Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1175

Решение № 1175

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1175

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072012, с площ от 1,997 дка, четвърта категория, местност „Лъката 11”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5844/11.04.2014 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072014, с площ от 0,240 дка, четвърта категория, местност „Лъката 3”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5845/23.04.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072012, с площ от 1,997 дка, четвърта категория, местност „Лъката 11”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5844/23.04.2014 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072014, с площ от 0,240 дка, четвърта категория, местност „Лъката 3”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5845/23.04.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №072012 - в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева;

- за имот №072014 – в размер на 124 /сто двадесет и четири/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ