Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1177

Решение № 1177

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1177

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 234 /двеста тридесет и четири/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5836/27.03.2014 г., представляващо 234/1034 идеални части от поземлен имот с идентификатор №00583.159.1 /нула нула пет осем три точка едно пет девет точка едно/ по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, целият с площ от 1 034 /хиляда тридесет и четири/ кв.м., останалата част от който е собственост на Гергана Пенчева Габровска с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №16 и Красимира Пенчева Кабакчиева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №3.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот с идентификатор №00583.159.1 /нула нула пет осем три точка едно пет девет точка едно/ по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ от 234 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Гергана Пенчева Габровска с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №16 и Красимира Пенчева Кабакчиева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №3.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ