Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1163

Решение № 1163

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 1163

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” при следните основни параметри:

•     Максимален размер на дълга – 122 335,69 лева (Сто двадесет и две хиляди триста тридесет и пет лева и шестдесет и девет ст.);

•     Валута на дълга – лева

•     Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•     Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 25.12.2014 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•     Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•     Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•     Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

 

2.   Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ