Начало Заседания Протоколи Протокол № 68 от 26.06.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 68

 

от шестдесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 26.06.2014 г. от 09.12 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Председателят на ВТОС даде думата за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2693/13.06.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2014 г., Вх. № 2690/13.06.2014 г.

3. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 2687/13.06.2014 г.

4. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2688/13.06.2014 г.

5. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2689/13.06.2014 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2704/16.06.2014 г.

7. Питане от доц.д-р Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2707/17.06.2014 г.

8. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете, Вх. № 2695/13.06.2014 г.

9. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

10. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

11. Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново, Вх. № 2682/10.06.2014 г.

12. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2684/12.06.2014 г.

13. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 2697/16.06.2014 г.

14. Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2683/11.06.2014 г.

15. Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист, Вх. № 2691/13.06.2014 г.

16. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2711/18.06.2014 г.

17. Предприемане на действия по прекратяване на съсобственост на имоти съсобствени между Община В. Търново и потребителни кооперации, Вх. № 2712/18.06.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Войнежа, Вх. № 2701/16.06.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2702/16.06.2014 г.

20. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2700/16.06.2014 г.

21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Арбанаси, Вх. № 2674/06.06.2014 г.

22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Велчево, Вх. № 2675/06.06.2014 г.

23. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Ново село, Вх. № 2676/06.06.2014 г.

24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Беляковец, Вх. № 2677/06.06.2014 г.

25. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2671/04.06.2014 г.

26. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2698/16.06.2014 г.

27. Включване на ОУ „П.Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 2705/17.06.2014 г.

28. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2703/16.06.2014 г.

29. Доклад относно Общо събрание на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, проведено на 22.05.2014 г., Вх. № 2660/23.05.2014 г.

30. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2014 г., Вх. № 2686/12.06.2014 г.

 

Г-н Ашиков предложи на мястото на предложението в точка 19 от проекта за дневен ред да бъде включено предложение с вх. № 2718 от 26.06.2014 г относно „Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ магазин (бивш шахклуб), с административен адрес гр. В. Търново, ул. „България” № 35 – собственост на община В. Търново..

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Само преди няколко дена община Велико Търново беше поразена от едно природно бедствие, което нанесе най-много щети в градовете Дебелец, Килифарево и В. Търново. От трибуната на Общинския съвет искам да изразя своите адмирации и похвали към г-н кмета Даниел Панов и всички членове на Общинската администрация, които бяха ангажирани и взеха своевременни мерки след пораженията.

Във връзка с това, в знак на съпричастност, групата общински съветници от ПП ГЕРБ правят следното предложение, което предлагам да влезе като точка 1 в дневния ред:

„На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлагаме ВТОС да вземе следното решение:

Общинските съветници от ВТОС даряват по една месечна заплата за подпомагане на пострадалите от наводненията на територията на община В. Търново”.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: На основание чл. 86 от Правилника предлагам след точка 1 от предложения дневен ред да бъдат пренасочени точките 6 и 7 – двете питания от общинските съветници.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мислех да говоря по същество за дарението, което да направим. Аз мисля, че дарението е доброволен акт и ние не можем го да заложим като решение на ВТОС. Нашата група направи такова дарение и също би се включила, но аз мисля, че не трябва да слагаме праг на дарението, тъй като някой може да иска да дари повече средства. Нека да бъде спрямо възможностите, затова просто да бъдат призовани всички - кой каквото има възможност и желание.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние чухме г-н Тодоров. Той беше абсолютно прав, но много едностранно, защото ние го заявихме като група на съветниците от БСП и като ръководство на БСП публично вчера: че ние поздравяваме и областния управител, и кмета на община Велико Търново, и представителите на правителството за координацията в усилията за преодоляване щетите и последствията от бедствието.

Подчертавам: за разлика от Варна, където единият казваше, че няма държава, другият казваше, че няма община, и накрая хората се чудеха къде живеят. А тук не беше така. И затова още веднъж: да поздравим и кмета, и областния управител, и правителството. Защото нито кметът сам по себе си, нито областният сам по себе си могат да се справят със ситуацията. А това беше важното в такъв критичен момент - надполитически. Ама кой по-добър, кой по-информиран, кой дърпал въжето, кой по се врял в калта и в блатата. Това беше важното в ситуацията във Велико Търново, това изведе Велико Търново над всичко останало в тази ситуация, която се случи, за съжаление, в нашия град, в нашата община, в нашите населени места.

И в този смисъл като допълнение: ние решихме като общински съветници и като общински партиен съвет на БСП да дарим една сума. Даже не упоменаваме колко е. Нека да не спекулираме – кой, каквото, ще даде. Ние не сме казали колко. Тъпо е да кажеш: „Ние дадохме 1000 лв.; ние дадохме 200 лв.”. Аз съм убеден, че всеки в тази зала е пратил есемес, най-малкото, или повече. Така че с такива постановления или с такова решение няма да решим нещата. Всеки е отговорен и съпричастен с това, което той смята, че може да дари.

И още нещо: нека да кажем за тези момчета, които се жертваха там и проявиха себеотрицание. И това сме то споделили публично и трябва да прозвучи от тази трибуна. Аз съм убеден, че и кметът, и председателят, и съответните институции ще го кажат.

Още един път: нека да поздравим всички власти за това, което направиха като организация, като действия, като съпричастност към това, което се случи във В. Търново. Поздравления от името на БСП!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм абсолютно съгласен с казаното от г-н Витанов и го подкрепям, но съм по своему против да бъдат правени подобни декларации относно помощта, която всички ние оказваме. Това, че някои запазват мълчание, не значи, че не помагат.

По повод признанието, което бе направено за град Велико Търново, аз искам да вдигна още по-високо летвата и да кажа, че висш държавен служител в лицето на Ангел Найденов направи безапелационен комплимент на нашия кмет за адекватната му реакция и направи сравнение с всички останали градове - какъв трябва да бъде кметът – неговата ангажираност, неговата информираност в такава критична ситуация. Затова казах, че подкрепям Витанов и комплимент за кмета за адекватната реакция.

 

Предложението на г-н Тодор Тодоров беше подложено на гласуване заедно с редакцията, предложена от г-н Стоян Витанов и г-н Петко Тюфекчиев.

Резултатът от гласуването беше: 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

Предложението, направено от г-н Илчев – точка 6 и точка 7 от проекта за дневен ред да станат съответно точка 2 и точка 3 от дневния ред, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението, направено от г-н Ашиков: на мястото на предложението в точка 19 от проекта за дневен ред да влезе ново предложение с вх. № 2718 от 26.06.2014 г., беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Целият дневен ред, заедно с приетите корекции, беше подложен на гласуване.

Дневният ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” Няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предложение от ПП ГЕРБ

2. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2704/16.06.2014 г.

3. Питане от доц.д-р Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2707/17.06.2014 г.

4. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2693/13.06.2014 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2014 г., Вх. № 2690/13.06.2014 г.

6. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 2687/13.06.2014 г.

7. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2688/13.06.2014 г.

8. Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2689/13.06.2014 г.

9. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете, Вх. № 2695/13.06.2014 г.

10. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

11. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

12. Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново, Вх. № 2682/10.06.2014 г.

13. Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2684/12.06.2014 г.

14. Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 2697/16.06.2014 г.

15. Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2683/11.06.2014 г.

16. Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист, Вх. № 2691/13.06.2014 г.

17. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2711/18.06.2014 г.

18. Предприемане на действия по прекратяване на съсобственост на имоти съсобствени между Община В. Търново и потребителни кооперации, Вх. № 2712/18.06.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Войнежа, Вх. № 2701/16.06.2014 г.

20. Предложение с вх. № 2718 от 26.06.2014 г

21. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2700/16.06.2014 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Арбанаси, Вх. № 2674/06.06.2014 г.

23. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Велчево, Вх. № 2675/06.06.2014 г.

24. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Ново село, Вх. № 2676/06.06.2014 г.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Беляковец, Вх. № 2677/06.06.2014 г.

26. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2671/04.06.2014 г.

27. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2698/16.06.2014 г.

28. Включване на ОУ „П.Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 2705/17.06.2014 г.

29. Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2703/16.06.2014 г.

30. Доклад относно Общо събрание на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, проведено на 22.05.2014 г., Вх. № 2660/23.05.2014 г.

31. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2014 г., Вх. № 2686/12.06.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от ПП ГЕРБ

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Идеята ми е следната: че дарението е доброволен акт и не можем да определяме размера му. Затова нека призовем колегите, кой каквото има възможност, по някакъв начин да дари. Един може да си дари заплатата, друг – някакви материални неща и т.н.

Не мисля, че ако нямаме решение, ние няма да имаме съвест и съответно да влезем в нещата със съпричастност.

Не трябва да има граници за дарението, защото то може да бъде повече или по-малко. Това е акт на дарение по собствена воля, а не по решение на Общинския съвет.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бих искал малко да сваля ентусиазма, с който говорим за организация, за заслуги и т.н. Да, всичко това е истина, но бих искал да кажа, че ако не бяха Васко и Ивелин да извадят онези четири човека от реката, сега две общини щяха да бъдат в траур. Казвам това, защото колкото и ние да се смятаме за велики, умни, мъдри, избрани, короновани, може би, все пак срещу природата са необходими хора, които да влязат във водата и да спасяват. Казвам това, защото по стечение на обстоятелствата смятам, че Васил е един от моите студентски приятели и съм длъжен да го кажа лично - за него, тук, в тази зала.

Говорим за дарение и искаме с решение на ВТОС да направим дарение. Мисля, че дарението има няколко елемента, които трябва да бъдат спазени. То е лично или колективно, но то е израз на волята на дарителя. Второ, дарението трябва да бъде документирано по някакъв начин. Спомням си, че ние направихме едно дарение за детското отделение, но като че ли не остана следа от това дарение.

На второ място, бих искал да задам въпроса: Ако Областният комитет на ВМРО реши да направи дарение и извади едни средства, ние трябва да ги осчетоводим, тъй като получаваме държавна субсидия. Такова дарение може би ще направи ГЕРБ, такова дарение вече заявиха, че ще направи Областния комитет на БСП. Ако аз или някой друг реши да направи едно дарение в качеството си на лице, той трябва да получи такъв документ, защото получава данъчна декларация. Затова аз мисля, че имаме и друга пречка. Счетоводителите ще ни кажат, но с едно решение да преведат наши пари по друга сметка, като че ли е малко трудно да стане. Ето защо аз предлагам да направим, ако трябва, декларация или решение, с което да бъде открита партида в общината, с която ние, като общински съветници или като институции, като групи, като организации, може да внесем там пари и следователно, внасяйки тези пари по легален път, документиран път, да получим съответните документи.

Затова аз апелирам да вземем едно по-разумно решение, защото нашето намерение – на общинските съветници от ВМРО, е да дарим по-голяма сума от тази наша заплата, която ще вземем; и лични средства. Така че нека да го обмислим. Г-н Тюфекчиев мисля, че говори в този смисъл. Може да поискаме помощ как точно да стане, защото е свързано с някаква отчетност – това са пари. Дали партида, или нещо, така че да се знае, че там се внасят пари в помощ на тези наши съграждани, пострадали от водната стихия.

Това е моето разсъждение и предложение иначе, ако вземем това решение в този му вид, би могло да се каже: „Айде да вземем решение да ги дарим до края на годината, примерно.” И почваме една такава безсмислена история - да приказваме и да печелим някакъв авторитет. А действително хората се нуждаят от помощ и ние трябва да дадем пример на съпричастност и на солидарност.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Искам да ви подскажа какво може да направите. Първо, общината разкри дарителска сметка още в петък. За всички средства, които пристигат в тази дарителска сметка, изрично се записва волята на дарителя за какво да бъдат. Някои искат за Килифаревския манастир. За Килифаревския манастир ще бъдат отпуснати средства по „Бедствии и аварии”. Те са 13 900 лв. За дървения мост зад манастира Министерството на отбраната се е погрижило - там вече има метален мост, който вчера започнаха да подготвят за поставяне.

Но не толкова пари искат хората, хората искат къде да има да легнат и да спят. Защото ако някой от вас е ходил във всички тези близо 200 къщи, матраците на леглата, на които са спели, са мокри, отгоре има найлон, върху него одеяла и те спят върху тях. Други от бедстващите наши съграждани имат малки деца – някои са на ясли, други са на детски градини. Нямат даже и детски креватчета, защото всичко е било под водата. Така че аз ви предлагам да се сформира една комисия в Общинския съвет и кой каквото иска, да дари. Моята идея е да купите матраци. Имаме подробен списък на всички къщи, които са били залети с вода, и е описано за всеки един дом какво е негодно. Те ще получат финансиране от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, но това ще бъде не по-рано от два-три месеца. Документите са готови и следващата седмица ще ги внесем. След това се събира Междуведомственият съвет, оценява тези неща, въпреки нашата оценка с лицензирани оценители, и срокът е до три месеца. Надявам се да им ги дадат по-скоро.

Най-спешното са леглата. В момента започна да пристига бяла техника. „Технополис” минаха и описаха около 45 къщи, където те директно ще дадат техниката. Аз също ви предлагам: каквото решите от най-необходимите неща, купете го. Също така някой от вас може да има неползвана печка или хладилник, които са нови или са запазени и които може да дари. Тези хора няма къде да си стоплят вода, няма къде да си съхраняват храната. Никакви дрехи, никакви обувки. Също така имат нужда от пакетирани хранителни стоки – ориз, брашно, захар, макарони. Осигуряваме постоянно минерална вода, а също и хранителни продукти, докарани от БЧК. Обадиха се и от Швейцария, доста българи от чужбина започнаха да се обаждат. Ние предпочитаме нещата да се дадат директно на хората, а не да ги разпределя общината.

Това е моето предложение – да сформирате една комисия, а вие ще решите.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз предлагам това да го оформим като решение и тази комисия да включва по един представител от всяка група. Комисията да бъде отворена и да може да се включи който желае.

Решението да се оформи по следния начин: ВТОС да сформира временна комисия по приемане на дарения за подпомагане на пострадалите от бедствието.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Най-добрите импровизации били подготвените, само че нашата не е подготвена. Няколко момента. Не съм против да се създаде такава комисия, но ВТОС като орган няма административен капацитет, всеки има някакви ангажименти, да събираме комисия, да разпределяме средства или материали, или това, което всеки един евентуално би дарил. Нека да се концентрираме върху административния капацитет на общината. Ако са дарени парични средства, те да постъпят по сметката на общината и тя да прецени къде има необходимост да се разпределят тези средства.

Сега какво да направим? Да съберем Председателския съвет, да направим една комисия и всеки един от нас да определи от всяка една група, да се събираме, да ходим да купуваме нещо, да го носим. Това не е реалистично. Нека да бъде нещо, което наистина да е работещо, затова ви предлагам, ако е парични средства, да постъпят по специалната сметка на общината; ако са предмети, има пунктове, където се събира това, което всеки иска да дари и всеки може да отиде да дари. Нямам нищо против да гласуваме това, което г-н Панов предлага, но мисля, че практическата част на реализацията е по-сложна. Това е моето предложение.

Предложението на г-н Даниел Панов за сформиране на комисия беше подложено на гласуване.
     Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1160

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

Да сформира временна комисия по приемане на дарения за подпомагане на пострадалите от бедствието.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2704/16.06.2014 г.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Питането ми е провокирано от невъзможността на гражданите, които ползват услугите на бившата градска поликлиника, да паркират в района и особено след като се запознах с един случай как автомобилът за репатриране на неправилно паркирали автомобили е вдигнал кола на инвалид поради невъзможността инвалидът да спре на място за инвалиди, тъй като такова няма.

Г-н Илчев прочете питането си относно „Достъп на хора с увреждания пред „ДКЦ І Велико Търново” ЕООД, бивша градска поликлиника”

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Частично съм удовлетворен от отговора, дотолкова, доколкото местата за инвалиди трябва да са пред входа на градската поликлиника. Съзнавам напълно, че е изключително деликатен въпросът за това трябва ли да има синя зона в близост до градската поликлиника, или не трябва да има синя зона там, тъй като хората, които ползват услугите на поликлиниката, в голямата си част не могат да си позволят ползването на синя зона, но трябва да се мисли за създаване на ред, тъй като към днешна дата ред за паркиране там не е установен - такъв няма.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от доц.д-р Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2707/17.06.2014 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ прочете питането си относно приема на студенти във филиала на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” във Велико Търново през учебната 2014-2015 година.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави:

В момента във връзка с учебния процес и неговото подпомагане сме влезли във връзка с управителя на МБАЛ – д-р Филипов, с управителя на ДКЦ – д-р Илиев, също така с Областния съвет на БЧК, с „Момина крепост”, с „Техномаркет” и други, които предлагат не само литература, не само макети за практическите занятия на студентите, а също така и техника, която ще бъде необходима. Това, което мога да ви дам като информация, е , че НВУ „Васил Левски” за следващата година предвижда да има специалност за магистратура и преквалификация на кадри, които са в областта на здравеопазването във военната сфера. Този филиал, който се създава във В. Търново, действително ще има едно продължение на обучението - от филиала на Варненския университет излизат бакалаври, а във НВУ са вече за магистратури и други специалности в областта на здравеопазването, които са с военен статут.

С Инспектората по образование и с Министерството на образованието сме коментирали за следващата година в Хуманитарната гимназия да има една специалност от средното образование, която да бъде или парамедици, или помощник-лекари, които от осми клас да бъдат подготвени евентуално за този прием.

Също така след разширяването на този филиал не е казано, че той ще бъде в Хуманитарната гимназия. Винаги може да се търси административна сграда, в която могат да бъдат преместени.

Това, за което съм длъжен да ви уведомя, е, че в момента съгласно план-приема за паралелките, които бяхме предложили – едната с китайски език, другата - за културен туризъм, има само три деца. Това значи, че паралелка с три деца ние не можем да направим и трябва да поемем издръжката на другите 12 бройки, за да имаме една маломерна паралелка от 15 човека. Това ще влезе в юлската сесия, след като видим какъв е приемът на тези нови паралелки, които предложихме да бъдат от тази година.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм напълно доволен от Вашия отговор. Очевидно е, че през есента на 2014 г. няма да имаме прием на студенти, защото през месец май е започнала процедурата по акредитация на Варненския университет. През месец май е утвърдена и държавната поръчка за висшите училища и Варненският университет има утвърден прием за тези специалности във Варна и в техния филиал в Сливен. В Сливен те ще обучават 20 бройки акушерки и 15 бройки медицински сестри.

Аз съм доволен от това, че Вие казахте, че може да се намери и по-подходяща сграда за този филиал, което беше и един от основните въпроси по време на дебата. Очевидно е, че към развитието на този вид образование Вие проявявате голямо пристрастие, което е радостно.

Подобието на Сливенския филиал на Варненския университет те искат изградят във Велико Търново. Там лекционните занятия се водят виртуално, в реално време, в лекционни зали, а практическите упражнения и занятия се водят в тяхната болница. Там лекционните зали са разположени в базата на болницата в Сливен и там функционира този център. Надявам се, че с общи усилия догодина ние ще можем да създадем всички материални условия за започването на това обучение във филиала на Варненския университет във Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2693/13.06.2014 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно нашия Правилник наредбите се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша докладът на ПК по НПУОР, затова давам думата на г-н Хаджийски.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на община В. Търново”.

Уважаеми общински съветници, необходимостта от актуализация на сега действащата Наредба за опазване на околната среда е възникнала вследствие на променената нормативна база от по-висока степен. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците общинските съвети са задължени да приемат наредба, с която да се определят условията и редът за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането натоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително и биоотпадъци и опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци.

Внесеното предложение за приемане на Наредба за опазване на околната среда е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 16 юни 2014 г., е приела проекта за решение с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”.

Г-н Николай Ашиков съобщи, че е внесено заявление от г-жа Галя Димитрова Василева, която е заявила желание за изказване по точката и даде думата на г-жа Василева.

Г-жа ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Искам да кажа, че прочетох много внимателно тази наредба, която предполагам, че в голямата си част се покрива с все още действащата стара наредба и много ми се искаше в тази нова наредба, в частта „Контрол”, където пише, че контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и измервания, да видя, че е създадена някаква оперативна група от общината, която да прави някакви огледи и да констатира някакви нарушения и съответно да се вземат някакви мерки за отстраняването им.

Ще ви кажа какво съм си отбелязала аз като гражданин и да кажа, че бях провокирана, защото бях направила сигнал и той беше приет много лошо и ми беше отговорено много остро от Общинската администрация. Ставаше въпрос за едно умряло куче в двора ми, което беше се разложило, вмирисало и т.н. и три дена чакахме някой да дойде да го вземе. За съжаление, никой не дойде. После се оказа, че аз трябва да чакам от ранна утрин до късна вечер, за да минел някой да го събере. Хвърлихме кучето в едни храсти и мога да бъда глобена сега по новата наредба за това, че съм се разпоредила и съм изхвърлила един труп – нещо, което е в противоречие с тази наредба. „Да се сигнализира Общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по опазване на компонентите на околната среда и управлението на факторите, които я увреждат”.

Аз като почна тук по главите, какво да ви кажа? „Чистота на атмосферния въздух”. Аз живея долу, до „Интера”. Зимата снегът е черен. Вечер изобщо не може да се диша, такава димна завеса се получава. Кого да сигнализирам, кой ще дойде, кой ще глоби някого и т.н.?

„Опазване на водите и водните обекти”, точка 4, член 16: „Забранява се използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси”. Вече седем години в реката до „Интера” е изсипана огромна скална маса. Преди седем години аз се обаждах, за да сигнализирам за това нещо и ми беше казано, че когато приключат строителните дейности, собственикът на обекта ще бъде принуден да изкара тази маса от речното корито. Ако някой има добро желание, ще му покажа тези неща, за които говоря.

Тук ще се изкажа като член на сдружението „Велико Търново за гората”. Глава ІV „Почва и земни недра”. Точка 4: „На територията на общината се забранява унищожаване или нарушаване целостта на защитните горски пояси”. Толкова години за тази гора, нали точно за това става въпрос - че ако я няма тази гора, там е свлачище и започва ерозия на почвите. Ако я няма тази гора, започва едно кално свлачище надолу към града, което не зная как може да се спре.

Раздел ІІ, „Защитени територии”: „Собствениците и ползватели на земи, гори и водни площи в защитените територии, попадащи в границите на общината, са длъжни да не ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им”. Някои качвал ли се е на така нареченото „Стрелбище” горе? Там има огради по средата на маркираните пътеки. Няма до говоря, че в гората на Картала всичките маркирани дървета бяха нарочно отрязани.

„Не се допуска разпиляване на отпадъците извън съдовете, затварят се капаците им и се осигурява поддържане на чистотата около тях”. Как да стане това, като на половината контейнери в града изобщо няма капаци? Погледнете пред общината – няма капаци, мирише навсякъде.

„Забранява се изхвърляне на отпадъците по улиците, площадките, зелените площи и други обществени места”. Застанете на Стамболовия мост и погледнете не само строителните отпадъци, а всичко надолу е боклуци, кутийки и т.н.

И още едно нещо. „Организация на дейността по третиране и транспортиране на строителните отпадъци”. „След приключване на строителството да възстанови (този който е правил тези ремонтни дейности) качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, които са били включени в строителните площадки на обекта”. След „Водния проект” елате да видите как са направени улиците, елате да видите как са направени тротоарите.

Аз нямам право да правя предложения, но много Ви моля да не се вменява всичко на кмета – че кметът трябвало да откриел телефон, а като се обадиш на този телефон, ти казват: „Фирмата изпълнител е еди-коя си, идете я търсете, свържете се с фирмата изпълнител”. Много ми се иска наистина да има и някаква санкция за общинските служители, за това как те си вършат работата, за да ни създават на нас някакъв комфорт в града. Тръгнете пак надолу – бурени по тротоарите, около оградите по 50 см. Извинявайте, но това е центърът. Мене ме е срам, като гледам туристите да минават по улиците с тези буренясали тротоари и чудеса.

Много искам наистина да се създаде някаква оперативна група и това да залегне в тази наредба и съответно да има някакъв телефон, на който тези обаждания да бъдат регистрирани и съответно да се води някаква отчетност дали по този сигнал са предприети някакви действия, или не са предприети.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще тръгна в обратен ред. Не госпожо, Вие имате право да правите предложения, но не от трибуната, а е регламентирано кога и как. Тази наредба в момента се предлага на първо гласуване. По регламент между първото и второто гласуване всеки един, след като се запознае със съдържанието на наредбата, а не чисто емоционално, може да предлага промени в самите текстове на наредбата.

Аз акцентирах вниманието си върху изказа на госпожата, която се изказа. Тя дава пример от частен характер за смъртен случай на едно куче. Това вероятно е така. Аз мисля, че поведението на Общинската администрация е адекватно относно това какво и как трябва да бъде свършено в неговата последователност. Защо казвам „адекватно”? Защото Вие информирате община Велико Търново за смъртен случай на животно във Вашия двор. Има няколко закона, които трябва да бъдат изпълнени, за да се докаже как е било умъртвено кучето - дали по естествен път, или принудително, както и редица други неща.

Последно, аз мисля, че тази наредба, която ни се предлага на вниманието към днешна дата, е малко по-рестриктивна относно правилата, които всички ние, великотърновци, трябва да спазваме. Но в своята рестрикция тя има единствено презумпцията за въвеждане на един ред, който ние доста дълго време чакахме. Защото чувството за безнаказаност е производната на всички тези анархии, които ние наблюдаваме ежедневно. Точно затова ще подкрепя наредбата в този й вид, а корекциите, които бих искал да направя, ще бъдат направени на второ четене.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА: Аз искам да припомня на гражданите и в частност на госпожата, която се изказа, че по наредбата имаше обществено обсъждане по чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, където никое заинтересовано лице не предложи нищо. На второ четене имате право да направите всякакви предложения И още нещо, което искам да кажа и смятам че всички го знаят – че задължението за поддържане на чистотата в собствени имоти е на собствениците или ползвателите. Не искам да влизам в подробности къде и как се намираше въпросното куче и за заплахите от рода: „Свършете го или ще се изкажа на сесията!”.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Прочетох наредбата твърде задълбочено и трябва да кажа, че по мое лично мнение, като преподавател по екологическите дисциплини, тя обхваща желанието на по-голяма част от хората, но както казах в началото на деня тук, ще се обърна към бъдещите по-големи ръководители, които станат от тази зала.

И сега нека да насоча погледите към онова, което пише най-отдолу: „околната среда на територията на В. Търново”. Само две неща, ако по някакъв начин в исторически план бяха се случвали по опазване на горите и контрола поведението на водите, на територията на нашата община, нямаше да има залято Килифарево, нямаше да има срутен Нацовски мост, нямаше да има повишаване на водите на Янтра с 5-10 метра от нормалните нива.

Който е ходил към Войнежа и е гледал надясно, почти няма склонче, където да има здрави дървета. На следващия ден след потопа на Вонеща вода се събираха отново тировете, които изнасяха по незнайните и знайни пътеки горите под формата на някаква печалба, но на малка група от хора. Сигурен съм в това.

Ще завърша моето изказване с това: когато бях малко дете в Габровския балкан, моят дядо ме водеше в нашата гора и казваше: „Ето, тук това дърво ще сечем, а това там ще остане да израсте”, и гората си беше жива. Не ние, тук, в залата, а целият български народ има вина към това, което се случва с тези наводнения и тези засушавания, защото ние не можем реално да се впишем в опазването на околната среда.

Правя частно изследване върху това кой е виновен за Нацовския мост. Виновна е малката габровска рекичка. Преброих тази сутрин нарочно това, което е отляво - толкова дънери, толкова странно големи отсечени дървета. Къде са били тези дървета, за да ги вземе водата? Значи някой ги е оставил там. И аз бих се радвал, ако вместо на мястото на нещастието във Варна президентът, министър-председателят или нашият многоуважаван кмет, който свърши много работа и го похвалихме, вместо да ходят, когато нещо се е случило, нека да отидат там, в Балкана, и да видят защо тази сеч е станала и продължава да става!

 

Приемането на наредбата на първо четене беше подложено на гласуване.

На първо четене наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1161

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2014 г., Вх. № 2690/13.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1162

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-164

-164

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-164

-164

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-164

-164

Общински такси

2700

96

96

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

96

96

-Дирекция "Образование"

96

96

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-136

-136

- Внесен ДДС (-)

3701

-60

-60

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-60

-60

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-76

-76

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-76

-76

Помощи за дарения и др.суми

4500

300

300

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

300

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

300

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

96

96

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

96

96

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

96

96

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

10 838

10 838

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

75

75

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

75

75

-приходи от лихви по срочни депозити

2409

10 711

10 711

-Община Велико Търново

10 711

10 711

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

52

52

-Община Велико Търново

52

52

Други неданъчни приходи

3600

182

182

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

182

182

- Община Велико Търново

182

182

- Получ. др. застр. обезщетения

3612

0

0

- Община Велико Търново

0

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 526

2 526

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 526

2 526

-Дирекция "Култура и туризъм"

2 526

2 526

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

13 546

13 546

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

13 546

13 546

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-39 988

-39 988

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

2 980

2 980

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

12 031

12 031

-Център за социални услуги

6109

182

182

- Кметство Килифарево

6109

1 400

1 400

- Група кметства Килифарево

6109

5 195

5 195

- Кметство Ресен

6109

12 000

12 000

- Кметство Самоводене

6109

6 200

6 200

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

8300

-41 540

-41 540

-погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)

8382

-41 540

-41 540

- в т.ч.погашения по заеми от фонд "Флаг" (-)

8389

-41 540

-41 540

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

-41 540

-41 540

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-27 994

-27 994

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-27 898

-27 898

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

96 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

96 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

96 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

1 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 000 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 857 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 857 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 857 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

14 557 лв

Група 3 Култура

14 557 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

14 557 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

17 414 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

43 395 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

43 395 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

20 000 лв

Група кметства Килифарево

5 195 лв

Кметство Ресен

12 000 лв

Кметство Самоводене

6 200 лв

3. Функция 3 Образование

2 055 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

2 055 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

182 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

182 лв

- в т. ч.:

ЦСУ

182 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-125 427 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група 2 Опазване на околната среда

-125 427 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-125 427 лв

Кметство Самоводене

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-7 336 лв

Група 3 Култура

-7 336 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-7 336 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

41 723 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

37 171 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

37 171 лв

Група 3 Култура

3 152 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 152 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

1 400 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Кметство Килифарево

1 400 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-45 408 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-27 994 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-27 898 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №1085/24.04.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 2687/13.06.2014 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние виждаме една поредица от три сходни предложения за решение, които се отнасят до поемане на дълг и второ източникът е ФЛАГ.

Ние ще подкрепим и трите предложения, като най-вече Онкологията трябва наистина да бъде осигурена стопроцентово, тъй като там се прави нещо голямо; още повече, в тази ситуация на засилени онкологични заболявания. Но на заседанието на комисията аз попитах дали ние не надвишваме тези 15 % спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия. Беше ми отговорено, че ФЛАГ не влиза в тази регулация. Въпреки всичко обаче, ако направим една сметка, очевидно с тези пари ние със сигурност надвишаваме тези 15 %. Така или иначе, това е кредит, т.е. ние трябва да връщаме една част от тези пари. Не искам да се заяждам надребно; това е така.

Защо го казвам? Защото ние добре трябва да си правим сметка, какво ще оставим за следващите. Ние влизаме в новия програмен период и когато тук гласуваме какви проекти да се изпълняват, какви проекти да се финансират, какви проекти да се съфинансират, ние много точно и много добре трябва да си направим сметката. И може би, когато му дойде времето, а то ще бъде в този мандат – говоря за началото на новия програмен период, ние трябва много детайлно да поискаме информация, каква е ситуацията сега, какво оставяме като дългове и какво поемаме като ново финансиране.

Неслучайно казвам това, за да може да ни бъде по-лесно, включително Администрацията да има готовност да свърши това нещо и да ни го предостави.

Ние ще подкрепим тези предложения с пожелание за краен успех в това финансиране и реализиране на това оборудване!

 

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1163

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” при следните основни параметри:

•     Максимален размер на дълга – 122 335,69 лева (Сто двадесет и две хиляди триста тридесет и пет лева и шестдесет и девет ст.);

•     Валута на дълга – лева

•     Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•     Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 25.12.2014 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•     Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•     Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•     Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.   Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2688/13.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1164

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.1 и чл. 14 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Дава принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

•    Максимален размер на дълга – 3 700 000 лева (три милиона и седемстотин хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 25.12.2016 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.   Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на ЗОД, Вх. № 2689/13.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1165

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.1 и чл. 14 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет реши:

1. Дава принципно съгласие за откриване на процедура за поемане на дългосрочен дълг, направена по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната и нфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

•    Максимален размер на дълга – 3 220 000лева (три милиона двеста и двадесет хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.   Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете, Вх. № 2695/13.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1166

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

І. Определя размера на основната месечна заплата на кмета на Община Велико Търново, считано от 01.07.2014 г. в размер на 2 000 лв.

 

ІІ. Определя размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства в Община Велико Търново по кметства, считано от 01.07.2014 г., както следва:

 1. Кмет на кметство Дебелец -        1 025 лв.;
 2. Кмет на кметство Килифарево -    925 лв.;
 3. Кмет на кметство Ресен -               900 лв.;
 4. Кмет на кметство Самоводене -    860 лв.;
 5. Кмет на кметство Леденик -          850 лв.;
 6. Кмет на кметство Беляковец -       850 лв.;
 7. Кмет на кметство Водолей -          850 лв.;
 8. Кмет на кметство Присово -          850 лв.;
 9. Кмет на кметство Пчелище -         850 лв.;
 10. Кмет на кметство Шемшево -        850 лв.;
 11. Кмет на кметство Балван -             835 лв.;
 12. Кмет на кметство Ново село -        835 лв.;
 13. Кмет на кметство Церова кория -  835 лв.

 

ІІІ. Размерите на допълнителните трудови възнаграждения за длъжността кмет на община, да се определят на основание действащата нормативна уредба, съгласно реда и начина за определяне на възнагражденията на общинска администрация.

 

ІV. Определя размера на възнаграждението на Председателя на Великотърновски общински съвет при пълно работно време, считано от 01.07.2014 г., да е 90% от възнаграждението на Кмета на Община Велико Търново, или в размер на 1 800 лв.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване по точката от г-н Ангелов от „Топлофикация-ВТ” АД и даде думата на г-н Ангелов.

Г-н АНГЕЛОВ: Предполагам, че ви интересуват нашите намерения, какво възнамеряваме да правим най-вече на площадката на „Топлофикация-ВТ”. Едната схема за оползотворяване на битовите отпадъци, т.е. тяхното разделяне, е ясна и мисля да не се спирам на този въпрос.

В близост до площадката за съхранение ще бъде изградена сепарираща инсталация, която ще отговаря на всички действащи норми за България и няма никакъв проблем. Това, което отива за рециклиране, ще отиде за рециклиране. Това, което не може и не трябва, единственият вариант е някъде да бъде неутрализирано, изгорено и т.н. Схемата, която ние предполагаме, това е изгаряне в скарен котел с наклонена преднотласкаща скара, които са много добре познати и работят много добре в цяла Западна Европа и в останалите страни; даже и на изток. Условията, които ние трябва да спазим, е да имаме температура над 850 градуса и димните газове да имат престой над две секунди в тази пещна камерата, което при един организиран горивен процес твърдо може да бъде спазено и предвиждаме към този котел задължително две газови горелки. Знаете, че „Топлофикация-ВТ” до момента е на гориво-природен газ, така че газовото стопанство е изградено, не е проблем и монтажът на тези газови горелки. Едната е разпалваща, втората е поддържаща. Ако има проблеми с температурата, ако има пропадане, ако има инертни включвания в произведения RDF, тогава температурата ще бъде постигната и с това съпътстващо гориво. Това е по отношение на горивната инсталация.

Имаме две възможности. Или преустройство на съществуващ котел, който е на биомаса. Другият вариант е изграждане на енергиен котел, 20 тона на час, 400 градуса, от порядъка на 28-30 бара налягане и след това монтаж на парна турбина. Вторият вариант е много по-скъп от първия, но и двата варианта ще бъдат разгледани, ще бъдат проучени, ще бъдат разработени, ще бъдат направени технико-икономическите обосновки и ще се спрем на най-подходящия и работещия, защото изграждайки една енергийна мощност за производство на електроенергия, в случая не бива да се разчита на преференции, които в момента действат чрез държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Т.е. трябва да има икономика при пазарни условия и това нещо ще бъде водещото при разработване на този вариант. След котела ще бъде изградена инсталация за очистване на димните газове. Едни от най-подходящите инсталации това са полусухи или сухи методи с варова обработка и активен въглен.

Като контролна система ще имаме система за непрекъснат мониторинг, в която ще бъдат следени всички елементи съгласно действащото законодателство. Мога да ви кажа, че в момента имаме внесени две подобни инсталации, от които едната е монтирана, другата също се монтира в момента. Цената на една такава инсталация е от порядъка на около 200 000 евро. Тя ще бъде вързана с Районната инспекция за опазване на околната среда и процесите ще бъдат следени.

Това, което пропуснах, е, че по принцип не предвиждаме някакви големи складови стопанства за RDF. Ще се разчита на логистика. Големите складови стопанства обикновено са рискови. Горивният въздух за горивната инсталация ще постъпва именно от тези силози, които са за RDF. Така че за да се избягват миризми, ще бъдат съоръжени с допълнителни филтри.

В общи линии това представлява нашето намерение. Ако бъде взето положително становище и ни бъде даден картбланш ние да развием тази идея, респективно ще възложим изготвянето на идеен проект, който ще бъде съгласуван със съответните инстанции и тогава може да се тръгне към изграждане. Така че етапите оттук нататък не са малко, няма как да стане в рамките на една година, имайки предвид и сроковете за съгласуване. Ще имате време да се убедите и на по-късен етап в нашите намерения, в това, което искаме да направим.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам един конкретен въпрос към инвеститорите. Имате ли разчети за обемите на суровината и цената, която ще бъде калкулирана, така че да даде възможност за намаляване на цената на Вашия краен продукт? Убедени ли сте, че суровината, която ще ползвате, ще бъде достатъчна за Вашите мощности и дали тя ще бъде ефективна и ще намали цената на топлоенергията?

Г-н АНГЕЛОВ: В това, което в момента ние разчитаме, реално погледнато, ако ние отидем да произвеждаме само топлоенергия на етапа очаквания RDF от инсталацията за сепариране, която ще бъде изградена на територията на Велико Търново, ще бъде даже леко недостатъчен. Така че ние разчитаме евентуално да бъдат изгаряни и утайки от вашата пречиствателна станция, което също е едно потенциално гориво след съответната обработка. Ако отидем на вариант, на който ще бъде произвеждана електроенергия и топлоенергия тогава разчитаме съвместно изгаряне на RDF с биомаса на първи етап. Ако има други количества отпадъци от вашия регион, могат да се използват, но това са разчетите в момента.

Знаете, че „Топлофикация-ВТ” до момента е на гориво природен газ. Другият елемент тук, е, че този природен газ се получава през газоразпределителното дружество, което допълнително го оскъпява. Схемата, даже и при работа на един газов двигател, за което колегите инвестираха, изключително трудно излиза като икономика. Ако успеем да изградим една такава инсталация при нас с изгаряне на RDF, трябва да ви кажа, че най-малко с около 10-20 % цената на топлоенергията ще отиде надолу. А сигурно ще има и други възможности. Разбира се, тези цени, на които ще се работи и които ще бъдат предложени, те също подлежат на контрол от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Така че ние ще се съобразяваме и с тях, но при всички случаи цената ще върви надолу.

В момента знаете, че цената на природния газ за „Топлофикация-ВТ” е от порядъка на около 700 лв. без ДДС. При една такава цена да го изгаряш във водогрейни котли, за да правят колегите примерно топла вода за отопление, е самоубийство. Никъде по света това нещо не се прави. Трябва да ви кажа, че съм обиколил доста страни, занимавал съм се с този въпрос. Нормално в Германия схемите са им на първо място RDF, като разбира се, въртят и парни турбини, но с по-големи мощности, тъй като градовете им са по-големи от нашите. На второ място – въглища, изгаряне и само върхови мощности при аварии, при недостиг отиват природен газ. Това е състоянието. Но тенденцията при развитие на една такава инвестиция е, че цената твърдо ще бъде надолу.

И търсим другия вариант – ако тръгнем да произвеждаме електроенергия, тази електроенергия да бъде конкурентна. Защото вие виждате какво става в момента с електроенергията в страната, четете каква е електроенергията на американските централи, която се изкупува. Мисля, че отговорих на въпроса Ви.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Както казах преди няколко месеца, когато за първи път тук в нашия Общински съвет прозвучаха намеренията на „Топлофикация-ВТ” тогава се изказах по един поетичен начин. Споменах за искричката, която се появява да прави нещо полезно с онова, което ние, обикновените хора произвеждаме ежедневно под формата на боклуци.

Няма да отивам в технологията на процеса, вие отчасти я изслушахте, само искам да подчертая, че от моя скромен опит по изгаряне на високотоксични вещества нашите котли и пещи, в които правихме унищожаването на това страшно химическо оръжие, използваха именно тези пещи, за които тук се споменава. Такава пещ използват и в хубавата Виена, в центъра на града в една сграда със странна форма, с един уширен комин, оцветен с най-различни цветове и от комина излиза въглероден диоксид и водна пара. Всички тук са достатъчно интелигентни да знаят какво става с въглеродния диоксид, водната пара и зелените части на растенията - произвежда се живот чрез фотосинтеза.

Тук се гарантира чрез филтриращата система, която е на основата на калциевия хидрооксид, вар, и активния въглен, които са в основата на противогазовото дело, а така също и модерната газоанализаторна станция, която не действа чрез вземане на ръчни проби, а автоматично може да се контролира по всяко време онова, което ние искаме в току-що приетата Наредба за опазване на околната среда.

Така че тези хора ни предлагат онова, от което България отдавна се нуждае. Нека да създадем условия тук да се създаде реално първият завод за унищожаване на боклука, който ние произвеждаме, и да имаме полза от това!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Това, което искам да кажа, че ние в момента разработваме наредба за инвеститори, клас Бе, която ще бъде представена на вашето внимание и обсъждана преди да я вкараме в Общинския съвет. Действително Велико Търново има нужда от тази инвестиция. Тя първо е направена в Сливен, доколкото имам информация. Идвали са много инвеститори, може би 15 на брой, с точно такива инсталации, но само идват, проверяват и си заминават. Това е първият реален инвеститор, който иска да инвестира във Велико Търново за тази система, от която действително ние имаме нужда, а в крайна сметка и нашите граждани ще имат полза, тъй като по предварителни разговори от фирма „Топлофикация-ВТ” знам, че те искат да намалят и цената на парното. В момента те се снабдяват с газ, която е на изключително висока цена, но има принципно съгласие, което ВТОС е дал. За да започнат реално проектните действия и изчисляване на параметрите, както и на количеството смет, което ще се обработва, действително трябва да има такова решение на ВТОС.

Аз апелирам към вас: нека да подкрепяме инвеститорите, които искат да инвестират във Велико Търново, а не да ги отблъскваме. Има още процедури, които следват след тази, така че ако има някакви неясни неща, специално по тази инсталация, те ще могат да обяснят както на мен, така и на вас, за тяхната инвестиция.

 

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1167

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава принципно съгласие частите от имоти, както следва: ПИ №000305 по КВС на землище с. Шереметя, с начин на трайно ползване – сметище, с площ от 11,881 дка, местност „Стублица”, за който е съставен Акт за публична общинска собственост №666/17.02.2000 г. и ПИ №000148 по КВС на с. Малки чифлик, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ от 6,249 дка, местност „Чукур тарла”, публична общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, попадащи в обхвата на разработка: Изготвяне на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за част от ПИ №000305 по картата на възстановената собственост на землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и проект за ПУП – План за застрояване за същата част и Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, в съответствие с Решение №1046 от протокол №64 от проведено заседание на Общински съвет Велико Търново на 27.03.2014 г., т.2, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура” с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД, ЕИК 104003977, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71А, представлявано от изпълнителния директор Петър Иванов Петров, върху общински недвижим имот, образуван след влизане в сила на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за част от ПИ №000305 по картата на възстановената собственост на землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и проект за ПУП – План за застрояване за същата част и Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново, в съответствие с Решение №1046 от протокол №64 от проведено заседание на Общински съвет Велико Търново на 27.03.2014 г., т.2, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура” с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията. Правото на ползване да бъде учредено за срок от 10 години. „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД, ЕИК 104003977, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №71А, представлявано от изпълнителния директор Петър Иванов Петров, се задължава да извърши строителството на „Инсталация за сортиране на отпадъци” и да въведе същата в експлоатация в срок, не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата сключване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. При неизпълнение на указания срок, Договорът за учредяване на безвъзмездно право на ползване се прекратява.

 

3. Окончателно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване да бъде взето от Великотърновски общински съвет след влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП съобразно техническото задание, съставяне на акт за общинска собственост за новообразувания имот и вписване на акта в Служба по вписванията Велико Търново.

 

В 10.50 часа беше предложено да се направи поименна проверка на присъстващите в залата общински съветници. Присъстваха 26 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Николен Стойнов, Александър Нанков, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Лидия Прокопова, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Стоян Витанов, Желка Денева, Стефан Антонов, Милен Михов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Иван Александров, Николай Георгиев, Пламен Радонов, Стефан Михайлов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да се възползвам от правото си да поискам 10-минутна почивка.

 

Председателят на Общинския съвет обяви 10-минутна почивка.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз нямам претенции да разбирам от всичко и да знам всичко, моята първоначална нагласа е да подкрепя това предложение, но за да се случи, ще изслушам какви коментари ще бъдат направени по време на дебатите.

Имам малки технически забележки относно самото предложение. Мисля, че не е непоправимо, напротив – можем много бързо и своевременно да реагираме. Ако сте обърнали внимание, в самото предложение се говори само за промяна на УПИ ХІV. Само по себе си, така направено предложението, аз мисля, че то крие своите правни пороци. Аз бих изискал и помолил от Общинската администрация поне да се добави идентификационния номер на самото УПИ, така както се прави почти навсякъде. Мисля, че това може да се направи дори и тук, в залата Предполагам че се знае кой е този номер на УПИ ХІV и той да се добави в проекта за решение.

 

Предложението по т. 11, заедно с предложената корекция от г-н Димитров, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев – въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, 10 „въздържал се”.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на „Правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново, Вх. № 2682/10.06.2014 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз отново имам своите лични притеснения, как да подкрепя самото предложение. Защо? Защото тук се получават едни доста сериозни и правни, и идеологически разминавания с моите виждания. Създава се прецедент, при който определени институции се опитват да приравнят моите виждания и разбирания съобразно една норма, която в никакъв случай не е била обект на коментар от нас като цяло.

За какво става дума? Говори се за спечелена обществена поръчка. Ние всички знаем, че в повечето от случаите почти никога ние не участваме в детайлите именно за формиране на процедурите по тези обществени поръчки. Следвайки пътя на логиката, в момента имаме едно предложение, с което се иска от нас да официализираме именно тази обществена поръчка с конкретиката, която е заложена вътре. Като прочетем самото заглавие: „Разработване и въвеждане на правила и методики”, аз си задавам логичен въпрос: След като тези правила и методики не са съгласувани с нас, като колективен орган на община В. Търново, не е имало каквито и да било коментари „за” и „против”, дори и да добавим нещо в тази методика и в тези правила?

Продължавам нататък, където въпросът става много по-сериозен. Аз виждам едно сериозно разминаване с противоречивите нагласи от това, какво трябва да бъде спазено, за да вървим в тази линия и форма, която Европейският съюз (както е направено предложението) се опитва да ни наложи или може би ние трябва да се съобразяваме с устройствени планове, с нормативната уредба и основно със законите на Република България, чрез които Общински съвет - Велико Търново, в частност ние, като обществено представяне, сме длъжни да реализираме нашите политики на територията на община Велико Търново, респективно кмет и неговата администрация.

Аз виждам доста противоречия, които наистина ме притесняват и към настоящия момент все още не мога да преценя как да гласувам, т.е. да подкрепя или засега да задържа своя глас. Вероятно ще изчакам да чуя и някой от вас, защото се надявам искрено всички да сте се запознали и да сте открили това, което и аз съм видял, защото подкрепяйки тази методология, ние влизаме в едни релси, правила, от които после няма излизане. И какво се случва после с нашия устройствен план, с поднормативни и нормативни уредби и закони и т.н.? Според мен има леко противопоставяне в някои от отношенията, които са въведени тук. Да, говори се за мониторинг, говори се за правила.

Няма да навлизам по-дълбоко в тази материя, но лично аз имам притеснения, които в момента излагам съвсем периферно пред вас.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА – заместник-кмет на община В. Търново: Аз ще се опитам да внеса малко яснота по това предложение, въпреки че колегите, предполагам, много добре са го защитили в комисиите.

Тук не става въпрос просто за една обществена поръчка. Става въпрос за изпълнение на европейски проект по програма ОПАК „Подобряване на прилагането на принципите на добро управление в община Велико Търново”. По този проект ВТОС вече прие два документа. Единият беше Пространствената концепция за развитие, вторият беше Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. Това е третият документ - Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от Общинската администрация.

По изискванията на Закона за регионалното развитие, Общинския план за развитие претърпява три оценки по време на изпълнението. Едната е предварителна, следващата е междинна, която се прави обикновено на третата година от изпълнението на Общинския план за развитие, третата е финалната оценка. Те задължително се правят от външна фирма за общината. Във връзка с този контрол и с този мониторинг се приемат тези правила. В противен случай това ще бъдат правила за самооценка, което общината няма как да направи сама за себе си. Затова ние днес предлагаме да се приеме този документ като последния от изпълнението на проекта, за да можем съответно да направим и окончателните отчети към управляващия орган и вероятно да започне и предварителната оценка на Общинския план за развитие.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не отричам това, което е направила Вашата администрация. Да, наистина имаше първи и втори етап. Не отричам презентациите, които бяха направени в лицето на Вашата администрация, това безспорно беше така. Но предполагам, че и Вие няма да отречете, че които и да са коментари, направени от Вашата администрация, или на които и да са представители, не се е коментирало въвеждане на рестрикция под форма на правила.

Бих могъл да бъда много по-детайлен, но не искам. Не искам да въвеждам смут, но се притеснявам.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Любопитно четиво. Аз напоследък изпитвам удоволствие да чета такива планове.

Ще продължа оттам, откъдето г-жа Снежана Данева спря. Да, това е реализиране на един проект; да, за реализирането на този проект е обявена обществена поръчка, която включва две позиции. Първата е разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг и т.н. и второто е разработване на Общински план за развитие на община Велико Търново. Стойността на тази обществена поръчка, съгласно обявата, е 39 583,33 лв. Фирмата, която е спечелила тази обществена поръчка, е позната ни и утвърдена фирма – „Велдер консулт” ООД, която изработи както Общинския план за развитие в периода 2014-2020 г., така тя беше автор и на Общинския план, който гласувахме в предходния мандат, за развитие на община Велико Търново в периода 2007-2013 г. Можем да кажем, че това говори добре за Общинската администрация, която е проявила една приемственост с една утвърдена фирма, която добре познава нашия регион. Авторитетът на фирмата се потвърждава и от това, че през месец март тя е успешно продадена от Корпоративна търговска банка за стойността 2 403 000 лв., което също доказва авторитета на фирмата.

И сега по въпроса за текста. Любопитно е, когато четеш един текст, как избълват определени изречения и словосъчетания, които ни създават дух на езикова плява. Ще ви прочета едно изреченийце: „Процедурите по управление на системите за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики са свързани преди всичко с въвеждането на вътрешна процедура за оперативно планиране и отчет на регулираните и проектираните дейности на Общинската администрация, както и на изпълняването на секторните стратегически и планови документи”.

В текста изобилстват много неща, с които любопитно ни информират. Например гениалното откритие, че приходите на общината се формират от местни данъци, такси, услуги и права, разпореждане с общинско имущество; че разходите са за делегирани държавни бюджети и т.н. и т.н. Много любопитен обаче е един текст, с който аз искам да фокусирам вниманието на г-н Кмета, на общинските съветници и на цялата Общинска администрация. В частта „Участващи структури в мониторинга, контрола и оценката” са изредени кои са тези участващи структури. Там пише: „ Секретариат на Общинския съвет”, който дава някаква информация и т.н. По-надолу обаче четем нещо любопитно – „заместник-кмет по устройство на територията и развитието”. Има един дълъг текст, който задължава този заместник-кмет „да координира и контролира дейностите и проектите по териториалното развитие; координира и контролира изпълнението и докладването на секторните програми; координира и подпомага събирането на информация” и т.н. и т.н. до последното изречение , което е много любопитно. „Дейност 13. Осигуряване на публичност и участие на заинтересованите страни в изпълнението на политиките”, страница 54.

Аз действително съм изправен пред същата дилема като г-н Румен Димитров: дали да подкрепя този документ, който натоварва Общинската администрация с едни определени дейности, включително и един заместник-кмет, на когото аз не зная името, или да не го подкрепя, при условие че ние все още нямаме такъв заместник-кмет, който да изпълнява такива функции. И ако го подкрепим, кой ще изпълнява тези функции, заложени по този план, по нашето решение?

 

Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1168

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема Правилата и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД, Вх. № 2684/12.06.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз наистина положих максимални усилия по предходните точки да не се изказвам, но ще бъда още по-кратък, само за да маркирам това, което ще остане след нашия мандат. Това, което ще направим с нашата болница за онкологични заболявания с решението си да подкрепим тази здравна кампания, е едно от знаковите решения на този Общински съвет. Не говоря само от икономическа, от здравна, от хуманна страна; дори бих могъл да разширя изказа си и да кажа, че с подкрепата на това предложение ние създаваме и така наречения „здравен туризъм”, което е нещо много добро от гледна точка поведението на ВТОС. Заедно с тази дългосрочна визия, която в момента този Общински съвет твори (концентрирам акцента върху това, което ще се случи в нашия здравен институт – Онкоболницата, и решението да подкрепим инвестиционните намерения на „Топлофикация-ВТ”) това са наистина решения, които ще оставят много добър знаменател в нашето администриране и управление на тази община. Затова аз ще подкрепя това предложение.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1169

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди лева и 0 стот../ със срок на валидност до 11 октомври 2015 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: 1. Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Вх. № 2697/16.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

 РЕШЕНИЕ № 1170

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „Доизграждане на мултифункционална спортна зала към СОУ „Емилиян Станев”.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред Министерство на младежта и спорта на Република България по реда на Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект: „Реконструкция, модернизация, рехабилитация и оборудване на спортни зали в Спортен комплекс „Ивайло-Юг” и „Ивайло-Север” – гр. Велико Търново”.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2683/11.06.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Моята позиция е насочена единствено и само, за да разберете, че аз съм максимално добронамерен към общата физиономия на ВТОС. Всичко това, което аз се опитвам да покажа и изкажа пред вас, е само за да направя опит да предпазя авторитета на Общински съвет – В. Търново и да го предпазя от едни последващи казуси, които няма да бъдат лицеприятни.

За какво иде реч? В това предложение от страна на Общинската администрация има обстоятелства, които аз, чисто правно, не искам и няма как да се съглася. Разбира се, не съм го подкрепил и в комисията. Не мога да кажа, че се забавлявам, защото за пореден път виждам, че повечето от нашите колеги влизат без да са чели материалите си в конкретика и гласуват едва ли не на автопилот.

Връщам се към предложението, което беше направено преди години от „Инвестстрой” за закупуването на така наречената необходима техника. Аз не го подкрепих тогава, разбира се няма как да подкрепя и в момента това предложение, и то предложено ни в такъв вариант. Не го подкрепих тогава, защото в община В. Търново съществува такава мобилна техника така наречените „Лади Ниви”, а на нас ни беше представено конкретно предложение за закупуване на много по-висок клас автомобил. Така се създаваше едва ли не впечатление за двоен стандарт - едно наше общинско предприятие да разполага с високопроходима техника с много по-скъп коефициент на заплащане, т.е. много по-скъпо возило, отколкото самата община Велико Търново разполага. Затова казвам, че не съм го подкрепил тогава.

Конкретното предложение аз нямаше да подкрепя, щях да си замълча и да използвам отрицателния си вот, но преценявам, че никой не говори за това, което аз съм забелязал. Откога Общинският съвет – Велико Търново има правна функция да задължава който и да е отдел в Общинската администрация? Въпросът ми е риторичен, защото знам отговора, но това предложение за решение е направено точно по този начин. Затова казвам, че вероятно някои от колегите поради липса на време и възможности не са си допрочели материалите. Виждате какво пише в точка трета от проекта за решение: „Великотърновският общински съвет задължава…” (точка 3.1 и 3.2) структури от Общинската администрация. Аз мисля, че ние можем да възложим на кмета и оттам нататък той да разпореди последващата функция. Затова правя предложение за отпадане на точка 3.1. и 3.2 от проекта за решение и предложението става адекватно и актуално.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Общинският съвет не може да задължава отдели. Задължава кмета и той да прави каквото иска; ние нямаме право да задължаваме отдели.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Текстът може да се промени така: „задължава кмета на общината”.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Текстът може да придобие следната редакция: „Задължава (или „възлага”) на кмета на община Велико Търново да извърши необходимите действия”. И да отпаднат точките 3.1 и 3.2 от проекта за решение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме предложението с тази редакция.

 

Предложението, заедно с предложената корекция, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1171

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 на ДМА, както следва: ДМА инв. № 205002, група 205, лек автомобил „Шевролет Каптива”, 2.4 МТ 5 с регистрационен номер ВТ 1155 ВМ собственост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, ЕИК 814191534, с балансова стойност към 31.05.2014г. в размер на 22 426,96 лв. за сметка на собствения капитал, в частта на неразпределената печалба по счетоводния баланс на дружеството на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 81419153 към 31.12.2013г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.

3. Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия.

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Отрицателният ми вот е в подкрепа на Юридическия отдел на общината.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист, Вх. № 2691/13.06.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - против, Лидия Прокопова - против, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Желка Денева - против, Стефан Антонов - против, Милен Михов - против, Йордан Грозданов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 6 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1172

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за задълженията и договорите, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде сключено Споразумение за доброволно плащане между Община Велико Търново, представлявана от Кмета Даниел Димитров Панов и „ВТ Инженеринг“ ООД, представлявано от Управителя Станимир Милчев Георгиев, във връзка с дължими суми по Изпълнителен лист от 06.06.2012г. по ч. гр. дело № 2302/2012г. по описа на ВТРС, при следния погасителен план:

 

месец

година

сума

до 5 юни

2014

7000,00

до 5 юли

2014

7000,00

до 5август

2014

7000,00

до 5 септември

2014

7000,00

до 5 октомври

2014

7000,00

до 5 ноември

2014

7000,00

до 5 декември

2014

7836,00

до 5 януари

2015

7000,00

до 5 февруари

2015

7000,00

до 5 март

2015

7000,00

до 5 април

2015

7000,00

до 5 май

2015

7000,00

До 5 юни

2015

7799,78

 

 

92 635,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: До 5 юли 2015г. ще бъде заплатена дължимата законната лихва, считано от 28.05.2012г., до окончателното изплащане на вземането.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за сключване на Споразумението за доброволно плащане и да внесе информация във Великотърновски общински съвет по неговото изпълнение.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицатален вот): Предварително искам да кажа, като стигна до дъно на откровеност: аз дължа 200 лв. личен заем на собственика на тази фирма. Въпреки всичко гласувах „против”. Защо го направих? Не може тук да говорим за наводнения и затова че трябват средства. Това се точи от четири години и вместо този, който е, да си посипе главата с пепел, ние казваме: „Дай, разсрочено ще се плаща!”.

Второ, гледам към г-жа Данева: има един терен от 7-8 декара и там има разсрочено плащане. Колко са още разсрочените плащания и дали те се реализират? Това е друга тема и заявявам публично от този микрофон: следващата сесия ще има питане по разсрочените плащания, как се изпълняват и дали се изпълняват. Не искам да задълбавам темата за участието в обществените поръчки, защото става страшно. Възмутен съм.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Това решение мина без дебат, но трябваше да се изкажат някои работи в дебата и затова гласувах „против”. Това решение мисля ,че ще бъде тема на следващите ни заседания и мисля, че тези, които гласуваха, няма да се гордеят със своя глас. Това е скандално.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2711/18.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1173

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2014 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр.В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ -„за производствени и складови дейности”, от стр.кв. 6 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предприемане на действия по прекратяване на съсобственост на имоти съсобствени между Община В. Търново и потребителни кооперации, Вх. № 2712/18.06.2014 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да кажа, че това е едно много добро предложение и ако върнем няколко години назад, виждате, че подобна идея беше заложена в няколко кандидат-кметски кампании. Това предложение ще донесе бонус относно разграничаване имотите на кооперацията, на община Велико Търново, вследствие на което ще се създадат брой практики за попълване на финансовата страна на община Велико Търново, затова аз ще подкрепя това наистина добро предложение.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Предлагам да се направи поименна проверка. При направената поименна проверка присъстваха 25 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Петко Тюфекчиев, Милен Михов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Иван Александров, Любен Велчев, Николай Георгиев, Калина Широкова, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Мирослав Трифонов.

Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1174

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.31 от ЗС, Великотърновски общински съвет

1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по съставяне и актуализиране на наличните актове за общинска собственост за съсобствените между Община В.Търново и потребителни кооперации недвижими имоти и отправи искане до съсобствениците за заплащане на дължимото обезщетение, в съответствие с чл.31 от Закона за собствеността.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по прекратяване на съсобствеността по отношение на недвижими имоти съсобствени между Община Велико Търново и потребителни кооперации.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Войнежа, Вх. № 2701/16.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Войнежа е представил становището си по точката и се е обадил, че няма да присъства на заседанието поради неотложни ангажименти във връзка с природното бедствие.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1175

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072012, с площ от 1,997 дка, четвърта категория, местност „Лъката 11”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5844/11.04.2014 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072014, с площ от 0,240 дка, четвърта категория, местност „Лъката 3”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5845/23.04.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072012, с площ от 1,997 дка, четвърта категория, местност „Лъката 11”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5844/23.04.2014 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №072014, с площ от 0,240 дка, четвърта категория, местност „Лъката 3”, землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5845/23.04.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №072012 - в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева;

- за имот №072014 – в размер на 124 /сто двадесет и четири/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с вх. № 2718 от 26.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1176

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2014 година и открива процедура за приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр. В. Търново, ул.”България” № 35, със стопанско предназначение, представляващ: ”Магазин (бивш шах клуб), с идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1 , съобразно застроената площ върху поземления имот ”- собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2700/16.06.2014 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отново има неща, с които аз не съм съгласен. В основното предложение, което беше представено на дебата в комисията, според мен съществува състав на един много сериозен порок, който вероятно на един по-късен етап някои от страните, които няма да бъдат съгласни с процедурата, която ще бъде осъществена от страна на община Велико Търново, ще имат много сериозно основание да жалят и разбира се, ще спечелят. Точно заради това аз се опитах да „подскажа” на колегите си в ПК по ОС, че в частта, както е предложено така, се създава много сериозно основание за дискриминационни условия, които сами по себе си са порок. Не може в една публична процедура да участва единствено и само собственик, който в момента държи така нареченият павилион или временното съоръжение – както е написано.

След дебат и коментар в комисията с колегите стигнахме до единомислие, че това наистина трябва да отпадне. Аз искам да отговоря на колегите, които казаха, че ние вероятно ще се срамуваме от нашето поведение, затова че сме подкрепили една процедура за разсрочено плащане. От какво да се срамуваме? Дайте да бъдем консенсусни и да имаме ясни критерии и правила относно тази политика. Или имаме такава опция за разсрочено плащане и я се осъществяваме към абсолютно всички предложения, или елиминираме тези обстоятелства един път завинаги. Не може за едни да може, а за други да не може. Не искам да навлизам в дълбочина, но аз заявявам, че съобразно предложението, което ни беше предложено, няма от какво да се срамуваме. Така че господата, които подхождат емоционално, нека все пак да стъпват на чисто законова основа и да защитават позициите си.

Към конкретното предложение. Аз искам да направя предложение към основното предложение на г-н Кмета. На нас ни е представено предложението с предназначение за търговска дейност. Моля ви това да бъде заменено и правя конкретно предложение: „търговска дейност” да отпадне, а да добавим: „продажба на печатни и рекламни изделия”, на предпоследния ред. Понятието търговска дейност е много широкоспектърно, под „търговска дейност” може да се разбира абсолютно всичко – продажба на алкохол, продажба на цигари , продажба на пакетирани изделия и на всичко, за каквото се сетите. Аз мисля, че на нас, на жителите на Велико Търново, не ни е необходим един подобен хан точно пред сградата на община Велико Търново.

Аз продължавам своята теза в защита на дребния и средния бизнес. Тъй като ние нямаме законови форми, с които да ограничим участието на мастодонти в тази публична процедура, които вероятно ще се явят, както са се явявали. В конкретния случай визирам „Лавка”. Затова ви моля, това, което имаме като законова функция и опция - да регламентираме отдаването на този парцел и да въведем само на „печатни и рекламни дейности”. Мисля, че това ще бъде в унисон с нашата политика за защита на бизнеса и в унисон с нашето поведение, което все пак трябва да бъде наистина последователно. Моля ви да подкрепите предложението ми: „за продажба на печатни и рекламни изделия… при начална тръжна цена от 100 лв. на месец”. Ние заменяме „търговска дейност”, като конкретизираме и слагаме рамка. Аз мисля, че всеки един, който иска да си купи си купи цигари или алкохол може да мине 10-15 метра и да си го купи в изобилие, но нека това да не става пред входа на община Велико Търново.

Виждам, че има колеги, които не са съгласни с философията ми, но така или иначе, ние трябва не само да говорим, но наистина да налагаме всичко, което е в нашите правомощия, в защита на дребния и средния бизнес на великотърновци.

Предложението на г-н Димитров за редакция на текста беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, „против” няма, 15 „въздържал се”.

Предложението по т. 21, заедно с предложението на ПК по ОС за отпадане на т. 1 от раздел ІІІ от проекта за решение, беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Арбанаси, Вх. № 2674/06.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Арбанаси е уведомил, че не може да присъства на заседанието, но подкрепя становището си по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1177

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 234 /двеста тридесет и четири/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5836/27.03.2014 г., представляващо 234/1034 идеални части от поземлен имот с идентификатор №00583.159.1 /нула нула пет осем три точка едно пет девет точка едно/ по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, целият с площ от 1 034 /хиляда тридесет и четири/ кв.м., останалата част от който е собственост на Гергана Пенчева Габровска с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №16 и Красимира Пенчева Кабакчиева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №3.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот с идентификатор №00583.159.1 /нула нула пет осем три точка едно пет девет точка едно/ по КККР на с. Арбанаси, община Велико Търново, с площ от 234 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Гергана Пенчева Габровска с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №16 и Красимира Пенчева Кабакчиева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №3.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Велчево, Вх. № 2675/06.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Велчево е представил своето становище по точката и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1178

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ” СВЕТЛИНА – 1892” с. Велчево, представлявано от Председателя на НС – Петьо Петков Душков за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Велчево с обща площ 23,174 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

020012

Дюлев рът

Нива        

III

0,850

5023/02.12.2011

2

055002

Слатина

Нива

III

9,195

3239/25.05.2006

3

055003

Слатина

Нива

III

5,010

3238/25.05.2006

4

061011

Слатина

Из. нива

III

1,620

5037/20.01.2012

5

080017

Дъбравата

Нива

III

6,499

3237/25.05.2006

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Ново село, Вх. № 2676/06.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Ново село е представил своето становище по точката и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1179

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”НАУКА – 1870” с. Ново село, представлявано от Председателя на НС – Ненко Недев Ненков за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Ново село с обща площ 46,357 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

000453

Балъкалтъ

Из. нива

IV

13,907

5023/02.12.2011

2

050001

Сушица

Нива        

IV

17,974

5212/23.03.2012

3

082008

Липата

Нива        

III

7,426

2621/25.02.2005

4

127011

Манастира

Нива        

IV

7,050

2623/25.02.2005

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалище, с. Беляковец, Вх. № 2677/06.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Беляковец е представил своето становище по точката и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Петко Тюфекчиев – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1180

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”ПРОСВЕТА – 1907” с. Беляковец, представлявано от Председателя на НС – Албена Алексиева Алексиева – Беренска за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Беляковец с обща площ 12,827 дка, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

АОС

№ /дата

1

011039

Беляковец чешмата

Нива          

VII

1,941

5415/15.11.2012

2

011063

Над Беляковец

Нива          

IX

0,600

5416/15.11.2012

3

068005

Кръста

Нива          

III

2,469

5041/21.01.2012

4

068043

Кръста

Нива          

III

1,878

5418/16.11.2012

5

068119

Кръста

Нива          

III

1,938

5419/16.11.2012

6

068120

Кръста

Нива          

III

1,000

5420/16.11.2012

7

068122

Кръста

Нива          

III

3,001

5421/16.11.2012

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 2671/04.06.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Ветринци е представил своето становище по точката и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1181

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 ЗУТ, чл.124б, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 и чл.124а, ал.5 от ЗУТ, заявление вх.регистрационен индекс и дата 94 ЕЕ-314 от 23.05.2014г. от Евгени Костадинов Костадинов, гр.Велико Търново, ул.”Освобождение” № 23, и писмо изх.№ 1590 от 19.05.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Евгени Костадинов Костадинов, за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ от кв.57 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, с. Ресен, Вх. № 2698/16.06.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Ресен е представил своето становище по точката и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1182

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за част от кв.1 и кв.2 по плана на с.Ресен, община Велико Търново, както следва:

             - частично закриване на улица с ОК ОК 4-8 и създаване на улица с ОК ОК 4 – 8а;

             - заличаване на кв.2 и обединяване на квартали 1 и 2 в един квартал 1;

             -преномериране на тринадесет броя урегулирани поземлени имоти от бивш кв.2, както следва: УПИ І-11 в УПИ ХХ-11 от кв.1; УПИ ІІ-11,12 в УПИ ХХІ-11,12 от кв.1; УПИ ІІІ-11 в УПИ ХХІІ-11 от кв.1; УПИ ІV-11 в УПИ ХХІІІ-11 от кв.1; УПИ V-19 в УПИ ХХІV-19 от кв.1; УПИ VІ-18 в УПИ ХХV-18 от кв.1; УПИ VІІ-17 в УПИ ХХVІІ-17 от кв.1; УПИ VІІІ-18 в УПИ ХХVІ-18 от кв.1; УПИ ІХ-16 в УПИ ХХVІІІ-16 от кв.1; УПИ Х-15 в УПИ ХХІХ-15 от кв.1; УПИ ХІ-14 в УПИ ХХХ-14 от кв.1; УПИ ХІІ-13 в УПИ ХХХІ-13 от кв.1 и УПИ ХІІІ-12 в УПИ ХХХІІ-12 от кв.1;

           - промяна дворищно-регулационните линии на УПИ Х-20 от кв.1 по съществуващите имотни граници спрямо УПИ ХІ-21,29, УПИ ІХ-21, УПИ ХХІV-19 и УПИ ХХІІІ-11 от кв.1;

             съгласно отразените върху проекта поправки на регулационните линии и надписванията със зелен цвят.

2. Проект за частичен подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ Х-20 от кв.1 по плана на с.Ресен, община Велико Търново -

запазва се съществуващата жилищна застройка и се предвижда нова жилищна сграда при височина – 10м, начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни.

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р. Славейков“, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 2705/17.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1183

 

На основание чл. 17, ал. 1, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, & 6е, ал. 4 от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага ОУ „П. Р. Славейков“, с. Церова кория да бъде определено като защитено от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

 

2. Съгласно & 6е, ал. 4 от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2014 г., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решение на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитени училища.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2703/16.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1184

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т. 1, т.6, т.7 , т.10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 18.07.2014 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.7 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.8 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.9 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.10 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.11 от дневния ред - да се гласува „за”.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София, ЕИК 121086224 на 18.07.2014 г., инж. АНТОН НИКОЛАЕВ КОЙНАКОВ, ЕГН 5006271483, л.к.№ 640685541, издадена на 04.08.2010г. от МВР гр. Вeлико Търново, Главен експерт Дирекция „Общинско развитие” на Община Велико Търново, с адрес: гр.Велико Търново, ул. „Генерал Сава Муткуров” №7.

3. Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 19.07.2014г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014г.  

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно Общо събрание на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, проведено на 22.05.2014 г., Вх. № 2660/23.05.2014 г.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Гласувах така, както е разпоредил Общинският съвет: вписване не е извършено. Съдът е направил отказ за вписване, пуснали сме жалба; общините Полски Тръмбеш, Павликени и Златарица са се присъединили към нашата жалба.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1185

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад от общо събрание на акционерите на „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, проведено на 22.05.2014 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2014 г., Вх. № 2686/12.06.2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1186

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема

 

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2014 г.:

 

Заседание 24.07.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2014 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I –во полугодие на 2014 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2014/2015 г.;

 

Заседание 25.09.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2014 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2014 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2014 г.;

 

Заседание 30.10.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2014/2015 г.;

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

 

Заседание 20.11.2014 г. Основни точки от дневния ред

1.Информация и анализ за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2014 г.;

2.Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за деветмесечие на 2014 г.;

3.Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2014 г.;

 

Заседание 18.12.2014 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на график за I –во полугодие на 2015 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

 

Заседанието беше закрито в 12.40 часа.

                       

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/