Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1180

Решение № 1180

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1180

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПРОСВЕТА – 1907” с. Беляковец, представлявано от Председателя на НС – Албена Алексиева Алексиева – Беренска за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Беляковец с обща площ 12,827 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

011039

Беляковец чешмата

Нива          

VII

1,941

5415/15.11.2012

2

011063

Над Беляковец

Нива          

IX

0,600

5416/15.11.2012

3

068005

Кръста

Нива          

III

2,469

5041/21.01.2012

4

068043

Кръста

Нива          

III

1,878

5418/16.11.2012

5

068119

Кръста

Нива          

III

1,938

5419/16.11.2012

6

068120

Кръста

Нива          

III

1,000

5420/16.11.2012

7

068122

Кръста

Нива          

III

3,001

5421/16.11.2012

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ