Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1176

Решение № 1176

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, представляващ магазин (бивш шах клуб), с административен адрес гр.Велико Търново, ул.”България”№ 35 - собственост на Община В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1176

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2014 година и открива процедура за приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр. В. Търново, ул.”България” № 35, със стопанско предназначение, представляващ: ”Магазин (бивш шах клуб), с идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1 , съобразно застроената площ върху поземления имот ”- собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ