Начало Заседания Протоколи Протокол № 4 от 17.11.2011 г.

 

П Р О Т О К О Л

№ 4

от четвъртото заседание на Великотърновски общински съвет,

проведено на 17.11.2011 г. от 17.30 часа в залата на община В. Търново.

Присъстват 35 общински съветника.Отсъстват Петя Христова Илиева и Николен Веселинов Стойнов.

         Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков,който обяви проекта за дневен ред на заседанието:

1.Определяне състава и председателите на постоянните комисии на Общинския съвет Велико Търново.

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред. Предложения не бяха направени. Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Определяне състава и председателите на Постоянните комисии на Общински съвет Велико Търново, Вх. № 55/17.11.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състава и председателите на Постоянните комисии на Общински съвет Велико Търново, Вх. № 55/17.11.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: След консултации с всички политически партии, представени в ОбС, подготвихме предложението, което ви е раздадено.

При нас постъпи предложение от инж. Николай Николов от движение „Царевград за Велико Търново”, с което се предлага за председател на ПК по БФ г-н Стефан Михайлов Стефанов – икономист, имащ опит в бюджет и публични финанси.

Други предложения или изказвания има ли?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще направя изказване, защото бих искал да се съобразя с това, което чух в Комисията по правилника, в която се дебатираше какво и как да се случи. Не мога да не отразя изказването на г-н Милен Михов и изказването на г-н Радонов, че председателстващите на постоянните комисии определено трябва да бъдат компетентни хора, хора с мотивация и желание да работят в определения ресор за комисиите, които представляват. В тази връзка аз правя изказване, че ние, представителите на гражданския формат „Нашият град”, ще подкрепим предложението на г-н Николов за председател на ПК по БФ г-н Стефан Стефанов, тъй като неговият дългогодишен опит е достатъчна атестация, че нещата в тази комисия, заедно с помощта на членовете на тази комисия, ще бъдат един от стълбовете на Великотърновския общински съвет.

Разбира се, аз нямам информация каква е компетентността на г-жа Дончева, както тук е записана за председателстващ, но аз сутринта казах, че ОбС е институция, с която трябва да се съобразяваме всички ние и решенията на която трябва да бъдат показателни не само в самия ОбС, но и извън него. Решенията, които вземаме, трябва преди всичко да имат отговорност, с която ние да декларираме, че защитаваме волята на нашите гласоподаватели. Точно заради това аз заявявам, че ще подкрепим кандидатурата на г-н Михайлов като председател на ПК по БФ.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Нямаше да вземам думата, но явно към мен е конкретното обвинение и затова ще поясня на г-н Димитров моите образования: имам образование - Университет по строителство, архитектура и геодезия и второ висше образование – Висш институт по икономика – София.

По отношение на практиката и на опита, смятам, че тук знаете, че в продължение на 4 години съм разглеждала държавния бюджет, така че смятам, че мога да се справя с председателстването на тази комисия, но тук в момента не става въпроса за някакъв персонален избор. Аз уважавам всеки един от вас с неговия професионален опит.

Присъствах на комисията, която единодушно, с изключение само на г-н Румен Димитров, взе решение да се приложи т.нар. квотен принцип между различните групи, което е заложено и в Правилника – чл. 38, ал. 2: „При определяне състава и ръководствата на постоянните комисии се запазва основното съотношение между отделните групи съветници, като никоя от групите не може да има мнозинство”. Аз мисля, че след като днес приехме този Правилника, почти е абсурдно и не е достойно за всеки един от нас още с първото наше решение да нарушим правилника, тъй като група според същия този правилник означава над трима общински съветници, но в знак на една добра воля от страна на ГЕРБ, БСП и „Новото време” ние решихме на първите три групи, които сме определили по някакъв критерий, да се даде по едно председателско място. Аз отново казвам, че почти всички се съгласиха с изключение на г-н Румен Димитров. Аз се надявам, че тук няма да имаме отново политически пристрастия и най-после ще гласуваме така, както сме разписали в нашия правилник.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Дончева, благодаря Ви, че споменахте моето име, за да мога да имам право на реплика според правилника, но от това, което аз чувам, съвсем не мога да си дам представа каква всъщност е била Вашата работа, каква всъщност е Вашата компетенция. И много Ви моля, когато правя изказване, да ме слушате хубаво и да не си позволявате повече квалификация, че съм Ви обвинявал. Преди малко всички тук чуха това, което казахте, заседанието се записва, води се протокол. Вие казахте, че съм Ви обвинявал. Това, че изказвам становище, че не съм запознат относно Вашите компетенции, това не е обвинение, но Ви моля, Вие внимавайте с Вашите квалификации. Точно заради това аз подлагам на съмнение какво, как и къде сте се занимавали с организиране и управление на държавния бюджет, точно заради това аз продължавам да поддържам становището си, че за мен повече компетентният е г-н Михайлов.

Това, че има правилник – да. Комисията излиза с проект, с предложение, което се гласува в този ОбС и никой, и нищо не е в състояние да ме застави да гласувам против волята си, защото Вие преди малко цитирахте правилника, че аз едва ли не трябва да съм длъжен да се съобразявам с това, което Вие декларирате и трябва да гласувам против волята си. Решенията се вземат в тази зала. Постоянните комисии предлагат проекти за решение, които трябва да бъдат гласувани в тази зала.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Моля Ви, поне Вие, г-н Председател и Председателският съвет, спазвайте правилника, защото ако Председателският съвет не спазва правилника, аз не знам какво трябва да прави залата.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз, като председател на Комисията по правилника, безкрайно много съжалявам, че пак се стига до такива неща в тази зала. Днес следобед се събрахме, минахме през доста варианти. Всички единодушно приехме квотния принцип, всички единодушно с един глас „против” приехме варианта, който ви се предлага. Не разбирам защо се допусна хора, които не присъстваха, да внасят нови предложения и да объркват цялата работа. И във връзка с това ви предлагам да гласуваме това предложение без ПК по бюджет и финанси.

Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Да допуснем, че ако подложим на гласуване тази комисия, гласуването е ясно, както гласуването за заместник-председатели, но квотният принцип не може да се наруши. Ако за тази ПК няма председателство за „Новото време”, на „Новото време” се полага втора комисия. Трябва да има две комисии по квотния принцип, затова ще почнем от другите комисии да вадим хора и може би след месец ще излезем с решение.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Николай Николов за председател на ПК по БФ да бъде избран г-н Стефан Михайлов Стефанов.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 9 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н Тодор Тодоров оттегли предложението си.

Г-н Ашиков подложи на гласуване основното предложение по точка 1 с вх. № 55 от 17.11.2011 г.

Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 8

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя следния състав на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет:

 

1.Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране /ПК по УТТП/:

1. Николай Стефанов Георгиев - Председател

2. Тодор Ангелов Тодоров - Член

3. Йорданка Георгиева Стефанова - Член

4. Александър Бенев Нанков - Член

5. Николай Илчев Илиев - Член

6. Петко Михайлов Тюфекчиев - Член

7. Камен Михайлов Алексиев - Член

8. Николай Върбанов Николов - Член

9. Атанас Ангелов Атанасов – Член

 

2.Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/:

1. Юлияна Дончева Недкова - Председател

2. Росен Върбанов Иванов- Член

3. Тихомир Илиянов Георгиев- Член

4. Красимир Димов Калчев- Член

5. Валентин Георгиев Ламбев - Член

6. Стоян Витанов Витанов - Член

7. Стефан Михайлов Стефанов - Член

8. Ваня Ангелова Павлова - Член

9. Мариян Веселинов Кенаров – Член

 

3.Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности /ПК по ЗСД/:

1. Николен Веселинов Стойнов - Председател

2. Божидар Тодоров Ангелов- Член

3. Петя Христова Илиева- Член

4. Драгош Богданов Методиев - Член

5. Анета Кирилова Манаилова - Член

6. Камен Михайлов Алексиев - Член

7. Иван Александров Ангелов - Член

8. Йордан Тодоров Грозданов - Член

9. Пламен Георгиев Радонов – Член

 

4.Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда /ПК по ЗГООС/:

1. Йорданка Георгиева Стефанова - Председател

2. Михаил Стефанов Харалампиев- Член

3. Николен Веселинов Стойнов- Член

4. Драгош Богданов Методиев - Член

5. Стоян Витанов Витанов - Член

6. Мирослав Трифонов Маринов - Член

7. Любен Иванов Велчев - Член

8. Ваня Ангелова Павлова - Член

9. Калина Михайлова Широкова – Член

 

5.Постоянна комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред /ПК по НПУОР/:

1. Милен Василев Михов - Председател

2. Александър Стойнов Чокойски- Член

3. Петя Христова Илиева- Член

4. Деян Минков Хаджийски- Член

5. Стефан Тодоров Стефанов - Член

6. Анета Кирилова Манаилова - Член

7. Николай Стефанов Георгиев - Член

8. Мариян Веселинов Кенаров - Член

9. Николай Върбанов Николов – Член

 

6.Постоянна комисия по образование, наука и култура /ПК по ОНК/:

1. Мариана Радева Бояджиева – Председател

2. Михаил Стефанов Харалампиев- Член

3. Деян Минков Хаджийски- Член

4. Божидар Тодоров Ангелов- Член

5. Стефан Тодоров Стефанов - Член

6. Мирослав Трифонов Маринов - Член

7. Иван Александров Ангелов - Член

8. Милен Василев Михов - Член

9. Мариян Веселинов Кенаров – Член

 

7.Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки / ПК по ИВСПИЕСМВ/:

1. Красимир Димов Калчев - Председател

2. Александър Бенев Нанков- Член

3. Тихомир Илиянов Георгиев- Член

4. Валентин Георгиев Ламбев - Член

5. Стоян Витанов Витанов - Член

6. Мирослав Трифонов Маринов - Член

7.Румен Тошев Димитров - Член

8. Юлияна Дончева Недкова - Член

9. Стефан Михайлов Стефанов – Член

 

8.Постоянна комисия по общинска собственост /ПК по ОС/:

1. Тодор Ангелов Тодоров- Председател

2. Красимир Димов Калчев - Член

3. Тихомир Илиянов Георгиев - Член

4. Николай Илчев Илиев - Член

5. Петко Михайлов Тюфекчиев - Член

6. Любен Иванов Велчев - Член

7. Калина Михайлова Широкова - Член

8. Атанас Ангелов Атанасов - Член

9. Румен Тошев Димитров – Член

 

9.Постоянна комисия Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /ПК НСПСК/:

1. Валентин Георгиев Ламбев - Председател

2. Тодор Ангелов Тодоров- Член

3. Йорданка Георгиева Стефанова- Член

4. Деян Минков Хаджийски- Член

5. Николай Върбанов Николов - Член

6. Петко Михайлов Тюфекчиев - Член

7. Калина Михайлова Широкова - Член

8. Юлияна Дончева Недкова – Член

9. Милен Василев Михов – Член

 

10.Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта /ПК по СТДМ/:

1. Камен Михайлов Алексиев - Председател

2. Божидар Тодоров Ангелов- Член

3. Михаил Стефанов Харалампиев- Член

4. Росен Върбанов Иванов- Член

5. Драгош Богданов Методиев - Член

6. Стефан Тодоров Стефанов – Член

7. Николай Стефанов Георгиев - Член

8. Йордан Тодоров Грозданов - Член

9. Ваня Ангелова Павлова – Член

 

11.Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията / ПК по ПГОБК/:

1. Николай Илчев Илиев - Председател

2. Александър Стойнов Чокойски- Член

3. Петя Христова Илиева- Член

4. Николен Веселинов Стойнов- Член

5. Мариана Радева Бояджиева - Член

6. Любен Иванов Велчев - Член

7. Йордан Тодоров Грозданов - Член

8. Румен Тошев Димитров - Член

9. Пламен Георгиев Радонов – Член

 

12.Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

1. Атанас Ангелов Атанасов - Председател

2. Александър Стойнов Чокойски- Член

3. Росен Върбанов Иванов- Член

4. Александър Бенев Нанков- Член

5. Мариана Радева Бояджиева - Член

6. Анета Кирилова Маноилова - Член

7. Иван Александров Ангелов - Член

8. Стефан Михайлов Стефанов – Член

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Г-н Председател, гласувах „против”, за да мога да се изкажа. Посъветвах Ви неформално да прочетете правилника, Вие не ме послушахте и процедурно нарушихте правилника. Г-н Тодоров беше направил едно процедурно предложение за начина на гласуване. Спомням си, че първо се гласуваха точно такива предложения.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Михов, по процедура, в чл. 67, ал. 2 е регламентирано как и по какъв начин трябва да протече гласуването.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Г-н Ашиков обяви, че насрочва следващото заседание за 24.11.2011 г. от 10.00 часа

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                      

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ …………………………..

                                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                        /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                       ………………………..                                          

                                                       /РУМЕН ДИМИТРОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                      /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                      /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:……………………….

                          /ДИЛЯНА МИЛЕВА/