Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1162

Решение № 1162

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1162

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-164

-164

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-164

-164

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-164

-164

Общински такси

2700

96

96

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

96

96

-Дирекция "Образование"

96

96

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-136

-136

- Внесен ДДС (-)

3701

-60

-60

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-60

-60

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-76

-76

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-76

-76

Помощи за дарения и др.суми

4500

300

300

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

300

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

300

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

96

96

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

96

96

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

96

96

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

10 838

10 838

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

75

75

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

75

75

-приходи от лихви по срочни депозити

2409

10 711

10 711

-Община Велико Търново

10 711

10 711

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

52

52

-Община Велико Търново

52

52

Други неданъчни приходи

3600

182

182

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

182

182

- Община Велико Търново

182

182

- Получ. др. застр. обезщетения

3612

0

0

- Община Велико Търново

0

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 526

2 526

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 526

2 526

-Дирекция "Култура и туризъм"

2 526

2 526

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

13 546

13 546

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

13 546

13 546

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-39 988

-39 988

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

2 980

2 980

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

12 031

12 031

-Център за социални услуги

6109

182

182

- Кметство Килифарево

6109

1 400

1 400

- Група кметства Килифарево

6109

5 195

5 195

- Кметство Ресен

6109

12 000

12 000

- Кметство Самоводене

6109

6 200

6 200

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

8300

-41 540

-41 540

-погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)

8382

-41 540

-41 540

- в т.ч.погашения по заеми от фонд "Флаг" (-)

8389

-41 540

-41 540

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

-41 540

-41 540

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-27 994

-27 994

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-27 898

-27 898

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

96 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

96 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

96 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

1 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 000 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 857 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 857 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 857 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

14 557 лв

Група 3 Култура

14 557 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

14 557 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

17 414 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

43 395 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

43 395 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

20 000 лв

Група кметства Килифарево

5 195 лв

Кметство Ресен

12 000 лв

Кметство Самоводене

6 200 лв

3. Функция 3 Образование

2 055 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

2 055 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

182 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

182 лв

- в т. ч.:

ЦСУ

182 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-125 427 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група 2 Опазване на околната среда

-125 427 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-125 427 лв

Кметство Самоводене

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-7 336 лв

Група 3 Култура

-7 336 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 336 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

41 723 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

37 171 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

37 171 лв

Група 3 Култура

3 152 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 152 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

1 400 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Кметство Килифарево

1 400 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-45 408 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-27 994 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-27 898 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1085/24.04.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1162-prilojenie1.pdf)1162-prilojenie1.pdf[Приложение №1]104 Kb
Изтегляне на файла (1162-prilojenie2.pdf)1162-prilojenie2.pdf[Приложение №2]60 Kb