.55, ал.3, т.3 от Закона за горите, Решение № ИАГ-11839/28.03.2014г. на Изпълнителна агенция по горите – София на основание чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.54, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от Закона за горите за предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост,постъпило писмено заявление / вх. регистрационен индекс и дата 5300-2212 от 09.04.2014г./ от „Мобилтел” ЕАД, чрез „Санора” ЕООД, София, кв.”Лозенец”, ул.”Николай Лилиев” № 34, упълномощено дружество, съгласно пълномощно от 21.12.2012г. заверено от Елена Божичкова- помощник – нотариус по заместване при Валентина Механджийска, нотариус в район СРС, рег.№ 074 на Нотариалната камара, и удостоверяване на подписите – рег.№ 12484/2012, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Мобилтел” ЕАД чрез „Санора” ЕООД, София, София, кв.”Лозенец”, ул.”Николай Лилиев” № 34, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване без промяна предназначението за учредяване право на строеж по реда на чл.56, ал.1, т. 1-4 от Закона за горите, в полза на „Мобилтел” ЕАД, върху поземлен имот в горска територия – държавна частна собственост, с номер 000373 в землището на гр.Дебелец, местност „Баира, с площ от 0,150 дка , за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване – „Базова станция”.

2. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване без промяна предназначението за учредяване право на строеж по реда на чл.56, ал.1, т. 1-4 от Закона за горите, в полза на „Мобилтел” ЕАД, върху поземлен имот в горска територия – държавна частна собственост, с номер 000373 в землището на гр.Дебелец, местност „Баира, с площ от 0,150 дка , за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване – „Базова станция”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ