Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 68-мо заседание - 26.06.2014 г. (проект)

Дневен ред на 68-мо заседание - 26.06.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и осмо заседание, което да се проведе на 26.06.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

       1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2693/13.06.2014 г.

       2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2014 г., Вх. № 2690/13.06.2014 г.

       3. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 2687/13.06.2014 г.

       4. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2688/13.06.2014 г.

       5. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2689/13.06.2014 г.

       6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2704/16.06.2014 г.

       7. Питане от доц.д-р Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2707/17.06.2014 г.

       8. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете, Вх. № 2695/13.06.2014 г.

       9. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

       10. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

       11. Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново, Вх. № 2682/10.06.2014 г.

       12. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2684/12.06.2014 г.

       13. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 2697/16.06.2014 г.

       14. Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2683/11.06.2014 г.

       15. Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист, Вх. № 2691/13.06.2014 г.

       16. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2711/18.06.2014 г.

       17. Предприемане на действия по прекратяване на съсобственост на имоти съсобствени между Община В. Търново и потребителни кооперации, Вх. № 2712/18.06.2014 г.

       18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Войнежа, Вх. № 2701/16.06.2014 г.

       19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2702/16.06.2014 г.

       20. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2700/16.06.2014 г.

       21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Арбанаси, Вх. № 2674/06.06.2014 г.

       22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Велчево, Вх. № 2675/06.06.2014 г.

       23. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Ново село, Вх. № 2676/06.06.2014 г.

       24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Беляковец, Вх. № 2677/06.06.2014 г.

       25. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2671/04.06.2014 г.

       26. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2698/16.06.2014 г.

       27. Включване на ОУ „П.Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 2705/17.06.2014 г.

       28. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2703/16.06.2014 г.

       29. Доклад относно Общо събрание на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, проведено на 22.05.2014 г.

       30. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2014 г., Вх. № 2686/12.06.2014 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ