Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1171

Решение № 1171

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, ЕИК 814191534

 

РЕШЕНИЕ № 1171

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 на ДМА, както следва: ДМА инв. № 205002, група 205, лек автомобил „Шевролет Каптива”, 2.4 МТ 5 с регистрационен номер ВТ 1155 ВМ собственост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, ЕИК 814191534, с балансова стойност към 31.05.2014г. в размер на 22 426,96 лв. за сметка на собствения капитал, в частта на неразпределената печалба по счетоводния баланс на дружеството на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 81419153 към 31.12.2013г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.

3. Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия.

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ