Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1167

Решение № 1167

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Принципно съгласие за предоставяне право на ползване

 

РЕШЕНИЕ № 1167

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава принципно съгласие частите от имоти, както следва: ПИ №000305 по КВС на землище с. Шереметя, с начин на трайно ползване – сметище, с площ от 11,881 дка, местност „Стублица”, за който е съставен Акт за публична общинска собственост №666/17.02.2000 г. и ПИ №000148 по КВС на с. Малки чифлик, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ от 6,249 дка, местност „Чукур тарла”, публична общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, попадащи в обхвата на разработка: Изготвяне на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за част от ПИ №000305 по картата на възстановената собственост на землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и проект за ПУП – План за застрояване за същата част и Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, в съответствие с Решение №1046 от протокол №64 от проведено заседание на Общински съвет Велико Търново на 27.03.2014 г., т.2, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура” с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД, ЕИК 104003977, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71А, представлявано от изпълнителния директор Петър Иванов Петров, върху общински недвижим имот, образуван след влизане в сила на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за част от ПИ №000305 по картата на възстановената собственост на землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и проект за ПУП – План за застрояване за същата част и Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, в съответствие с Решение №1046 от протокол №64 от проведено заседание на Общински съвет Велико Търново на 27.03.2014 г., т.2, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура” с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията. Правото на ползване да бъде учредено за срок от 10 години. „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД, ЕИК 104003977, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71А, представлявано от изпълнителния директор Петър Иванов Петров, се задължава да извърши строителството на „Инсталация за сортиране на отпадъци” и да въведе същата в експлоатация в срок, не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата сключване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. При неизпълнение на указания срок, Договорът за учредяване на безвъзмездно право на ползване се прекратява.

3. Окончателно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване да бъде взето от Великотърновски общински съвет след влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП съобразно техническото задание, съставяне на акт за общинска собственост за новообразувания имот и вписване на акта в Служба по вписванията Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ