Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1165

Решение № 1165

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 1165

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.1 и чл. 14 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Дава принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната и нфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                             BG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

•    Максимален размер на дълга – 3 220 000лева (три милиона двеста и двадесет хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

 

2.   Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ