Начало Заседания Графици График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2014 г.

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2014 г.

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2014 г.

 

приет с Решение №1186 от 26.06.2014 г.

 

Заседание 24.07.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2014 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2014 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2014/2015 г.;


Заседание 25.09.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2014 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2014 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2014 г.;


Заседание 30.10.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2014/2015 г.;

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;


Заседание 20.11.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2014 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за деветмесечие на 2014 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2014 г.;


Заседание 18.12.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2015 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;