Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1172

Решение № 1172

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист от 06.06.2012г. по ч. гр. дело № 2302/2012г. по описа на ВТРС

 

РЕШЕНИЕ № 1172

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за задълженията и договорите, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде сключено Споразумение за доброволно плащане между Община Велико Търново, представлявана от Кмета Даниел Димитров Панов и „ВТ Инженеринг“ ООД, представлявано от Управителя Станимир Милчев Георгиев, във връзка с дължими суми по Изпълнителен лист от 06.06.2012г. по ч. гр. дело № 2302/2012г. по описа на ВТРС, при следния погасителен план:

 

месец

година

сума

до 5 юни

2014

7000,00

до 5 юли

2014

7000,00

до 5август

2014

7000,00

до 5 септември

2014

7000,00

до 5 октомври

2014

7000,00

до 5 ноември

2014

7000,00

до 5 декември

2014

7836,00

до 5 януари

2015

7000,00

до 5 февруари

2015

7000,00

до 5 март

2015

7000,00

до 5 април

2015

7000,00

до 5 май

2015

7000,00

До 5 юни

2015

7799,78

 

 

92 635,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: До 5 юли 2015г. ще бъде заплатена дължимата законната лихва, считано от 28.05.2012г., до окончателното изплащане на вземането.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за сключване на Споразумението за доброволно плащане и да внесе информация във Великотърновски общински съвет по неговото изпълнение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ