Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1179

Решение № 1179

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1179

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”НАУКА – 1870” с. Ново село, представлявано от Председателя на НС – Ненко Недев Ненков за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Ново село с обща площ 46,357 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

000453

Балъкалтъ

Из. нива

IV

13,907

5023/02.12.2011

2

050001

Сушица

Нива        

IV

17,974

5212/23.03.2012

3

082008

Липата

Нива        

III

7,426

2621/25.02.2005

4

127011

Манастира

Нива        

IV

7,050

2623/25.02.2005

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ