Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 69-то заседание - 24.07.2014 г. (проект)

Дневен ред на 69-то заседание - 24.07.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и девето заседание, което да се проведе на 24.07.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2014г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2740/ 11.07.2014г.

2. Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г., Вх. № 2733/09.07.2014г.

3. Утвърждаване натуралните показатели по проекто – мрежата на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2014 / 2015 година, Вх. № 2735/11.07.2014г.

4. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново на второ четене , Вх. № 2693/13.06.2014г.

5. Допълнение на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2692/13.06.2014 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, Вх. № 2741/11.07.2014г.

7. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

8. Приемане План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2014г. – 2020г. /, Вх. № 2744/11.07.2014г.

9. Изграждане на електронна система за гласуване, Вх. № 2732/08.07.2014г.

10. Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на Решения №№296/25.06.2012г. и 407/25.10.2012г. на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2753/14.07.2014г.

11. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2014/2015 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет, Вх. № 2745/14.07.2014г.

12. Възлагане на дейности на Регионален исторически музей – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно – музеен резерват ,, Царевец '' , гр. Велико Търново, Вх. № 2748/14.07.2014г.

13. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, Вх. № 2756/17.07.2014 г.

14. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”България” № 35, Вх. № 2757/17.07.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2747/14.07.2014г.

16. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 2746/14.07.2014г.

17. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74, Вх. № 2736/11.07.2014г.

18. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв . 12, Вх. № 2737/11.07.2014г.

19. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74 ул. «Васил Левски», кв. 19 бул. «България» и кв. 602 ул. «Н. Габровски», Вх. № 2738/11.07.2014г.

20. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, до кв. 7 УПИ I, Вх. № 2749/14.07.2014г.

21. Отземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземлени със земи от Общинския поземлен фонд, с решения от 2003г. на ОСЗГ гр. Велико Търново, които не са извършили дължимите плащания към Община Велико Търново в определения срок, Вх. № 2751/14.07.2014г.

22. Поставяне на паметен знак – юбилеен монумент в централната градска част на Килифарево, по случай честванията през месец октомври т.г. на '' 650 години от първите писмени сведения за гр. Килифарево '', Вх. № 2752/14.07.2014г.

23. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ВТУ '' Св. Св. Кирил и Методий '', Вх. № 2750/14.07.2014г.

24. Даване на съгласие за внасяне па предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Атанас Атанасов Филипов и Пламена Атанасова Филипова, Вх № 2734/11.07.2014г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ