Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1181

Решение № 1181

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване съгласие за изработване на проект за   ПУП – парцеларен план /ПП/ за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1181

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 ЗУТ, чл.124б, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 и чл.124а, ал.5 от ЗУТ, заявление вх.регистрационен индекс и дата 94 ЕЕ-314 от 23.05.2014г. от Евгени Костадинов Костадинов, гр.Велико Търново, ул.”Освобождение” № 23, и писмо изх.№ 1590 от 19.05.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Евгени Костадинов Костадинов, за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ