Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г. Решение № 1186

Решение № 1186

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за ІI-ро полугодие на 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1186

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема

 

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2014 г.:

 

Заседание 24.07.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2014 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2014 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2014/2015 г.;

 

Заседание 25.09.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2014 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2014 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2014 г.;

 

Заседание 30.10.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2014/2015 г.;

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

 

Заседание 20.11.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2014 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за деветмесечие на 2014 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2014 г.;

 

Заседание 18.12.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2015 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ