Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1184

Решение № 1184

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1184

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т. 1, т.6, т.7 , т.10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 18.07.2014 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред - да се гласува „за”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 18.07.2014 г., инж. АНТОН НИКОЛАЕВ КОЙНАКОВ, ЕГН 5006271483, л.к.№ 640685541, издадена на 04.08.2010г. от МВР гр. Вeлико Търново, Главен експерт Дирекция „Общинско развитие” на Община Велико Търново, с адрес: гр.Велико Търново, ул. „Генерал Сава Муткуров” №7.

 

3. Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 19.07.2014г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014г.  

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ