Начало Наредби Действащи наредби ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

 

ПРАВИЛНИК

 

за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

Приет с Решение № 6/17.11.2011 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. КОНСТИТУИРАНЕ

III. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

IV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

V. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

VI. КОМИСИИ

VII. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

VIII. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

IX. КОНТРОЛ

Х. ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ХІ. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ.

ХІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ХІІІ. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функциите, правата, задълженията и организацията за работа на Великотърновския общински съвет и на неговите органи и за взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на Общинския съвет, на неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно самоуправление.

Чл.4 (1) Общинският съвет заседава в сградата на Община Велико Търново.

(2) По решение на Председателски съвет заседание може да се проведе и на друго място.

Чл.5. По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни решения.

 

II. КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.6. Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител. Заседанието се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Чл.7. (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от областния управител или негов представител. Преди началото на заседанието, в негово присъствие, в присъствието на председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

(2) Общинските съветници, Кмета на Общината и кметовете на кметствата полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

(3) След полагането на клетвата, Областният управител предоставя ръководството на първото заседание на новоизбрания общински съвет на най-възрастния общински съветник. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет.

 

III. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.8. На първото заседание Общинският съвет избира от своя състав председател. Избирането се извършва с тайно гласуване. Общинският съвет избира до четирима заместник-председатели.

Чл.9. За произвеждането на тайното гласуване се избира постояннодействаща комисия от пет до девет души.

Чл.10 (1) Всеки общински съветник, партия, коалиция и група, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател и заместник–председател на Общинския съвет.

(2) За заместник-председателите гласуването се извършва с интегрална бюлетина.

Чл. 11. (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, пликове с повече от една различни бюлетини и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Чл.12. (1) Изборът на заместник-председателите се извършва с интегрална бюлетина. Бюлетината е действителна, когато в квадратчетата са поставени до 4 знака „Х”. Бюлетината е недействителна, когато няма поставен знак „Х” в нито едно от квадратчетата за гласуване, има повече от 4 знака „Х” в квадратчетата за гласуване, има поставен знак различен от „Х”, поставения знак „Х” засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на гласувалия.

/2/ За избрани се смятат първите четирима кандидати по висшегласие получили повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. При равен брой гласове изборът се повтаря същия ден, като в него участват кандидатите с равен брой гласове.

Чл. 13. (1) Председателят и заместник-председателите на Общинския съвет могат да бъдат предсрочно освободени:

1. при подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на Общинския съвет се взема по реда за избор на председател или заместник-председател на Съвета.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя или на заместник председател на Съвета нов избор се произвежда в 14-дневен срок от вземане на решението.

Чл.14. Когато ще отсъства, Председателят на Общинския съвет определя писмено заместник-председател, който да го замества.

Чл.15. (1) Председателят на Съвета:

1. свиква заседанията на Съвета;

2. ръководи подготовката на заседанията на Съвета;

3. ръководи заседанията на Съвета;

4. координира работата на постоянните комисии;

5. по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, с обществени организации и граждани;

6. подпомага съветниците в тяхната дейност;

7. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;

8. удостоверява с подписа си текста на приетите от Общинския съвет актове;

9. разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;

10. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

11. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на Общината за издръжка на Общинския съвет;

12. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет;

13. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета и заместник-кметовете на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници, гости, граждани и журналисти;

14. следи за спазване на този правилник ;

15. подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;

16. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, от Общинския съвет и в този правилник;

(2) При участие на Председателя на Общинския съвет в разискванията, заседанието се ръководи от заместник-председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината. Отчета включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове. Отчета се предава по общинското кабелно радио и се публикува в Интернет.

Чл.16. (1)Общинският съвет определя възнаграждение на Председателя в зависимост от големината на общината и от обема на работата, която извършва, но в размер не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.

(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

Чл. 17 Заместник-председателите на Общинския съвет:

1. подпомагат Председателя при изпълнение на неговите функции и правомощия;

2. изпълняват отделни функции и правомощия на Председателя, когато той им възложи това.

Чл.18. (1)Председателят на Общинския съвет и заместник-председателите на Съвета образуват председателски съвет.

(2) Заместник –председателите на Общинския съвет подпомагат Председателя в изпълнение на правомощията му по чл.15.

Чл.19.(1) Председателският съвет:

1. изготвя график на заседанията за полугодие и го внася за приемане в общински съвет;

2. приема проекта за дневен ред на заседанията,

3. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;

4. предлага състава на делегации за международни контакти за одобрение от Общинския съвет;

(2) По преценка на Председателя на Общинския съвет при обсъждане на важни и перспективни въпроси вземат участие и ръководителите на групи общински съветници.

Чл.20.(1) Материалите за заседанието на Общинския съвет се публикуват на интернет страницата в шестдневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение отделни материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

 

IV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 21. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 22.(1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на Съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на Съвета;

4. да отправя питания към Кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият Съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, от службите на общинската администрация, от стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си като общински съветник;

(2) Общинският съветник има право да получава пътни и други разноски, на основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, в размер не по-голям от 35% от основното възнаграждение на председателя на общинския съвет. Разходите се отчитат с разходно - оправдателни документи, съгласно действащото законодателство./променен с реш. № 980 от 30.01.2014 г./

(3) За изпълнение на задълженията си, за участието в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, общинския съветник получава ежемесечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, считано от 01.01.2014 г. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

/променен с реш. № 980 от 30.01.2014 г./

(4)За всяко отсъствие на съветник от заседание на общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 20% , а за отсъствие от заседание на постоянна комисия с 10 %, но не повече от възнаграждението по ал. 3.

(5) Възнаграждението се изплаща ежемесечно. Председателя на Общинския съвет не получава допълнително възнаграждение по този ред.

(6) Присъствието на общинските съветници на заседание на Общински съвет се удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието и една поименна проверка по време на заседанието. Присъствието на общинските съветници в работата на постоянните комисии се удостоверява със саморъчен подпис в протоколната книга на съответната комисия в края на заседанието.

(7) Общинските съветници имат социалните права по КТ и Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Упражняващите свободни професии имат социалните права единствено по КСО. /добавен с реш. № 496 от 20.12.2012 г./

(8) Разходите по ал. 2 се отчитат с надлежни документи, съгласно действащото законодателство. /добавен с реш. № 496 от 20.12.2012 г./

Чл. 23. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните и временните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;

3. да се подписва в присъствената книга за заседанията на Общинския съвет;

4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да не напуска без уважителна причина заседателната зала по време на провеждане на заседание на Общинския съвет;

6. писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на Съвета по уважителни причини.

Чл. 24 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

(2) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.25. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.26. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

1. забележка;

2. отнемане на думата;

3. отстраняване от заседание;

Чл.27. (1) Забележка се прави от Председателя към общински съветник, който се отклонява от предмета на разискванията, нарушава реда на заседанието, обърнал се е към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.28. Председателят отнема думата на общински съветник, който след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на Председателя да го прекрати.

Чл.29. Председателят може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала.

Чл.30. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспорва наложената дисциплинарна мярка пред председателския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.31.(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия

4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт.

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

10. при неизпълнение на задължението по чл. 24, ал. 3.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката Председателят на Общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия

(3) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

(4) Ако в срока по ал. 3 Председателят на Общинския съвет не свика заседание на Съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред Областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

(5) Общинският съвет отпечатва и предава на всеки съветник служебна карта, чрез която се легитимира.

 

V. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.32.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група падне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.33.(1) Всяка група общински съветници представя на Председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при Председателя на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на Съвета. Същото правило се прилага и при следващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на групата не може да повтаря име на друга група, която вече се е регистрирала по съответния ред;

Чл.34.(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми Председателя на Общински съвет.

 

VI. КОМИСИИ

Чл.35. Комисиите са орган на Общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Чл.36.(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на общинските съветници. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

(2) Постоянните комисии на Общински съвет Велико Търново са:

1. Комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране /УТТП/;

2. Комисия по бюджет и финанси /БФ/;

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности /ЗСД/;

4. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда /ЗГООС/;

5. Комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред /НПУОР/;

6. Комисия по образование, наука и култура /ОНК/;

7. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки / ИВСПИЕСМВ/;

8. Комисия по общинска собственост/ОС/;

9. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/;

10. Комисия по спорта, туризма, децата и младежта /СТДМ/;

11. Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията /ПГОБК/.

12. Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 

1. Комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината, създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на Общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от териториално-селищното устройство; благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството, благоустрояването и комуналните дейности; участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина. Разглежда проблемите с организацията и безопасността на движението, паркирането на моторни превозни средства, обществения транспорт, предложенията на кметове на кметства, кметски наместници и граждани за ефикасно управление и подобряване на тези дейности на територията на Общината.

2. Комисия по бюджет и финанси, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с годишния бюджет на Общината; контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации;

3.Комисия по здравеопазване и социални дейности, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани със състоянието и развитието на здравеопазването; санитарно-хигиенните условия; аптечното дело и социалните дейности в Общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на здравеопазването и социалните дейности и аптечното дело; амбулаторно-поликлиничното и болнично обслужване на населението; здравната профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението; медико-социалните дейности (социални грижи, помощи, жилищно задоволяване); поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;

4. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с инвестиционни намерения в областта на земеделието, проблеми, свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, околната среда и водите; разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска земя, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметищата, участието на Общината в национални и международни инициативи, свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда, изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на Общината, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, дейността на Общинска служба земеделие и гори.

5. Комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с разработването на предложения за промяна и усъвършенствуване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на Общинския съвет и Общината, съответствието на наредбите и правилниците на Общинския съвет с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2000, контрола върху законосъобразността на решенията на Общинския съвет и тяхното изпълнение, изготвянето на становища и предложения по регионалната политика, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национално и международни сдружения и други сродни организации, провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на Общинския съвет; правилниците, наредбите, решенията, инструкциите и други норми в дейността на Общинския съвет. Разглежда проблемите на обществения ред и сигурността на гражданите, предложенията на кметове на кметства, кметски наместници и граждани за ефикасно управление и подобряване на тези дейности на територията на Общината.

6. Комисия по образование, наука и култура, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани със: състоянието на науката, образованието и научните заведения и институции; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на науката и образованието в Общината; поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи науката и образованието; ресурсното обезпечаване на образованието, науката и научните институции; Разглежда проблеми, свързани с културните институции, културния живот; традициите, църковните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността; състоянието на културно-историческите обекти, музеи, музейни сбирки, галерии, движими и недвижими паметници; връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, театъра, културните трупи, оркестрите, ансамблите, съставите; изготвянето на прогнози, програми и планове за реставрация и консервация на историческите обекти и развитието на туризма; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от културно-историческите особености; именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение; предложенията на кметовете на кметства в тази област; обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация; предлага цялостна програма за опазване паметниците на културата; подпомага развитието на читалищното дело в Общината.

7. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие; създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на Общината в тях; дейността на фирми с общинско участие, инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за Общината; стопанските инициативи; трудовата заетост; промишлеността; търговията и услугите;туризма; транспорта и съобщенията; Разглежда проблемите, свързани с изготвянето на прогнози, проекти и програми с цел правилно, точно и своевременно осъществяване на международно сътрудничество със сродни организации, разработване и защита на проекти, които да бъдат финансирани от кохезионния и структурните фондове от Европейския съюз в направление: общини, малки населени места, регионални, социални, икономически, спортни, младежки, туристически и други направления, както и целесъобразното и навременно усвояване и разходване на отпуснатите по тези проекти средства.

8. Комисия по общинска собственост, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с ефективното управление на общинското имущество, концесиите, общинския жилищен фонд, придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; реституцията;

9. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с приватизацията на общинското имущество и общинските предприятия и осъществява следприватизационния контрол. Дейността му се урежда с отделен Правилник, приет на заседание на Общинския съвет.

10. Комисия по спорта, туризма, децата и младежта, в състав от 9 члена.

Разглежда проблеми, свързани с детските и младежките сдружения и организации; развитието на спорта, туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта и спортната база, спортните дружества и клубове; участието на общината в спортни мероприятия и инициативи;

11. Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията, в състав от 9 члена.

Разглежда проблемите, свързани с етичното поведение на общинските съветници при обсъждане и гласуване на въпроси, по които те могат да имат личен интерес; проучва всички сигнали на граждани за нарушения, бюрократично отношение и злоупотреба със служебното положение и корупция на служители и ръководители в общинската администрация, в търговските дружества с общинско участие и в други структури на общинско подчинение и предлага на Общинския съвет съответните коригиращи действия; осъществява оперативно взаимодействие с правоохранителните органи, с неправителствени организации, сдружения и други форми на гражданското общество с аналогичен предмет на дейност; внася ежегодно в Общинския съвет анализ с предложения за промени в наредбите и правилниците му с цел ограничаване на възможностите за прокарване на лични или групови интереси, облагодетелстване и корупция, за пълна прозрачност и ефикасен граждански контрол върху дейността на местната власт.

12. Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в състав от 9 члена.

Чл.37.(1) Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но в не повече от три.

Чл.38.(1) Общинските съветници определят състава на комисиите в зависимост от характера на тяхната дейност и от заявки за участие в съответните комисии от страна на общинските съветници.

(2) При определяне състава и ръководствата на постоянните комисии се запазва основното съотношение между отделните групи съветници, като никоя от групите не може да има мнозинство.

(3) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от Общинския съвет с явно гласуване.

Чл.39.(1) Председателите на постоянните комисии се освобождават:

1. при подаване на оставка;

2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, една трета от членовете на комисията или Председателят на Съвета могат да предложат Общинският съвет да го освободи с решение;

(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

Чл.40. (1) Постоянните комисии могат да приемат своите вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и избран от комисията секретар, които не могат да бъдат членове на една група общински съветници. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с Председателя на Общинския съвет. Секретарят отговаря за воденето на съкратения протокол, в който се вписват всички взети становища.

(3) Постоянните комисии имат право да избират сами временно председател или секретар при отсъствие на титуляра.

Чл.41.(1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.

(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, при спазване на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл.42.(1) Постоянните комисии имат за задача :

да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

(3) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от името на Кмета на Общината.

(4) Постоянните комисии могат да правят предложения за решение пред Общинския съвет по своя инициатива.

Чл.43.(1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и членове.

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете и или от Председателя на Общинския съвет, не по-късно от девет дни преди сесията, на която се предвижда да бъде обсъждано съответното предложение.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.

(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

Чл.44.(1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.

Чл.45.(1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно с постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено за заседанието.

(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.46.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет.

Чл.47. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.48.(1) Временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет.

 

VII. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.49. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на Областния управител.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

(3) Заседанията на Общинския съвет се откриват от Председателя и се ръководят от него или определен от него заместник-председател .

(4) При отсъствие на Председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател на Съвета.

Чл.50.(1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината общински съветници.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на Председателя или по искане на група на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от Председателя.

Чл.51.(1) В началото на заседанието се гласува дневният ред.

(2) Предложение за промени в предложения проект за дневен ред могат да се правят от съветници или от Кмета и се подлагат на гласуване преди окончателното му приемане. Предложенията се предават до 30 минути преди началото на заседанието в звеното за подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет и неговите комисии.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.52.(1) Заседанията на Общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинския съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да се правят от Председателя на Съвета, от името на групите общинските съветници или от Кмета на Общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.53.(1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Никой общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от Председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се.

(5) Общинските съветници, след като получат думата, се изказват задължително по микрофон. Изказванията са с продължителност до 5 минути.

(6) Председателят дава думата с предимство на предсeдателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.

(7) Веднъж на заседание, след изчерпване на дневния ред Председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпроси от дневния ред. Изказванията са до 5 минути.

Чл.54.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.55.(1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същ въпрос.

Чл.56.(1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.57.(1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.

(4) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.58. След като списъкът на изказващите се е изчерпал и няма други заявки за изказвания, Председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.59. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.60.(1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на Председателя или на група съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

(3) По своя преценка председателя може да дава почивка.

Чл.61.(1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на Съвета или когато важни причини налагат, Председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

(3) Всички присъстващи в залата на Общинския съвет са длъжни да ползват мобилните си телефони на тих режим.

Чл.62. Кметът и заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения. Кметовете на кметства и кметските наместници се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или населеното място. Думата им се дава с предимство по всяко време на заседанието на Общинския съвет при спазване условията на този правилник.

(2) Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на общинската администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.

Чл.63.(1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против”, „въздържал се”.

3. саморъчно подписване.

4. компютъризирана система за гласуване.

5. поименно изписване на имената на общинските съветници и начина на тяхното гласуване чрез компютъризираната система за гласуване.

(3) При компютъризираната система гласуването става със специална карта. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гласува с чужда карта.

(4) Към протокола от заседанията на Общинския съвет се прилагат доказателства за резултатите от проведеното поименно гласуване.

(5) Тайно гласуване се извършва с бюлетини.

Чл.64. Предложение за гласуване по чл. 63, ал. 2, т. 2 и 3 или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки съветник или от една група на общинските съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл.65.(1) По обсъжданите въпроси общинските съветници могат да правят предложения за заместване, за поправка или за допълнение на предложените проекти за решение. На гласуване се подлагат само предложенията, които са представени в писмен вид - на хартиен или на магнитен носител.

(2) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

(3) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.66. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.67.(1) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, Председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.68.(1) За всяко заседание на Общински съвет – В. Търново се води протокол, в който се отразяват основните моменти по вземането на решения. Протоколът се подписва от протоколиста и от Председателя на Съвета, както и от заместник-председателите най-късно 7 дни след заседанието.

(2) За всяко заседание на Общинския съвет се води и стенографски протокол, към който се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване;

(3) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е тридневен.

(4) Преписи от решенията на Общинския съвет се изпращат задължително на Кмета на Община Велико Търново в 7-дневен срок за разпореждане до съответните служби на общинската администрация относно изпълнението им.

(5) Преписи от решенията на Общинския съвет се издават в 10-дневен срок на всички заинтересувани органи, лица и организации извън общинската администрация.

(6) Други преписи се издават с разрешение на Председателя на Общинския съвет.

(7) Заверени преписи от протоколите от заседанията на Общинския съвет се изпращат на Областния управител и на Кмета на Общината в тридневен срок от подписването им.

Чл.69. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7 дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Председателя в присъствието на общинския съветник и протоколчика или на следващото заседание.

Чл.70.(1) Поправки на фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на Председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и протоколчикът и/или председателят на съответната комисия.

(2) Председателят обявява поправките пред Общинския съвет.

(3) Групите на общинските съветници получават копие от решенията на Общинския съвет.

Чл. 71 (1) Общинският съвет провежда редовни заседания в четвъртък по приет график за полугодие, най-малко веднъж месечно, от 09.00 до 13.00 часа или от 14.00 до 18.00 часа. С решение на Общинския съвет заседанието може да бъде продължено с не повече от 2 часа. При изтичане на приетото време за работа заседанието се прекратява след гласуване на обсъжданата точка от дневния ред.

(2) Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания. Той може да провежда извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал. 1.

(3) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото заседание.

 

VIII. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.72.(1) Проектите за решения заедно с мотивите към тях се внасят до Председателя на Общинския съвет, не по-късно от два дни преди заседанието на Постоянните комисии, на които се предвижда да бъдат обсъждани.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на решението.

Чл.73.(1) Председателят разпределя постъпилите материали между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им в Общинския съвет.

(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект на решение или друг акт.

Чл.74. По проекти, които не са внесени от общинската администрация, Председателят на Общинския съвет или председателят на водещата комисия могат да искат становище от Кмета на Общината или на Кметството, когато предложението касае компетентността на общинската администрация. Кметът задължително дава становище в срок до две седмици от поискването му.

Чл.75.(1) Проектите за наредби се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания.

(2) Общинският съвет може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени съществени предложения за изменение и допълнение на проекта.

(3) На първо гласуване проектът се разглежда след като Общинският съвет изслуша докладите на водещата комисия, становището на вносителя в рамките на 10 минути и доклади на други комисии, на които той е бил разпределен, ако такива са постъпили.

(4) При първото гласуване проектът се обсъжда в цялост. Общинските съветници се произнасят по основните положения на проекта.

Чл.76.(1) Общинският съвет обсъжда и приема проектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Ако няма постъпили предложения за промени, Общинският съвет може да реши наредбата да се гласува „ан блок”.

(2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване проект, не се обсъждат и гласуват.

(3) Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение.

(4) Гласуването се извършва по реда на чл. 65.

(5) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Общинския съвет.

Чл.77.(1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(3) Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от Кмета на Общината оспорване на решение на Съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище.

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от Кмета на Общината, съответно от Областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него.

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(8) Измененият или повторно приетият акт на Общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(9) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

 

IX. КОНТРОЛ

Чл.78.(1) Общинските съветници могат да отправят питания до Кмета на Общината или кметовете на кметства.

(2) Питанията трябва да се отнасят до въпроси от дейността на администрацията, за която те отговарят.

Чл.79.(1) На питанията се отговаря задължително на следващото заседание, освен ако Съветът не реши друго.

(2) Кметовете могат да поискат удължаване на срока, но не повече от едно заседание.

Чл.80. Питанията се отправят чрез Председателя на Общинския съвет в писмена форма и се подписват от общинския съветник. Те трябва да бъдат ясни и точно формулирани и да не съдържат обвинения.

Чл.81.(1) Председателят обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят уведомява своевременно Кмета за постъпилите питания и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Кметът отговаря лично.

(4) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.82. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питанията си преди получаването на отговор, за което Председателят съобщава в началото на заседанието и уведомява Кмета.

Чл.83.(1) След като общинският съвет пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 5 минути. Отговорът на питането е до 10 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора. Не се допуска реплика от страна на Кмета под никакъв предлог.

Чл.84.(1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено, по-рано от 3 месеца след отговора.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, Председателят уведомява общинския съветник да отстрани несъответствията.

Чл.85.(1) По предложение на една пета от общинските съветници по питането стават разисквания и се приема решение. Предложенията за разисквания се внасят при Председателя на Общинския съвет в писмена форма след приключване на отговора по питането, или до десет дни преди началото на следващото заседание.

(2) Разискванията се насрочват за следващото заседание. Разискванията се провеждат по реда, установен в глава шеста на този правилник.

(3) Вносителят на предложението предлага проект за решение. Проекти могат да предлагат и общинските съветници. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се смята за основно.

Чл.86.(1) Общинският съвет изслушва питанията, отговорите по тях веднага след приетите по план основни въпроси на съответното редовно заседание на Общинския съвет

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.

(3) Питанията и отговорите и разискванията по тях се предават от Общинското кабелно радио.

Чл.87.(1) Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчета обхваща решенията на Великотърновския общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.

(2) Кметът изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, като се посочва номера на решението на Великотърновския общински съвет. Звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА води регистър на решенията и на актовете по тяхното изпълнение.

(3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, ресурсно обезпечаване, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари на следващата година.

(4) При издаване на последващи актове на кмета след изпълнени решения на Общинския съвет за разпореждане с общинско имущество по реда на глава ІV от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, същите се изпращат в 7-дневен срок на Общинския съвет.

(5) Заповедите на Кмета на Общината се разпределят от Председателя на Съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на решението на Съвета, по което е издадена кметската заповед в тридневен срок от получаването им. Комисията подготвя становище по заповедта, за която счита, че трябва да бъде отменена.

(6) Заповедите, за които съответната комисия предлага да бъдат отменени се разглеждат на заседание на Съвета в 14-дневен срок.

(7) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от Кмета на Общината, които противоречат на актове, приети от Съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок Съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от Кмета на Общината, пред съответния административен съд.

Чл.88.(1) Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.

(2) Когато пълномощията на Кмет на Община или на кметство са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността Кмет на Общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността Кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността Кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

(3) Решенията на Общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.”

 

Х. ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл.89. Кметските наместници се назначават от Кмета на Общината в населени места, които не са административен център на кметства.

Чл.90.(1) Кметските наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общинския съвет чрез Кмета на Общината.

Чл.91.(1) Кметските наместници:

1. упражняват контрол за разходването на средствата от бюджета на Общината, предоставени за реализация на отделни мероприятия и осъществяване на дейности и услуги на територията на населеното място;

2. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

3. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

4. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

5. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

6. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

7. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

8. отговарят за спазването на наредбите на Общинския съвет на територията на населеното място;

9. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на Общинския съвет или на неговите комисии;

10. представляват населеното място.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, с актове на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината.

 

ХІ. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ.

Чл.92.(1) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет. Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от Председателя на Съвета или на съответната комисия места.

(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.

(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.93 (1) По време на заседанията на Общинския съвет гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително писмено желание за това при Председателя на Общинския съвет. Думата им се предоставя преди началото на дебата по точката в рамките на пет минути.

(2) Извън случаите по ал. 1 гражданите могат да отправят писмено питания, представляващи обществен интерес и които са от компетентността на Общинския съвет, Кмета или общинската администрация на всяко заседание на Общинския съвет след изчерпване на дневния ред.

Чл.94 (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при Председателя на Общинския съвет.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути.

(3) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от Кмета на Общината или от Председателя на Общинския съвет (Председателя на постоянната комисия) на следващо заседание. Ако има готовност, отговорът може да бъде даден в същото заседание веднага след питането на гражданите.

(4) На питанията на гражданите се отговаря устно, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

Чл.95. В заседанията на Общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси, които са поставили писмено пред Общинския съвет или Кмета на Общината по друг повод, но не са получили отговор.

Чл.96 (1) В заседанията на комисиите гражданите могат да се изказват само по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.

(2) Редът за изказване се определя от председателя на комисията или от правилника за дейността й.

Чл.97 (1) Председателят на Общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на Съвета и съответните комисии.

(2) Обявления с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на Общината, Кметството, кметските наместници, на други обществено значими и общодостъпни места на територията на Общината.

(3) Информацията се разгласява и чрез местните средства за масово осведомяване или чрез Интернет.

(4) По начина, определен в ал. 2 и 3, се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на Общинския съвет, както и за оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорени актове на Общинския съвет.

Чл. 98 (1) За подобряване на взаимодействието на кметовете на кметствата с гражданите, живеещи на територията на кметството, могат да бъдат избирани кметски съветници. Кметските съветници имат съвещателни функции и подпомагат кмета при изпълнение на неговите задължения. За целта кметът ги свиква на заседание не по-рядко от един път на три месеца.

(2) Кметските съветници се избират от общото събрание на населението в кметствата. Предложение за състав на съветниците прави кмета на кметството, след консултации с политическите партии, движения и коалиции, участвали на местните избори. Общото събрание може да обсъжда и други кандидатури за съветници. Броят на кметските съветници и техните функции се определя от общото събрание.

 

ХІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.99.(1) Кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да внасят предложения, да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на Общината подписва и представя становищата, изготвени от общинската администрация, в заседанията на Съвета или на неговите комисии по проекти за решения и други актове.

(3) Общинският съвет не може да откаже разглеждането на въпроси и предложения, които са от негова компетентност, когато са внесени от Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда, установен в този правилник.

(4) Кметът на Общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки шест месеца.

Чл.100.(1) Кметът на Общината определя подходящо помещение в сградата на Общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работната време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Чл.101.(1) Кметът на Общината и Председателят на Общинския съвет се уведомяват взаимно писмено за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицата, които ще ги заместват през времето на отсъствието им.

(2) Кметът на Общината издава заповедите за командировка в чужбина на Председателя на Общинския съвет и на кметовете на кметства, а Председателят на Общинския съвет издава заповедите за командировка в чужбина на Кмета на Общината.

Чл.102.(1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на Кмета на Общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.103.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на Кмета на Общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях по предложение на Кмета на Общината, кметовете на кметства или кметските наместници и определя функциите им.

(3) Предложенията на кметските наместници и кметовете на кметства по ал.2 се съгласуват и внасят в Общинския съвет от Кмета на Общината.

Чл.104. Общинският съвет няма самостоятелен щат.Дейността на Общинския съвет, на Кмета на Общината и на Кметовете на кметства се подпомага от общинска администрация.

Чл.105. Кметът на Общината осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.

Чл.106.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено не по-малко от четирима служители за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет.

Чл.107.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет:

осигурява деловодното, юридическото и транспортното обслужване на Съвета и на неговите комисии;

осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на Съвета и неговите комисии;

осигурява воденето на протоколите от заседанията на Съвета, на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;

изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от Председателя и от зам.-председателите на Общинския съвет, председателите на комисии, Кмета на Общината и секретаря на Общината.

(2) Звеното за подпомагане дейността на Общинския съвет оперативно се ръководи от Председателя на Общинския съвет.

(3) В звеното по ал. 1 могат да бъдат включени и експерти на граждански договор, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.

Чл.108.(1) Експертното осигуряване на дейността на Общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация

(2) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на Съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от Кмета на Общината.

 

ХІІІ. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Чл. 109. (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от Председателя на Общинския съвет.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателството на Общинския съвет и председателите на съответните постоянни комисии.

Чл.110 Общинското сътрудничество се осъществява по реда на гл. 8 от ЗМСМА и се одобрява от Общинския съвет.

Чл. 111 (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно с материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от Председателя на Съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и Кметът на Общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 112. Когато договорът за сдружаване създава задължения за Кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на Кмета.

Чл. 113. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 114. Общинският съвет ратифицира всички договори на Общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

 

 XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от датата на приемането му от Общинския съвет.

§ 2. С приемането на настоящия правилник Великотърновски общински съвет отменя действащия правилник, приет с Решение № 5/22.11.2007 г.

 

 

                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/