Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1182

Решение № 1182

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за част от кв.1 и кв.2 по плана на с.Ресен, община Велико Търново и проект за частичен подробен устройствен план за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен

 

РЕШЕНИЕ № 1182

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за част от кв.1 и кв.2 по плана на с.Ресен, община Велико Търново, както следва:

            - частично закриване на улица с ОК ОК 4-8 и създаване на улица с ОК ОК 4 – 8а;

            - заличаване на кв.2 и обединяване на квартали 1 и 2 в един квартал 1;

            -преномериране на тринадесет броя урегулирани поземлени имоти от бивш кв.2, както следва: УПИ І-11 в УПИ ХХ-11 от кв.1; УПИ ІІ-11,12 в УПИ ХХІ-11,12 от кв.1; УПИ ІІІ-11 в УПИ ХХІІ-11 от кв.1; УПИ ІV-11 в УПИ ХХІІІ-11 от кв.1; УПИ V-19 в УПИ ХХІV-19 от кв.1; УПИ VІ-18 в УПИ ХХV-18 от кв.1; УПИ VІІ-17 в УПИ ХХVІІ-17 от кв.1; УПИ VІІІ-18 в УПИ ХХVІ-18 от кв.1; УПИ ІХ-16 в УПИ ХХVІІІ-16 от кв.1; УПИ Х-15 в УПИ ХХІХ-15 от кв.1; УПИ ХІ-14 в УПИ ХХХ-14 от кв.1; УПИ ХІІ-13 в УПИ ХХХІ-13 от кв.1 и УПИ ХІІІ-12 в УПИ ХХХІІ-12 от кв.1;

           - промяна дворищно-регулационните линии на УПИ Х-20 от кв.1 по съществуващите имотни граници спрямо УПИ ХІ-21,29, УПИ ІХ-21, УПИ ХХІV-19 и УПИ ХХІІІ-11 от кв.1;

             съгласно отразените върху проекта поправки на регулационните линии и надписванията със зелен цвят.

2. Проект за частичен подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен, община Велико Търново - запазва се съществуващата жилищна застройка и се предвижда нова жилищна сграда при височина – 10м, начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни.

          

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ