Начало Заседания Протоколи Протокол № 3 от 17.11.2011 г.

П Р О Т О К О Л

№ 3

 от третото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 17.11.2011 г. от 09.15 часа в залата на община В. Търново.

Присъстват 36 общински съветника.Отсъства Петя Христова Илиева.

        

           Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата присъстват 36 общински съветници.

Г-н Ашиков информира общинските съветници за извършена поправка в текст на решение: „На основание чл. 72 от Правилника се извършва поправка на фактическа грешка в приетото Решение № 5 от 10.11.2011 г. Поправката е в основанието на Решението: било: „чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”; става: „член 55, ал. 1, т. 1 от същата наредба”. В точка 2 от Решението: било: „чл. 55, ал. 4 от Наредбата”, става: „член 18, т. 10 от Наредбата”.

Г-н Ашков съобщи, че са представени две решения за образуване на групи: група общински съветници от ГЕРБ и група на общинските съветници от БСП.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: От името на „Новото време” правя едно предложение в рамките на дневния ред да разместим точка 3, която да стане точка 2, а точка 2 да стане точка 3.

Съображенията ни са свързани със следващото предложение в Правилника да се запише като предложение, че избраният за заместник-председател на ОбС, не може да бъде избиран за председател на комисия, тъй като съображенията ни са на базата на дублиране на ангажиментите и овластяване, т.е. един заместник-председател на Председателски съвет може да вкарва допълнителни предложения в дневния ред.

Предложението ни е заместник-председателите да не бъдат председатели на комисии. Следващо предложение е да се прецени работната комисия, която работи правилника и предложенията за комисии. Имаме претенция нашата група да получи две председателски места на база на квотния принцип.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да изкажа едно противно мнение, особено за последното предложение. Ние създадохме комисия по правилника. Всички се обединихме около него. По време на заседанията никой не предложи такова нещо. Освен това искам да кажа, че няма никакви ограничения кой да е заместник-председател и в същото време да бъде председател на постоянните комисии. Няма логика в това нещо. По отношение на вашето искане да имате двама председатели. Имахте си представител при разпределянето, имаше време. Сега Вие ги предлагате и ще ги подложим на гласуване едно по едно.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на група „Новото време” точка 3 от дневния ред да стане точка 2.

Предложението беше отхвърлено 9 „за”, 5 „против”, 22 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване дневния ред.

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за” 8 „против”, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Велико Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 25/15.11.2011 г.
  2. Определяне състава и председателите на Постоянните комисии на  Общинскr съвет Велико Търново, Вх. № 29/16.11.2011 г.
  3. Избор на Заместник председатели.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Велико Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 25/15.11.2011 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да направя две предложения за промени в правилника. Знам, че ще изпадна в неудобно положение, че като член на комисията днес правя предложение. Първото предложение е съществено, второто е редакционно. Довчера същественото предложение се считаше като несъществено, но днес мисля, че е разумно да се направи. Спомням си една фраза на Ленин, който казваше „Вчера е рано, утре ще бъде късно, днес е времето за това” предложение.

Първото предложение касае броя и процедурата по избиране на заместник-председатели на ОбС. В закона е най-общо определено, че ОбС може да избере заместник-председатели и броят и механизмът по тяхното избиране се урежда с нашия правилник. Аз предлагам две съществени промени. Първата е да отпадне това неясно определение за броя на заместник-председателите – „до четирима”, тъй като си спомняме, че това породи много спорове в предишния мандат как трябва да се тълкува, дали да бъдат 1-2 или 4. По-разумно е да се фиксира броят на заместник-председателите – 4, а не „до 4”.

Втората промяна, която предлагам, е да изберем тези заместник-председатели с явно гласуване. Първо, законът не ни задължава да гласуваме тайно. Второ, това е една по-проста процедура. Тя е прозрачна процедура и тъй като се говори за скрито управление, за плаващо мнозинство, за формиране на мнозинство на тъмно, нека ясно да се заяви позицията кой за кого ще гласува. Мисля, че и председателят на Народното събрание се избира с явно гласуване.

Формално, моето предложение засяга промяната на три члена: чл. 8 от правилника: било: „до четирима заместник-председатели”; да стане: „четирима заместник-председатели”; чл. 10, ал. 2 да отпадне; чл. 12, ал. 1 да придобие следния вид: „Изборът на заместник-председатели се извършва с явно гласуване”. Не подчертавам каква да е формата на явно гласуване, защото ако се приеме, се изкушавам да предложа поименно гласуване. Ал. 2 да се запази - където се определя нормата за избор на заместник-председатели – 19 гласа.

Това е същественото ми предложение. Другото е формално. Правилното название на нашия орган е Великотърновски общински съвет. Този термин е използван на някои места от правилника, но на други места се среща названието „Общински съвет Велико Търново”. Ето защо предлагам редакционна промяна – в целия текст на правилника названието „Общински съвет Велико Търново” да се замени с „Великотърновски общински съвет”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам чисто процедурно да внеса малко яснота да имахме предвид с израза „до четирима”. Ако гласуваме премахването на „до”, ние влизаме в една бездънна яма, в която, ако ние в момента не изберем четирима заместник-председатели, пропада самата процедура и това може да продължи до плюс безкрайност. Идеята в комисията беше, че при условие, че съществува опцията „до четирима”, ако днес бъдат избрани един-двама или трима, след определено време, когато съответните групи, формирования и т.н. в ОбС се договорят за четвъртия, тогава да се направи предложение и да мине през процедурата за гласуване.

Относно предложението на г-н Михов аз мисля, че е много рационално, изключително прагматично за нас, като граждански представители, но мисля, че няма да е ефективно за колегите и това по някакъв начин ще ги дискредитира какво всъщност се случва в този ОбС. Аз приемам идеята, но няма да я подкрепя, защото не искам да създавам дискомфорт на колегите си още в началото на сесиите.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо ще тръгна отзад напред. Не съм съгласен трите предложения на г-н Михов да се гласуват анблок, защото изпадаме в хипотезата аз да искам да подкрепя едно от Вашите предложения, а другите да ги отхвърля и априори и другите две да отпаднат. Това е по процедурата.

Второ, относно предложението за явен избор. Аз не съм съгласен. Демокрацията е доказала, че тайният избор е този, при който всеки един човек според вижданията си ще даде своя вот, защото тук сме представители на осем политически формирования, партии и граждански сдружения и ще държа да остане изборът да бъде таен.

Относно третото предложение. През тези четири години, в които ние работихме с колегата Румен Димитров, на 95 % ние сме се разминавали, но тук ще го подкрепя. Аз също държа в текста на правилника да остане „до четирима”. Мотивите са няколко: имайки предвид настроенията в групите и предварителната информация кой за кого и как ще гласува, можем да изпаднем в хипотезата, днес, следващата седмица, по-следващия месец и до лятото или до есента на следващата година да не можем да изберем едновременно четирима зам.-председатели. Това ще постави в много тежка ситуация вече избрания председател на ОбС, който ще бъде принуден да работи самичък. Това не е работещо. Преди 4 години наистина стъпихме на тази възможност – да бъдат избрани до четирима заместник-председатели. Първоначално избрахме двама, следващия месец правихме опити за избор на още двама, не се случи. Следващия месец пак имахме избор. След няколко месеца най-сетне ги избрахме. Ние ще гласуваме да остане така,както е записано в правилника, изработен от работната група.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Тук се коментира „до четирима”. А ако са 5 тези, които са получили над 50 % гласове? Като умножим 37 по 4, се получава съответно число, като го разделим на 19, се получава 6. Може да се получи така, че шестима кандидати да имат мнозинство, затова предлагам в чл. 12 да се запише „до четирима, освен ако не са получили 50 плюс 1 повече от четирима”, т.е. да не се лишаваме от хипотезата да имаме 5 или 6 заместник-председатели. Ако ние се базираме до четирима, изпадаме в противоречие с ал. 2, в която за избран се счита получилият 50 плюс 1 глас. Математически това е допустимо, затова предлагам този вариант: в чл. 12, ал. 1 да се запише: „до четирима, освен ако не са получили необходимото мнозинство повече от четирима”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо бих се съгласил с колегата Камен Алексиев, че има малко разминаване. Трите промени не са взаимосвързани и броят на заместник-председателите е нещо, което не касае процедурата. Не съм съгласен с казаното в защита на тайния вот. Тук ние гласуваме като избраници на гражданите и хората, които са ни избрали, трябва да знаят как сме гласували ние.

За това, което казва г-н Витанов, аз съм съгласен. Бих казал да отпадне изречението: „Общинският съвет избира до четирима заместник-председатели”, тогава попадаме в презумпцията на ал. 2, чл. 12, където се казва: „за избран се смята кандидат, получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлага се до четирима, за да не стават много заместник-председатели, защото ще се обезличат.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: По повод предложението на г-н Витанов аз предлагам решение на въпроса, като допълним в правилника текста, в който се казва да бъдат избрани първите четирима по висшегласие. „За избрани се смятат първите четирима по висшегласие с над 19 гласа. При равен резултат се прави балотаж между тези, които имат равни резултати.” Смятам, че това ще реши въпроса.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Михов да отпадне определението „до четирима”. Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 31 „против”, 1 „въздържал се”.

Второто предложение на г-н Михов - гласуването за заместник-председатели да бъде явно, беше подложено на гласуване и отхвърлено с 5 „за”, 29 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Михов за редактиране текста на правилника, като наименованието „Общински съвет Велико Търново” се замени с „Великотърновски общински съвет”. Предложението беше прието с 34 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Витанов беше подложено на гласуване и отхвърлено с 5 „за”, 20 „против”, 10 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров: „За избрани се смятат първите четирима по висшегласие с над 19 гласа. При равен резултат се прави балотаж между тези, които имат равни резултати.” Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

Текстът на целия правилник беше подложен на гласуване заедно с приетите поправки и приет с 27 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Приема Правилник за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                  

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състава и председателите на Постоянните комисии на Общинскr съвет Велико Търново, Вх. № 29/16.11.2011 г

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: След консултации с всички политически партии, представени в ОбС, подготвихме предложението, което ви е раздадено.

Г-н АТАНАС АТАНАСОВ: ДПС е дало предложение за постоянните комисии, което е входирано. За комисията по спорта, туризъма децата и младежта сме посочили Ваня Ангелова Павлова, а в предложението има техническа грешка – написан е Атанас Атанасов.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Техническа грешка е допусната и в състава на ПК по ЗГООС – не е записано името на деветия член в комисията – г-жа Калина Широкова.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз не си спомням някой да е разговарял с мен за включването ми в комисии или аз да съм направил предложение за себе си да се включа в комисия. От тази гледна точка, че никой не може да ме задължи да се включа в която и да било комисия против волята ми, си правя отвод в комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Считам, че нямам необходимата правна квалификация, която да работи по този закон и да бъда полезен на Община Велико Търново и на гражданите й.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Съзнаваме, че работната група е работила продължително и разумно, но от името на нашата група предлагаме да ни се върне квотният принцип и ние да имаме две председателски места.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще гласувам против предложението на Иван Александров, тъй като в комисията, в която работихме всички, които сме избрани, основното ни мото беше да не повтаряме грешките от стария ОбС, а именно: тогава когато въпросите се разглеждат в ПК, да се вземат едни решения и когато влязат в дневния ред, да се прави точно обратното, и то от същите хора, които са участвали в дебатите. Аз присъствах на тази комисия и лично вашият представител се отказа от председателството на втората комисия. Мисля, че ОбС е една сериозна институция, с която не трябва да се шегуваме. Ние сме сериозни, отговорни хора и мисля, че всяка наша казана дума трябва да си тежи на мястото. Затова няма да подкрепя предложението, защото на вашата група беше дадено второто председателство, но вие категорично отказахте. На базата на вашия отказ и на решението на цялата комисия вече са определени демократично квотите за председателството, както каза г-н Михов, и аз го подкрепям.

Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Аз бях в комисията от името на „Новото време” и наистина отстъпих една комисия, за да може участниците, които са с двама човека да имат възможност също да имат председателство на комисия, но нямах предвид една група, която е от двама души – „Нашият град”, да вземе две председателски места и затова искаме да се върне квотният принцип.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колеги от „Новото време”, г-н Велчев, аз неслучайно започнах с една молба - този ОбС да не повтаря грешките на старите общински съветници. Една от основните грешки на стария ОбС беше колегите, които присъстват в таза зала, да вземат отношение, без да са прочели материалите в дневния ред. Колеги от „Новото време”, вие не сте прочели материалите си по дневния ред.

Колеги, много ви моля, много внимавайте какво ви се предлага и за какво ще давате гласовете си! Гражданският формат „Нашият град” има едно председателско място. Така пише в материалите, така го заявяваме и ние.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Преди малко приехме правилника и вече го нарушаваме, тъй като в правилника е заложено правилото един общински съветник да се изказва един път по един въпрос. Г-н Димитров, Вие нарушавате правилника, който току-що приехме, не се изказвайте повече от един път по една точка!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Хубаво е някой да се прави на оригинален, но когато следва правилника и законите в точката и запетайката. Г-н Тюфекчиев, понеже беше направено лично обръщение към „Нашия град”, аз имах право на реплика. Научете правилника и тогава заемайте публична позиция!

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нямах намерение да се изказвам за кухнята по преговорите за комисиите, но съм длъжен, тъй като виждам нещо, което противоречи на нашите споразумения. Благодаря на колегите от „Новото време”, че ми обърнаха внимание, защото като човек, който държи на думата си, въобще не погледнах кой ни се предлага за председател на ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.

Когато ВМРО беше поканена за преговорите, те бяха свършили и за нас беше останало председателското място за тази комисия. В разговор с колегите от „Нашия град” джентълменски се разбрахме да решим проблема, тъй като не бяха задоволени елементарните искания да имаме представителство в цяла група от комисии в ОбС, т.нар. „икономически комисии”, което е неразумно.

Не може ние да разбираме какво ще гласуваме в деня, когато материалите бъдат готови. С г-н Румен Димитров постигнахме едно ясно разбирателство, което касаеше нашите квоти. Ние отстъпихме председателско място в комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, а те ни отстъпиха тяхното място в Надзорния съвет по приватизация и сега тук виждам, след като сме приключили този дебат, председателството е на ДПС. Какво излиза? Че ВМРО се е отказала в полза на ДПС? Не съм съгласен с това.

Предлагам да бъде дадена десетминутна почивка да се разберем или рискуваме да провалим цялото предложение.

В 10.17 часа председателят на ОбС обяви 10-минутна почивка.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тъй като за пореден път беше споменат отново форматът„Нашият град”, аз съм длъжен да внеса уточнение. Аз мисля, че позицията, която имаше „Нашият град” и по време на самата кампания, позицията, която „Нашият град” има и в момента, наистина е модел, който трябва да служи за подражание на всички, включително и на политически формати. В този ред на мисли аз искам да внеса уточнение по въпроса, който г-н Михов започна. Ние съумяхме да се разберем относно размяната в комисиите. В този разговор, в който имаше и други представители на ОбС, г-н Михов се отказа от председателството на комисията и го даде на „Нашият град”.

Пред цялата великотърновска общественост искам да наблегна на колегиалността, толерантността и интелигентността на „Нашият град”. Знаейки, че единствените, който останаха без възможност да имат председателство в този ОбС, това бяха представителите на ДПС, според нас не бе етично и морално с двама представители на ОбС да имаме председателство на две ПК и точно заради това, в унисон с новите политически желания, отидохме и им предложихме, отстъпихме председателството на тази комисия. Нито е имало някаква договорка, нито е имало някаква задна задкулисна идея. Напротив, гражданският формат „Нашият град” е тук, за да бъде коректив, за да има баланс не само в емоционалните, но и в разумните, прагматичните, ефективните решения. Точно заради това ние отстъпихме второто си председателство на групата на ДПС.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката. Не мога да се съглася, че нашата воля ще бъде променена. Не мога да се съглася,че някой може да взема решение зад гърба ни. Зад нас двамата стоят 1984 гласа. ВМРО е една от най-големите политически партии в Община Велико Търново и не бива да бъде пренебрегвана. Ние заслужаваме председателско място.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отлагане на точка 2 от дневния ред. Предложението беше прието с 29 „за”, 5 „против”, 2 „въздържали се”.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на Заместник председатели.

 

Г-н Ашиков прочете текстовете от Правилника на ОбС, касаещи избора на заместник-председатели и даде думата на общинските съветници за предложения за заместник-председатели на ОбС.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: От името на ГЕРБ предлагаме Тодор Тодоров.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От името на „Синята коалиция” предлагаме Мирослав Маринов.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам Стефан Михайлов.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: От „Нашият град” предлагаме Румен Димитров.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: От „Новото време” предлагаме Любен Велчев.

Г-н ЛАМБЕВ: От БСП предлагаме Мариана Бояджиева.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: От ВМРО предлагаме Милен Михов.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: На първото заседание избрахме Комисия по избора и предлагам същата комисия да проведе избор на заместник-председатели. Тъй като г-н Любен Велчев е член на комисията и е номиниран за заместник-председател, предлагам да бъде заменен временно с друг общински съветник.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: На негово място предлагам г-жа Калина Широкова.

Г-н Ашиков прочете имената на общинските съветници, предложени за включване в Комисията по избора на заместник-председатели: председател: Йорданка Стефанова, членове: Красимир Калчев, Калина Широкова, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Стефан Стефанов, Йордан Грозданов, Николай Николов, Ваня Павлова.

Съставът на комисията беше подложен на гласуване и приет с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков обяви 15-минутна почивка с цел подготвяне на бюлетините за гласуване.

След проведеното тайно гласуване думата беше дадена на председателя на Комисията по избора, за да обяви резултатите.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА – председател на Комисията по избора: Резултатите от гласуването са следните: Тодор Тодоров – 29 гласа, Мирослав Маринов – 25, Стефан Михайлов – 26, Румен Димитров – 20, Мариана Бояджиева – 19, Любен Велчев – 17, Милен Михов – 6.

Избрани са: Тодор Тодоров, Мирослав Маринов, Стефан Михайлов и Румен Димитров.

 

РЕШЕНИЕ № 7

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет, Великотърновски общински съвет:

 

Избира за заместник-председатели на Великотърновски общински съвет:

 

Тодор Ангелов Тодоров

Стефан Михайлов Стефанов

Мирослав Трифонов Маринов

Румен Тошев Димитров

 

 

В 12.15 часа заседанието беше закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/