Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1178

Решение № 1178

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1178

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ” СВЕТЛИНА – 1892” с. Велчево, представлявано от Председателя на НС – Петьо Петков Душков за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Велчево с обща площ 23,174 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

020012

Дюлев рът

Нива        

III

0,850

5023/02.12.2011

2

055002

Слатина

Нива

III

9,195

3239/25.05.2006

3

055003

Слатина

Нива

III

5,010

3238/25.05.2006

4

061011

Слатина

Из. нива

III

1,620

5037/20.01.2012

5

080017

Дъбравата

Нива

III

6,499

3237/25.05.2006

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ