Начало Заседания Протоколи Протокол № 69 от 24.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 69

 

от шестдесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 24.07.2014 г. от 09.12 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Стефан Стефанов и г-н Милен Михов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Председателят на ВТОС даде думата за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2014г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2740/ 11.07.2014г.

2. Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г., Вх. № 2733/09.07.2014г.

3. Утвърждаване натуралните показатели по проекто – мрежата на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2014 / 2015 година, Вх. № 2735/11.07.2014г.

4. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново на второ четене , Вх. № 2693/13.06.2014г.

5. Допълнение на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2692/13.06.2014 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, Вх. № 2741/11.07.2014г.

7. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

8. Приемане План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2014г. – 2020г. /, Вх. № 2744/11.07.2014г.

9. Изграждане на електронна система за гласуване, Вх. № 2732/08.07.2014г.

10. Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на Решения №№296/25.06.2012г. и 407/25.10.2012г. на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2753/14.07.2014г.

11. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2014/2015 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет, Вх. № 2745/14.07.2014г.

12. Възлагане на дейности на Регионален исторически музей – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно – музеен резерват ,, Царевец '' , гр. Велико Търново, Вх. № 2748/14.07.2014г.

13. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, Вх. № 2756/17.07.2014 г.

14. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”България” № 35, Вх. № 2757/17.07.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2747/14.07.2014г.

16. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 2746/14.07.2014г.

17. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74, Вх. № 2736/11.07.2014г.

18. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв . 12, Вх. № 2737/11.07.2014г.

19. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74 ул. «Васил Левски», кв. 19 бул. «България» и кв. 602 ул. «Н. Габровски», Вх. № 2738/11.07.2014г.

20. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, до кв. 7 УПИ I, Вх. № 2749/14.07.2014г.

21. Отземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземлени със земи от Общинския поземлен фонд, с решения от 2003г. на ОСЗГ гр. Велико Търново, които не са извършили дължимите плащания към Община Велико Търново в определения срок, Вх. № 2751/14.07.2014г.

22. Поставяне на паметен знак – юбилеен монумент в централната градска част на Килифарево, по случай честванията през месец октомври т.г. на '' 650 години от първите писмени сведения за гр. Килифарево '', Вх. № 2752/14.07.2014г.

23. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ВТУ '' Св. Св. Кирил и Методий '', Вх. № 2750/14.07.2014г.

24. Даване на съгласие за внасяне па предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Атанас Атанасов Филипов и Пламена Атанасова Филипова, Вх № 2734/11.07.2014г.

 

Г-н Ашиков предложи проектът за дневен ред на заседанието да бъде допълнен с три нови предложения:

Като точка 7 да бъде включено предложение с вх. № 2766 от 22.07.2014 г. относно „Промяна на Решение № 645 от 25.04.2014 г.;

Като точка 8 да влезе предложение с вх. № 2759 от 18.07.2014 г. относно „Подписване на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”;

Като точка 15 да бъде включено предложение с вх. № 2767 от 23.07.2014 г. относно „Извършване на основен ремонт в отдаден под наем имот”.

Други предложения относно дневния ред на заседанието не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проекта за дневен ред заедно с предложените нови три точки.

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2014г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2740/ 11.07.2014г.

2. Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г., Вх. № 2733/09.07.2014г.

3. Утвърждаване натуралните показатели по проекто – мрежата на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2014 / 2015 година, Вх. № 2735/11.07.2014г.

4. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново на второ четене , Вх. № 2693/13.06.2014г.

5. Допълнение на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2692/13.06.2014 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, Вх. № 2741/11.07.2014г.

7. Предложение с Вх. № 2766 от 22.07.2014 г. относно „Промяна на Решение № 645 от 25.04.2014 г.

8. Предложение с Вх. № 2759 от 18.07.2014 г. относно „Подписване на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

9. Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

10. Приемане План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2014г. – 2020г. /, Вх. № 2744/11.07.2014г.

11. Изграждане на електронна система за гласуване, Вх. № 2732/08.07.2014г.

12. Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на Решения №№296/25.06.2012г. и 407/25.10.2012г. на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2753/14.07.2014г.

13. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2014/2015 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет, Вх. № 2745/14.07.2014г.

14.Възлагане на дейности на Регионален исторически музей – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно – музеен резерват ,, Царевец '' , гр. Велико Търново, Вх. № 2748/14.07.2014г.

15. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, Вх. № 2756/17.07.2014 г.

16. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”България” № 35, Вх. № 2757/17.07.2014 г.

17. Предложение с вх. № 2767 от 23.07.2014 г. относно „Извършване на основен ремонт в отдаден под наем имот”

18. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2747/14.07.2014г.

19. Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 2746/14.07.2014г.

20. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74, Вх. № 2736/11.07.2014г.

21. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв . 12, Вх. № 2737/11.07.2014г.

22. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74 ул. «Васил Левски», кв. 19 бул. «България» и кв. 602 ул. «Н. Габровски», Вх. № 2738/11.07.2014г.

23. Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, до кв. 7 УПИ I, Вх. № 2749/14.07.2014г.

24. Отземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземлени със земи от Общинския поземлен фонд, с решения от 2003г. на ОСЗГ гр. Велико Търново, които не са извършили дължимите плащания към Община Велико Търново в определения срок, Вх. № 2751/14.07.2014г.

25. Поставяне на паметен знак – юбилеен монумент в централната градска част на Килифарево, по случай честванията през месец октомври т.г. на '' 650 години от първите писмени сведения за гр. Килифарево '', Вх. № 2752/14.07.2014г.

26. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ВТУ '' Св. Св. Кирил и Методий '', Вх. № 2750/14.07.2014г.

27. Даване на съгласие за внасяне па предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Атанас Атанасов Филипов и Пламена Атанасова Филипова, Вх № 2734/11.07.2014г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2014г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2740/ 11.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Няма да коментирам изненадата ми, че всички вие сте абсолютно пасивни относно отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет. Изненадан съм, че няма коментари относно функцията на ВТОС – такава, каквато тя е дефинирана и регламентирана по закон.

Задавам риторичен въпрос: Какво всъщност правим ние с нашите решения, след като те не се изпълняват? Не всички, но има решения, които не се изпълняват. И как мога аз да дам своя глас към настоящия момент, при положение че има знакови решения на Общинския съвет, в които има заложени срокове за изпълнение, които към днешна дата все още не са изпълнени. Въпреки позицията на кмета, с когото аз многократно съм разговарял и той е потвърждавал изпълнението на същите.

Давам изключително кратко обяснение, защо аз не съм подкрепил това предложение за изпълнение на решение на ВТОС. За да ме разберете в прав текст, само ще напомня, че именно този Общински съвет гласува направа на съоръжение или модул, или спирка, пред Гробищния парк, в което беше заложен срок за изпълнение, а не решение за комуникация между Общинската администрация и концесионера. Има и още подобни, но няма да влизам в подробности.

 

РЕШЕНИЕ № 1187

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2014 г. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за I – то полугодие на 2014 г. №№ 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1019, 1021, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1046, 1047, 1048, 1050, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1109, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1140, 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1181, 1185 и неснетите от отчет решения с №№ 773, 798, 813, 842, 849, 851, 868, 872, 898, 899, 900, 913, 914, 937, 938, 941, 943, 944, 961, 963, 965, 970, 975, 553, 558, 578, 618, 657, 733, 317, 358, 365, 403, 410, 161, 165, 255, 886.

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 994, 1006, 1015, 1016, 1017, 1020, 1022, 1024, 1029, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1057, 1060, 1061, 1074, 1087, 1088, 1094, 1095, 1105, 1106, 1108, 1110, 1111, 1113, 1122, 1123, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153, 1154, 1160, 1163, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186 и решения №№ 757, 759, 767, 776, 784, 786, 789, 800, 802, 803, 804, 814, 834, 843, 846, 847, 848, 850, 856, 885, 893, 896, 897, 901, 904, 910, 928, 934, 936, 939, 966, 967, 968, 969, 971, 973, 552, 584, 585, 586, 607, 608, 619, 636, 638, 645, 711, 735, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 367, 400, 407, 413, 414, 452, 481, 493, 505, 78, 128, 130, 143, 164, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 946, 989, 410, 159, 1106, 138.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г., Вх. № 2733/09.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1188

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по проекто – мрежата на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2014 / 2015 година, Вх. № 2735/11.07.2014г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление от г-н Тодор Василев Бояджиев от гр. Дебелец за изказване по точка 3 от дневния ред и даде думата на г-н Бояджиев.

Г-н ТОДОР ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ: Уважаеми великотърновски народни представители, уважаеми председател на Общинския съвет г-н Ашиков, уважаеми г-н кмет на Велико Търново Даниел Панов, настоящото ми изказване беше по-дълго, но след като ми казахте, че ще бъде само пет минути, ще направя едно резюме на това, което съм написал. Като родолюбив българин и завършил и двете училища – прогимназията „Христо Ботев” и гимназията „Св. Кирил и Методий”, вземам следното отношение по настоящото състояние. Както всички знаем, за една учебна година се назначиха трима директори на гимназията, което нещо не е било никога във Великотърновски окръг и във Великотърновска област, нито в България, а и другаде не съм го чул. Тези госпожи директори не съумяха за тази учебна година да съберат необходимия минимум ученици за една паралелка, който е 18 деца или за две паралелки от 40 деца.

Отправям към вас молба като родолюбиви българи: да не се затрива гимназията, която тази година ще навърши 135 години от основаването си, също от родолюбиви българи, от които по-богатите са давали пари, а другите, по-бедните, са работили с благороден труд. Моя милост, Тодор Бояджиев, работи от 2007-2008 г. като доброволен сътрудник на гимназията за представянето на гимназията на национални и международни кинофестивали, за което имам правоспособност и удостоверения, които в момента са пред мен и съм ги дал на госпожата за доказателство и за автентичност.

Какви ли не предложения се даваха в учебната програма. Ще спомена едно от тях: в учебната програма на 2014-2015 г. да се изучават екзотични езици, а именно - китайски и индонезийски. Индонезия се намира в Тихия океан, както знаете, и има 1100 острова. На всеки остров се говори на диалект. Може ли деца на 14-15 години да знаят какво има в тази държава; също и техните родители? При моето досегашно съдействие на гимназията като доброволен сътрудник съм съумял всяка година Хуманитарната гимназия „Св. Кирил и Методий” да участва на национални и на международни кинофестивали, като на тези фестивали винаги е получавала награди и грамоти. Тук, пред мен, са копията на част от тези грамоти за настоящата година, а оригиналите са при г-жа директора на Хуманитарната гимназия – г-жа Андреева, и при началника на Регионалния инспекторат - г-жа инж. Личева.

Моля и тази година да дадете възможност на гимназията да бъде на същото място, на което е сега, да не се вкарват и други учебни заведения и да продължи своето съществуване и през 2014-2015 година, като се въведат извънкласно обучение – художествена фотография и художествено кино, тъй като в гимназията се изучава журналистика, а в другите гимназии в областта няма такава специалност, а журналистика и фотографията и киното вървят ръка за ръка. За да може и занапред учениците и учителите да се представят на такива международни културни форуми и с това се прави безплатна реклама както в България, така и в Европейския съюз. Тази година имаше два международни кинофестивала – в гр. Шумен и в гр. Попово. Гимназията участва с „Лазаровден на Самоводската чаршия” и „Мълчанието казва..”, създадени от децата и учителите. Моята дейност като безплатен сътрудник е да ходя и да представям кинофилмите, с което гимназията се рекламира пред целия български народ. Злонамерени хора са казали в Русе, Попово и Шумен, а може би и в цяла България, че гимназията вече е била закрита. Това ни създаде доста главоболия, за да можем да си прожектираме филмите, но така или иначе филмите се прожектираха.

Моля ви още един път, а и много пъти ще ви моля, не само от мое име, а от името на всички родолюбиви българи да продължи съществуването на гимназията „Св. Кирил и Методий” и да се отпразнува 135-годишнината в настоящата сграда, като дадете възможност гимназията да просъществува още една година, а наесен да се организира конкурс за директор от област Велико Търново и той да бъде прозрачен и да се състои тук , в пленарната зала, на закрито заседание, за да се знае наистина ли е имало конкурс, или е нямало и дали е бил назначен някой си свой човек.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Уважаеми г-н Бояджиев, аз разбирам Вашата високоемоционална тревога във връзка със спасяването на това емблематично великотърновско училище, но фактите са такива, че ние живеем в условия на свят, в който икономиката решава всичко.

Бих казал, че за да говорим за конкурса - да бъде таен или явен, сега, когато почти всичко е изгубено; да бъде суперсекретен конкурс, този директор виртуоз да бъде, няма да има възможност да вдигне тази гимназия от това положение, в което е изпаднала. Нарочно искам да кажа, че в дългия преход от 1989 г. насам, ако направим една статистика, в Министерството на образованието са работили хиляди незнайни и знайни политически креатури, които са нямали нищо общо с образователния процес. Знаем „личности”, които не са изнесли един урок, една лекция, а са имали изключително широки пълномощия да решават. Те имат вина по някакъв начин и за тази наша гимназия и както обичам да се изразявам, в кратък исторически план нека се вгледаме, кой как е ръководил тази гимназия и нека хората, някои от които присъстват тук, сами да си дадат сметка, как са поддържали определени директори, които не са имали необходимия социален имидж и вътрешно чувство за равновесие спрямо великотърновската общественост. И сега, когато говорим, че там биха могли да се изучават китайски и индонезийски език, това може да стане само тогава и единствено тогава, когато ни имаме хубави, цветущи, а не умиращи селца.

Послание към бъдещите депутати в новия парламент: създайте условия да се произвеждат деца! Те ще напълнят училищата. Директорът Пенка Игнатова с болка ни споделя таблици; тя не е виртуоз да направи това, което икономиката може да направи това. Като човек на образованието заявявам: за да има прогрес образованието въобще, и не само вдигането на крак на тази гимназия, трябва да има балансирано селското стопанство, трябва да има реална индустрия, а не покупко-продажби и разни други нещица; и онези, които в бъдещето ще разпределят (дай Боже, да пуснат всичките фондове от Брюксел) основната компонента трябва да насочат именно там - възпроизводство на българското население, защото иначе и други гимназии ще бъдат закрити. Извинете за тази емоция, но нямаше как да се въздържа!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще си позволя малко по-различен ракурс от изказването на проф. Харалампиев. В този свят, както в миналото, така и сега, а най-вече в бъдещето, нещата ще се ръководят от възпитани, образовани, културни хора. Икономиката не решава всичко, защото самата икономика трябва да се прави от такива хора.

Аз смятам, че основният ни проблем е, че ние продължаваме да разхищаваме средства в образователната система. Във Великотърновската община има няколко училища, които имат изцяло смесени паралелки и две-три, които имат по една-две смесени паралелки и другите са самостоятелни. Великотърновската община харчи над 1 000 000 лв. за тези училища срещу никаква ефективност насреща. Образованието, което се получава в една смесена паралелка, е с изключително съмнителен характер. Не съм експерт в областта на образованието но в ХХІ век, векът на високите технологии, в първи и трети клас да учат заедно пет-шест ученици и във втори и четвърти клас заедно пак шест-седем ученици. Какво ще се получи? Изключително се съмнявам в качеството на това образование, което те получават от първи до четвърти клас - началното им образование, първите стъпки в живота. Както бъдат подети от първи до четвърти клас, така ще отидат и до края. Вероятността е много голяма – всички го знаем. Затова почнахме една дискусия за дългосрочна визия за образованието във Великотърновската община. Дискусията трябва да се ускори и да има обществено съгласие ние да преразпределим ресурсите по правилен начин, за да се получи ефективно образование.

Няколко думи за Хуманитарната гимназия. Преди 150-160 години Михаил Кефалов дава едно дарение, за да се направи една от първите гимназии в България. 150-160 години по-късно, колкото и да е трудно положението, морално, нравствено наше задължение е ние да продължим делото на такива родолюбци като Михаил Кефалов. Аз си мисля, че при подхода, който има ръководството –г-н Кмета и Администрацията, може би още малко трябва, за да се довърши тази стратегия за Хуманитарната гимназия. Ние днес не закриваме Хуманитарната гимназия, просто в този документ са ни показани едни данни. Гимназията не се закрива, сградата не се дава на масони, на архитекти и не знам какви други неща, каквито чух да се говори в нашия град, но в следващите няколко месеца от Министерството на образованието, през Регионалния инспекторат, през Общинската администрация трябва да има сериозни промени и да се очертае визията пред Хуманитарната гимназия. Срамно е след 150-160 години ние да затрием делото на Михаил Кефалов. Не сградата, а духът на това, което е създадено преди 150-160 години, е важен за нас и за нашите потомци.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Нямах намерение да се изказвам, тъй като в ПК по ОНК принципно сме приели проектомрежата и на комисията много дълго дебатирахме. Това беше точката, на която отделихме най-много време. Изказаха се почти всички членове на комисията с голяма болка и загриженост. Но бях провокирана от някои изказвания тук, преди мен, за да стана и да изкажа и моето мнение. Историята си е история, традицията си е традиция. Родолюбиво дело на българската образователна тенденция назад в годините е факт и ще остане в историята. В историята ще остане и това време на колизия и на нерешителност и на протакане, бавно отиващо към края на определени учебни заведения в Търновската община.

Аз зная, че както в предходната година и сега Общинският съвет няма да има воля решително и драстично да вземе мерки по оптимизиране на мрежата. Ние ще гласуваме отново и в частност Хуманитарната гимназия ще просъществува, но искам всички да се замислите, че поставяме по такъв начин в неравностойно положение учениците и училищата във Великотърновската община. Ние отново ще отделим средства, които по критериите на определени хора не са много, по моите са много, от които средства ще лишим останалите ученици на Великотърновската община.

Да, славата, историзмът, 135 години, съществуват и ще останат в историята, но гимназия с две паралелки няма. Точно това ме провокира. Колегата Радонов говори за неефективно обучение в слети паралелки. А ефективно ли ще бъде обучението в гимназия само с две паралелки? Ще идват учители отстрани, които ще бъдат на хонорар, които по Кодекс на труда не са пряко ангажирани с тази отговорност, с която са учителите в другите училища. Така че аз съм притеснена, че ние за пореден път ще се подчиним на емоцията, на сантимента към славното минало на нашия град и гимназията ще остане. Но съгласете се, колеги, че не е редно, че ние ощетяваме голяма част от великотърновските училища и с тези средства, които общината ще отдели, за да поддържа гимназията, могат да се направят много полезни неща за нашите ученици. Нека да помислим, да изчакаме до септември, но при трима записани ученици…

Колеги, за жалост, пазарната икономика диктува интереса на родителите и на учениците към определени училища. Няма интерес към Хуманитарната гимназия. Как се е стигнало до това, няма да извършваме разследвания назад във времето, но фактът си е факт. Аз ви приканвам да помислим трезво още веднъж! Тази стратегия, която е обща за образованието във Великотърновската община (а национална стратегия в тази посока няма), това задание ни беше поставено още в началото на годината – инициаторът беше г-н Пламен Радонов. Тя е факт, но именно това, че не знаем каква ще е съдбата на повода - Хуманитарната гимназия, все още ни кара да я задържаме и да не я представяме пред Общинския съвет. Г-жа Пенка Игнатова с целия екип много сериозно и последователно работиха върху този документ е той е почти на финала си. Но дори и този документ няма да спаси определени учебни заведения във Великотърновска община. Така че аз се отнасям с голям песимизъм към днешното гласуване.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: За календарната 2014 г. са нужни 60 000 лв., за следващата - около 240 000 лв.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще си позволя само една малка реплика към г-жа Прокопова. Абсолютно съм съгласен с конструкцията на изказването на г-жа Лидия Прокопова по отношение на ефективност- неефективност на разходваните от общинския бюджет средства и получаване на качествено образование от учениците. Не бих се съгласил само в частта, когато става въпрос за Хуманитарната гимназия. Ако говорим за началното образование, съм съгласен, защото началното образование е началото на пътя на един млад човек за неговото развитие, а в случая, ако ние вложим усилията си по отношение на развитието на тази гимназия и се ангажират можещи хора в областта на образованието, аз съм сигурен, че Хуманитарната гимназия няма да има само трима човека прием в следващата година, а ще има повече. По-следващата ще има повече и ще се възстанови. Фактически, реорганизацията трябва да тръгне от началните училища, а не от средните училища.

 

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 гласа „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1189

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование”, след приемане на Проекто-образци №1 и №2 за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

А. Дейност „Общообразователни училища”

Брой ученици                                                                                     6703

Брой паралелки                                                                                   311

 

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

Брой деца                                                                                            201

Брой групи                                                                                             11

 

В. Дейност Професионални училища”

Професионална гимназия по сградостроителство „Колю Фичето”

Брой записани задочна форма на обучение                                         90

Брой паралелки задочна форма на обучение                                         4

 

Г. Дейност „Спортни училища”

Брой ученици                                                                                     189

Брой паралелки                                                                                     8

 

Д. Дейност „Общежития”

Брой ученици към Спортно училище гр.В.Търново                          54

Брой ученици към ПГС „К. Фичето”                                                   60

 

Е. Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски градини”

 

1. Брой групи – ЦДГ                                                                           82

2. Брой яслени групи                                                                           3

3. Брой деца

 • в яслени групи                                                                            87
 • от 3 до 4 години                                                                      1228
 • на 5 години в ЦДГ и ОДЗ                                                            646
 • на 6 години в ЦДГ и ОДЗ                                                            615

 

Ж. Дейност „Извънучилищни дейности”

 

Конкретният брой групи и ученици в Общински детски комплект гр. Велико Търново за новата 2014/2015 учебна година ще бъдат утвърдени след приемане на Списък Образец 1.

 

 

II. Утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ
ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11, ал.1
т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

162

І

2 самостоятелни

27

 

3

ІІ

1 самостоятелна

15

 

1

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

14

 

4

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

116

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

49

І-ІІІ

1 слята

7+3=10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

4+9=13

 

3

V-VІ

1 слята

5+7=12

 

6

VIІ-VІІI

1 слята

12+2=14

 

4

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

57

І-ІV

1 слята

3+10=13

 

3

ІІ-ІІІ

1 слята

10+4=14

 

2

V- VІ

1 слята

6+10=16

 

2

VІІ -VІІІ

1 слята

9+5=14

 

4

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

60

І

1 самостоятелна

 

10

ІІ-ІІІ

1 слята

6+7=13

 

3

IV

1 самостоятелна

10

 

6

V-VІ

1 слята

10+7=17

 

1

VІІ-VІІІ

1 слята

10+4=14

 

4

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

73

І- ІІ

1 слята

6+6=12

 

4

ІV

1 самостоятелна

 10

 

6

V

1 самостоятелна

 

9

9

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

74

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

14

 

4

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

11+6=17

 

1

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ
ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ
МИНИМУМ

 ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

57

по чл.11, ал.1

т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

І-ІV

1 слята

5+7=12

 

4

ІІ-ІІІ

1 слята

5+5=10

 

6

V-VІ

1 слята

7+8=15

 

3

VІІ-VІІІ

1 слята

9+11=20

 

 

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

115

IV

1 самостоятелна

15

 

1

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

10

 

8

VІI

1 самостоятелна

13

 

5

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

СОУ "Вл.Комаров"
гр. Велико Търново

240

VІІI

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Г.С.Раковски"

гр. Велико Търново

102

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

1 самостоятелна

10

 

8

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ХI

1 самостоятелна

17

 

1

ХІI

1 самостоятелна

10

 

8

СОУ "Вела Благоева"
гр. Велико Търново

606

Х

1 самостоятелна

17

 

1

ХI

1 самостоятелна

15

 

3

ХГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново

32

Х

1 самостоятелна

11

 

7

 

III. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

 

1. За детските градини с повече от 1 група (ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен) – прилагане разпоредбите на чл.2 /7/ от Наредба №7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата (наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца) – прилагане на разпоредбите на чл.2 /8/ от Наредба №7 от 29.10.2000 година – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, група работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в град Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново на второ четене , Вх. № 2693/13.06.2014г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Вземам думата, за да подчертая, че наредбата, която приемаме, е много добре изработена.; тя е балансирана. Но тази наредба в бъдеще трябва реално да се изпълнява. Аз не зная дали хората, които са еколози, които отговарят по околна среда в общината, дали присъстват сега тук. На тях искам да предложа със собственото си превозно средство да им покажа някои места в общината във връзка с „реалното” опазване на околната среда. Мога да им покажа много нерегламентирани сметища около хубавите наши рекички и притоците, тъй като ехото от наводнението, което се случи на територията на общината (за щастие, нямахме човешки жертви, но над 100 къщи бяха поразени, домашни животни, дворове и т.н.) не е заглъхнало.

Хубаво беше, че ръководният щаб и комисиите по ликвидиране на последствията от наводненията решително изиграха положителна роля, но ние трябва все пак да помислим, да погледнем. Приблизително имаме една територия на общината около 890 кв.км. От тях около 300 кв.км са гори. Независимо че частната собственост е възстановена, трябва да се възстанови онова справедливо нещо и Радослав, който отговаря за горите, ако ме слуша, да не помисли, че аз имам нещо против него, той не е бог, той ми е личен приятел.Трябва решително отношението към горските масиви и особено към възраждане на широколистните дървета да се промени.

Не река Белица е виновна. Ние правим едно изследване, в което участва и г-н Кметът, с катедра „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” и се събират там цифри, таблици, нива на притоците. За да могат тези нива да бъдат балансирани, коритата на рекичките трябва да бъдат почистени. Предварително трябва да се влагат средства, а не да събираме помощи. Вместо да събираме средства след това, нека дадем повече средства за опазване на околната среда. Реките да станат хубави, привлекателни места.

Кметът на Килифарево е тук. Там трябва да се коригират бреговете, там трябва да се сложи бетон, да се направят диги и всичко това може да стане със зеленина и както трябва, но затова трябва да има не само политическа подкрепа, а вътрешно чувство за отговорност от онези хора, които заемат тези длъжности, свързани с опазване на околната среда и екологията.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Може би един наивен въпрос, но съм длъжен да го задам. Не виждам в наредбата място за тези площадки за скрап, за железни отпадъци. Знаем проблема, който възникна, и протестите и отстъпките, които правителството или парламентът направи. Искам едно разяснение, вероятно и залата се нуждае от него. Трябваше да има площадки, определени за това, а такива няма не само в нашата община, а и в голяма част от общините. Питам: Какво всъщност предвижда администрацията да направи за това? Ако не бяха отложили с една година тези хора спираха да работят с всичките последствия от това. Мисля, че трябва яснота не толкова за залата, колкото хората, които се занимават с това.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА – началник на отдел „Околна среда”. Относно площадките за безвъзмездно предаване на рециклируеми отпадъци от домакинствата, защото те така са определени от Закона за управление на отпадъците, а не специално само за скрап, Общината е предвидила такива, определено е място, има подготвен ПУП. В момента се търси инвеститор, защото не можем да отделим тези средства в момента.

В Наредбата на няколко места са разгледани тези площадки – те са определени като площадките по чл. 19, включително на едно място е упоменато, че гражданите, които използват тези площадки, ще се ползват от намаление при начисляване на такса „Смет” по специална одобрена от Общинския съвет методика. В няколко члена от Наредбата тези площадки са цитирани, ако г-н Витанов иска, може да го разгледаме по-подробно.

 

Г-н Витанов заяви, че е доволен от дадения отговор.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме приемането на наредбата анблок.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Приемането на наредбата на второ четене беше подложено на гласуване.

На второ четене наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1190

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 2692/13.06.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много мислих каква да бъде моята позиция по това предложение и в интерес на истината аз ще кажа защо ще гласувам „въздържал се”. Ще гласувам „въздържал се”, защото според мен ние пропуснахме да осъществим една от основните и важните процедури, които би следвало в крак с така наречената демокрация, която ние така яростно искаме да наложим; ние пропуснахме да направим едно своеобразно обществено допитване. Това ме кара да бъда резервиран относно позицията и налагането на една рестрикцията в определени зони за платено паркиране.

Да, безусловно аз бях един от радетелите за въвеждане на ред, за дисциплиниране както на водачи, така и на пешеходци. Но има и друга страна на медала. Ще използвам един по-съвременен изказ: има елемент на когнитивна емпатия. Това значи да погледнеш заобикалящата среда през очите на другите. Точно заради това аз няма да подкрепя предложението и ще си запазя отворена вратата, ако не минат предложенията (казвам „ако не минат предложенията”, защото разбирам, че ще бъдат гласувани поотделно) да инициираме едно допитване до хората и съобразно общия процент „за” или „против” да се съобразим с волята на великотърновци.

 

Предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ: „всяка една от зоните да бъде гласувана поотделно”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на първа зона: „т. 15. Ул. „Любен Каравелов” от кръстовището с ул. „Никола Габровски” до ул. „Мармарлийска” – 19 броя паркоместа”.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

Предложението за втора зона: „т. 16. Ул. „Читалищна” на 23 броя паркоместа”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22„за”, 7 „против”, 2 „въздържал се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз предложих и това се прие в комисията - да ги гласуваме поотделно. Имаше едно обединяване около това: на „Любен Каравелов” и на „Марно поле” е нормално, има си аргументи да се паркира там и може би и гражданите биха го приели, докато при „Читалищна” първо имаше граждански протест. Ние говорим тук празни приказки за демокрация, за вслушване в гражданското общество, за вслушване в заинтересованите лица или ощетените лица и всъщност си гласуваме.

Дайте малко да се стреснем, малко да тръснем глава и да помислим, защо всъщност заради 23 паркоместа ние нарушаваме определени граждански интереси на живеещите там. Мястото там е тясно, ще минем и без тези паркоместа. Затова молбата ми е да преосмислим това си отношение и решение за „Читалищна” и да не подкрепим това предложение за „Читалищна”. БСП направи своя прочит и в края на краищата ние не управляваме община Велико Търново като администрация. Можеше популистки да кажем: „гражданите се ощетяват”, да изговорим много приказки. Те щяха да бъдат популистки и ние не си позволихме това. Но тук нека да внесем малко разум, малко разбиране и да не подкрепим това предложение за „Читалищна”.

Затова предлагам прегласуване, а всъщност аз с това дадох и аргументите си за отрицателния вот.

 

Предложението относно втора зона беше подложено на прегласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, 8 „против”, 3 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз искам да вметна само за протокола, че с гласуването на точките „две в едно” за поправка на наредбата се отменя възможността гражданите да изразят своята позиция, вследствие на което ние имахме правомощията да внесем определени корекции.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Аз претърпях фиаско в опита си да постигнем определено съгласие на определена основа. Това е отрицателният ми вот, но мисля че фиаско претърпя нещо друго, което най-вероятно ще даде своето изявление някога.

 

Предложението за трета зона: „т. 17. Ул. „Марно поле” - от площад Марно поле (Летния театър) до ул. „Цар Самуил” – 54 броя паркоместа”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Г-н Председател, тъй като ме лишихте от правото ми да се изкажа по точката, аз трябва в момента да преструктурирам изказа си и да задам един риторичен въпрос към всички вас, които подкрепихте предложението. Въпрос, който ми беше поставен и на мен, когато бях подложил на дебат по електронните медии. Той е: Кой и как може да гарантира, че когато един ползвател на медицинска услуга паркира автомобила си пред поликлиниката и отиде да обикаля и да чака да получи услуга, няма да му вдигнат автомобила дотогава, при положение че всички ние знаем колко е времето за прегледи в поликлиниката? Ако той си плати за един час, а се забави за час и 10 минути, какво ще се случи после? Как може някой да предвиди колко ще бъде времето за преглед, при положение че всички ние с предварително записани часове стоим и чакаме? Затова казах, че въпросът ми е изключително риторичен.

 

Приемането на допълнението към приложението беше поставено на гласуване на първо четене.

На първо четене допълнението на приложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1191

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и ал.4 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново и във връзка с Решения № 176/ 10.04.2012 г. и № 605/ 28.03.2013 г. на ВТОбС, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното допълнение на зоните за платено паркиране съгласно Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново:

 

1. Допълва Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново със следните нови зони за платено паркиране:

 

 • т.15. Ул.”Любен Каравелов” от кръстовището с улица ”Никола Габровски” до улица ”Мармарлийска” - с 19 бр. паркоместа;
 • т.16. Ул.”Читалищна” – с 23 бр. паркоместа;
 • т.17. Ул. Марно поле” – от пл.”Марно поле” ( Летния театър) до ул.”Цар Самуил” -   с 54 бр. паркоместа;

 

Работното време на трите зони е съгласно Решение № 176/ 10.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

Допълнението на Приложение № 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново беше подложено на гласуване на второ четене.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1192

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и ал.4 от Наредба     за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново и във връзка с Решения № 176/ 10.04.2012 г. и № 605/ 28.03.2013 г. на ВТОбС, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното допълнение на зоните за платено паркиране съгласно Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой  и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново:

 

1. Допълва Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново със следните нови зони за платено паркиране:

 

 • т.15. Ул.”Любен Каравелов” от кръстовището с улица ”Никола Габровски” до улица ”Мармарлийска” - с 19 бр. паркоместа;
 • т.16. Ул.”Читалищна” – с 23 бр. паркоместа;
 • т.17. Ул. Марно поле” – от пл.”Марно поле” ( Летния театър) до ул.”Цар Самуил” -   с 54 бр. паркоместа;

 

Работното време на трите зони е съгласно Решение № 176/ 10.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, Вх. № 2741/11.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1193

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-24

-24

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-24

-24

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-24

-24

Общински такси

2700

71

71

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

71

71

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

71

71

Други неданъчни приходи

3600

26

26

- други неданъчни приходи

3619

26

26

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

26

26

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-302

-302

- Внесен ДДС (-)

3701

-218

-218

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-218

-218

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-84

-84

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-84

-84

Помощи за дарения и др.суми

4500

300

300

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

300

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

300

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

71

71

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

71

71

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

1 001

1 001

получени трансфери /+/

6101

1 001

1 001

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

1 001

1 001

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

1 001

1 001

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма

6400

5 000

5 000

получени трансфери /+/

6401

5 000

5 000

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

5 000

5 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

6 072

6 072

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

318

318

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

253

253

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

253

253

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

65

65

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

65

65

Общински такси

2700

130

130

   - За ползване на общежития и други по образованието

2708

130

130

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2708

130

130

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-383

-383

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-383

-383

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-383

-383

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 443

1 443

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 443

1 443

-Дирекция "Култура и туризъм"

1 443

1 443

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 508

1 508

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

1 508

1 508

Трансфери между бюджети (нето)

6100

-37 474

-37 474

предоставени трансфери /-/

6102

-37 474

-37 474

- Община Велико Търново

6102

-37 474

-37 474

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-103 073

-103 073

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

60 000

60 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

15 043

15 043

-Център за социални услуги

6109

-600

-600

- Кметство Дебелец

6109

4 885

4 885

- Кметство Килифарево

6109

4 500

4 500

- Кметство Ресен

6109

19 245

19 245

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

-37 474

-37 474

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма

6400

4 885

4 885

получени трансфери /+/

6401

4 885

4 885

- Кметство Дебелец

6401

4 885

4 885

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

4 885

4 885

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

8300

0

0

погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)

8381

290 780

погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)

8382

-290 780

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-31 081

-31 081

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-25 009

-25 009

РАЗХОДИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

6 072 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

6 072 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

6 072 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

19 104 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

19 104 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

15 289 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

15 165 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

15 165 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и
аварии

124 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

124 лв

3. Функция 3 Образование

95 047 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

45 047 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

50 000 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

112 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

112 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

112 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

16 486 лв

Група 3 Култура

16 486 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

16 486 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

146 038 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

180 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

180 000 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

10 500 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и
аварии

10 500 лв

- в т.ч.:

Кметство Ресен

10 500 лв

3. Функция 3 Образование

65 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

65 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-600 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-600 лв

- в т. ч.:

ЦСУ

-600 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-112 719 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-90 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-90 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-22 719 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-23 264 лв

Кметство Ресен

545 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

32 470 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

38 984 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 514 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

10 000 лв

Кметство Дебелец

9 770 лв

 

Кметство Ресен

8 200 лв

Кметство Килифарево

4 500 лв

Група 3 Култура

-6 514 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 514 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-186 835 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-186 835 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-186 835 лв

8. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-100 000 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-100 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-177 119 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-31 081 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-25 009 лв

 

 1. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Променя Приложение 2 от Решение №1162/26.06.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.
 3. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година и Решение 1039/27.03.2014 както следва:

т.2 Други спортни дейности                                                                     + 10000 лв.

2.4 Домакинства от държавен и международен ранг                           + 10000 лв.

5. Изменя Приложение 3Б от Решение №1009/12.02.2014 година и съгласно Решения №1039 от 27.03.2014 г. и №1075/24.04.2014 г., както следва:

 

- било:

№ по ред

Вид на целевия разход

Размер

Направление, функция, дейност

8

Фонд „Инициативи на местните общности”

240000

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

388200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

- става:

№ по ред

Вид на целевия разход

Размер

Направление, функция, дейност

8

Фонд „Инициативи на местните общности”

243000

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

403200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 2766 от 22.07.2014 г. относно „Промяна на Решение № 645 от 25.04.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1194

 

1. На основание чл. 42 от Закона за общинския дълг, чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15а от Закона за общинския дълг и чл. 12, ал. 2 от допълнителните клаузи по договор № 490 от 04.10.2013 г., Великотърновски общински съвет одобрява промяна в срока на погасяване на дълга, поет с Решение № 645/25.04.2013 г., както следва:

- Било: 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Става: До 31.12.2014 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 2759 от 18.07.2014 г. относно „Подписване на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1195

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % аванс по проект: № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, явяващ се 6 129 646,43 лв. /шест милиона сто двадесет и девет хиляди шестотин четиридесет и шест лева и 43ст./ , със срок на предявяване – до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013/15.01.2014г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие, във връзка с чл. 36, ал. 4 от ЗУТ за одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2699/16.06.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - против, Иван Александров - против, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - против, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против”, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1196

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.36, ал.4 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/ Великотърновският общински съвет дава съгласие Кметът на община Велико Търново да одобри :

1. Проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ ХІV- за „смесено предназначение” от кв.106 по плана на гр.Велико Търново - предвижда се свободно застрояване на сграда с предимно жилищни функции и дейности със смесено предназначение, максимална височина – 18м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни / завишаване височината – до 15м на новоизграждаща се жилищна сграда, съгласно одобрен ПУП- план за застрояване със заповед № РД 22-1360 от 24.09.2009г. на Кмета на община Велико Търново/.

2. Работен устройствен план със силуети за УПИ ХІV- за «смесено предназначение» от кв.106 по плана на гр.Велико Търново - предвижда се свободно застрояване на сграда с предимно жилищни функции и дейности със смесено предназначение, максимална височина – 18м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни / завишаване височината – до 15м на новоизграждаща се жилищна сграда съгласно одобрен ПУП- план за застрояване със заповед № РД 22-1360 от 24.09.2009г. на Кмета на община Велико Търново/; характер и начин на застрояване – съобразно подробния устройствен план – план за застрояване; при намалени отстояния съответно 4,20м и 5,60м спрямо дворищно-регулационната линия на УПИ ХV – за «жилищни нужди» от кв.106 и намалено отстояние 4,20 спрямо дворищно-регулационната линия на УПИ ХХІV- трафопост от кв.106; с нанесените размери и вертикални коти / височини/ съобразно графичните материали – план и силуети.  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2014г. – 2020г. /, Вх. № 2744/11.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1197

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода /2014 г. – 2020 г./

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изграждане на електронна система за гласуване, Вх. № 2732/08.07.2014г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да направя едно допълнение към предложението: изграждането на тази система да бъде заложено в бюджета за 2015 година. Това да бъде записано като отделно изречение. След „община Велико Търново” да се постави точка. Текстът: „до края на месец септември”, отпада и да вмъкнем ново изречение: „Изграждането на системата да бъде заложено в бюджета за 2015 година”.

 

Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване заедно с предложението на г-н Тодоров:

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1198

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за изграждане на електронна система за гласуване в Голяма зала на Община Велико Търново. Изграждането на системата да бъде заложено в бюджета за 2015 година.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на Решения №№296/25.06.2012г. и 407/25.10.2012г. на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 2753/14.07.2014г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Съжалявам, че няма присъствие на кмет и заместниците му, защото според мен това е една от важните теми за Велико Търново и неговата общественост. Бих искал да формулирам изказа си така: тези, които не знаят да слушат; тези, които знаят, да внимават.

Аз смея да продължавам да твърдя, както твърдях същото и на разширения Председателски съвет, че това предложение само по себе си не е направено, така че да заслужи моето доверие и моя глас. Точно заради това аз искам да изложа пред вас мотивите си, които според мен са изключително основателни и презумпцията е една-единствена: да ни предпази от евентуален порок и много тежки последици в бъдеще.

Смея да подчертая, че съм един от най-големите поддръжници на тази инициатива. Нямам забележки относно техническото задание и предложение, но имам забележки по начина, по който е формулирано самото предложение. Защо? Защото според мен към настоящия момент аз мисля, че това предложение само по себе си противоречи. Имаме два акцента: приемаме за сведение и одобрение. Моите твърдения са, че това се случва по различни формулировки на различни закони. Всички ние знаем, че имаме няколко вида закони – основни и специални. Техническите задания и одобрението към същите стават със специален закон, който е Законът за устройство на територията. Категорично не съм съгласен, че това предложение трябва да мине по общ характер. Още повече, не съм съгласен и с мотивите, които са изложени тук - че това предложение е формулирано на основание решение на Великотърновския общинския съвет, които аз обаче съм извадил. Защото се оказа, че на разширения Председателски съвет имаше колеги, които не се сещаха за какво иде реч, а двете предложения, които са визирани тук, на основание на които се прави това предложение, са № 296 от 25.06.2012 г. и предложение № 407 от 25.10.2012 г. Първото от тези две предложения е за създаване на работна група, в което липсват каквито и да било технически задания и параметри.

Другото Решение № 407 е на база на доклада на тази работна група, в което няма нито една точка, в която да е упоменато техническо възложение както към кмета и администрацията, така към която и да е външна фирма; няма параметри, няма нищо. На какво основание тогава ни се предлага да вземем нещо като мотив?

    Продължавам нататък. Смея да твърдя, че приемането на ПУП би следвало да бъде по Закона за устройство на територията, чл. 129, ал. 1 – тогава, когато трябва да одобрим; или ако имаме приемане за сведение, то също е написана некоректна точка – чл. 21, ал. 1 на ЗМСМА, защото чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Решения и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи”. Абсолютно съм съгласен. Нима г-н Кметът и неговата институция не е друг орган? Категорично : да. Точно заради това с твърденията, които бяха направени на разширения Председателски съвет: че това е единствено и само в правомощията на г-н Кмета, съм абсолютно съгласен. Защо тогава ни го предлагат на нас за гласуване с допълнителен текст „одобрява”? Имаше аргументи, че вече има гласуван ПУП. Няма спор, това е 240, но ние вече създаваме на база на този ПУП още три квартала: 240, 240 А и 240 Б. Така че е изключително спорно какво и как трябва да се случи.

Аз няма да предложа да отлагаме точката, няма да ви уговарям да гласувате „против”, но изказвам своите съображения за наличието на правни последици, които според мен, впоследствие ще бъдат доста тежки за общината.

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА – директор на дирекция „Правна”: Тъй като се изказаха съображения за правни пороци, си позволих да взема думата. Настоящото предложение е направено към Вас с оглед обстоятелството, че ВТОС е принципал на общинската собственост. С този ПУП ще се урегулира територия, като ще се изградят нови улици, които ще бъдат публична общинска собственост. Да, в действителност г-н Кметът на общината е органът, който ще издаде крайния акт – а именно заповедта за одобряване на ПУП. И да, той е компетентният орган по чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Но същевременно изработването на този ПУП е стартирало вследствие на инициативата на Общинския съвет и вследствие на тези решения, които бяха цитирани. И имено поради големия обществен интерес и поради това, че изработването на този проект е вследствие на инициативата на Общинския съвет, поради тази причина това предложение е предоставено на Вашето внимание.

Тъй като, както вече споменах, органът, който е компетентен да издаде крайния акт е кметът на общината, точно поради тази причина в правните основания не е посочен чл. 21, ал. 1, т. 11, която е свързана с приемане на решения –за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, а е посочена общата точка 23, тъй като се касае за един квартал, ПУП с обхват до един квартал. Впоследствие се изграждат повече от един, но началото тръгва от един квартал. И в тази връзка компетентен е кметът на общината, но с оглед запознаване с цялата процедура, със запознаване със самия ПУП, поради тази причина е представено на Вашето внимание за сведение и за даване на принципно съгласие, а всъщност крайният акт ще бъде издаден от кмета на общината по съответния ред, по чл. 129, ал 2 от ЗУТ.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не можаха да ме убедят в това, което аз твърдя публично. Аз не отричам, че крайният акт е на г-н Кмета – да, след решение на Общинския съвет. Но при какви обстоятелства? Имаме два момента – първия, когато г-н Кметът еднолично се разпорежда съобразно неговите правомощия. Да, никой не го отрича - когато става въпрос за един квартал. Защо тогава сте ни вкарали на нашето внимание одобрение с конкретни параметри, за които Общинският съвет не е дал принципно съгласие – нещо, което трябваше да бъде разисквано. И де факто, и де юре Общинският съвет в момента е поставен пред свършен факт – да одобри нещо, което принципно не е разглеждано с официално принципно съгласие и след това вече за одобрение. Принципно съгласие и одобрение са две различни неща. Аз не отричам това, което Вие казахте, но категорично заявявам, че не можахте да ме убедите – че аз не съм прав в противоречията. Не могат и няма как да съществуват - принципно съгласие с конкретно одобрение. Говорим за технически задания. Говорим за много сериозни неща и нещо, които всички ние искаме, но искаме да се предпазим и да го направим по начин, по който да се гордеем всички нсие, а не да се срамуваме.

 

Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване:

Предложението беше прието с 14 „за”, 7 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1199

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновският общински съвет приема за сведение и дава принципно одобрение на Проекта за изменение на ПУП – ПР И ПЗ/коригиран вариант/ съдържащ следните части- план за регулация, с план-схема за вертикално планиране и надлъжни и напречни профили, както и план за застрояване, предвиждащи :

І. Частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация:

1. Заличаване на сега съществуващия кв.240 и съответно УПИ І „за болница“ и УПИ ІV „за здравно заведение“.

2. Създаване на нов кв.240, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     -урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     -урегулиран поземлен имот VІ „за здравни дейности“.

3. Създаване на нов строителен кв.240А, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІV „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ­І „за озеленяване и паркинг“;

     - урегулиран поземлен имот ІХ „за трафопост“;

     - урегулиран поземлен имот І /съществуващ/;

     - урегулиран поземлен имот VІ-6196 /съществуващ/.

4. Създаване на нов кв.240Б, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІV „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ „за трафопост“;

     - урегулиран поземлен имот VІІІ „за гаражи и магазини“;

     - урегулиран поземлен имот ІІ „за гаражи и магазини, офиси“;

     - урегулиран поземлен имот ІХ „за гаражи и магазини“;

     - урегулиран поземлен имот Х „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ХІ „за здравни дейности“.

5. Създаване на нови проектни улици, обслужващи новообразуваните урегулирани поземлени имоти както следва:

         - улица с ОК ОК 8832-8833-8834-8835-8836-8837-8838-8839-8840-8841-8842-8843;

         - улица с ОК ОК 8844-8845-8846-8847-8849-8850;

         - улица с ОК ОК 8850-8851-8852-8853-8854-8855;

         - улица с ОК ОК 8850-8856-8857-8858-8859-434а.

6. Частична промяна на улично-регулационата граница на УПИ ІІ и новообразувани УПИ VІІІ,УПИ VІІ и УПИ VІ от новообразуван кв.240Б спрямо улица с ОКОК 2536-2537-2538-1089-1090.

 

ІІ. Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти в квартали №№ 240, 240А и 240Б по плана на гр. Велико Търново – запазват се съществуващите обществени сгради и трафопостове и се предвиждат нови обществени сгради, а именно:

1. В квартал 240/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвижда: В УПИ ІІІ–за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради, с начин на застрояване – свободно, линии на застрояване – задължителни; В УПИ V- за „здравни дейности” и в УПИ VІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради и се предвиждат нови обществени сгради, начин на застрояване – свободно, височина на сградите – до 13 м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

2. В квартал 240А/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени

имоти се предвижда: В УПИ ІІ- за „здравни дейности”, в УПИ ІV-за „здравни дейности“ и в УПИ VІІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради и се предвиждат нови обществени сгради; височина на застройката – до 17 м; начин на застрояване- свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни; В УПИ ІХ- за трафопост се запазва съществуващата сграда – трафопост; В УПИ ІІІ- за „здравни дейности” и УПИ V- за „здравни дейности” се предвиждат нови обществени сгради при височина на застройката съответно до 17м и до 13м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване ограничителни;

3. В квартал. 240Б/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени

имоти се предвижда: В УПИ ІІІ- за „здравни дейности”, в УПИ ІV- за „здравни дейности”, в УПИ V- за „здравни дейности”, в УПИ VІ- за „здравни дейности”, в УПИ Х- за „здравни дейности” и в УПИ ХІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни; В УПИ VІІ- за трафопост се запазва съществуващата сграда – трафопост.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2014/2015 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет, Вх. № 2745/14.07.2014г

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1200

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.7 (1) от ПМС 84 от 06.04.2009 година, Великотърновски Общински съвет:

 

 1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1:
 • ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория
 • ОУ „Христо Ботев” с.Ресен
 • ОУ „Христо Смирненски” с.Самоводене
 • ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван
 • ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Дебелец
 • ОУ „Васил Левски” с. Леденик
 • СОУ „Г.С.Раковски” гр. Велико Търново

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2015 година.

 

 1. Съгласно чл.7 /2/ от Постановление №84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на списък на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски общински съвет, в срок до 15 август 2013 година да се изпратят в Министерството на образованието и науката.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане на дейности на Регионален исторически музей – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно – музеен резерват ,, Царевец '' , гр. Велико Търново, Вх. № 2748/14.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

 

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1201

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал. 6 от ЗКН и Решение №153/21.03.2014 г. на Министерски съвет на Република България, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите, свързани с опазване на предоставените за управление с Решение №153/21.03.2014 г. на Министерски съвет на Република България недвижими културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

 

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да уреди с договор отношенията между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, Вх. № 2756/17.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1202

 

На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1173/26.06.2014 г. (ДВ,бр.56 от 2014 г.) на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет :

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 83 700 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ -„за производствени и складови дейности” от стр.кв. 6 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 8 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 25 110 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на обособен обект от сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”България” № 35, Вх. № 2757/17.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1203

 

На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1176/26.06.2014 г. (ДВ,бр.56 от 2014 г.) на Общински съвет – В.Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 93 250 лева за продажба на обособен обект от сграда № 6, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес гр.В.Търново, ул. ”България” № 35, със стопанско предназначение, представляващ: ”Магазин (бивш шах клуб), с идентификатор 10447.503. 1.6.28, съгласно КККР на гр. В.Търново, заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1, съобразно застроената площ върху поземления имот”- собственост на Община В.Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 9 300 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 27 975 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с вх. № 2767 от 23.07.2014 г. относно „Извършване на основен ремонт в отдаден под наем имот”

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1204

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД и чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, /сградата на Общината/, представляващ търговски обект.

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Холидейс и ко” ЕООД, наемател на общинския имот, да заплаща наем в размер на 50 % от договорения за периода 01.07.2014 год.- 15.09.2014 год.

3. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, в размер не по- нисък от 3987,50 лв., да се документират с платежни документи, пред отдел „Управление на собствеността”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол от извършена проверка на служители на отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „СУТ” и представител на фирмата наемател. Да бъде изготвен анекс към основния наемен договор за периода 01.07.- 15.09.2014 год.  

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2747/14.07.2014г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Малки чифлик е в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1205

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №015001, с площ от 2,359 дка, от които 2,171 дка седма категория и 0,188 дка шеста категория, местност „Над село”, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5839/11.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №015001, с площ от 2,359 дка, от които 2,171 дка седма категория и 0,188 дка шеста категория, местност „Над село”, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5839/11.04.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №015001 - в размер на 8 210 /осем хиляди двеста и десет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 2746/14.07.2014г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Габровци е в залата и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1206

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван имот №506.8, с площ от 0,374 дка, трета категория, местност „Боенчиното - Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5864/16.06.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван имот №506.8, с площ от 0,374 дка, трета категория, местност „Боенчиното - Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5864/16.06.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за новообразуван имот №506.8 - в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74, Вх. № 2736/11.07.2014г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Излизам с единственото намерение и вярвам, че това ще се осъществи за пореден път ни се вписва квартал 1274. Моля ви, напишете го прегледно не че нашата група не знае къде са кварталите, но има граждани, има хора, които се интересуват. За пореден път се обръщам към Общинската администрация: да се изпише административният адрес! Помните, че в миналия мандат ние бяхме поставили този въпрос. Иначе трябва да викаме някой от служителите, в лицето на Катя Вачкова да дойде. Това малко ми прилича все едно на гарата разпоредителят съобщава: „Влак 5050 на първи коловоз”. Закъде е? Това малко така ми прилича.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: В предложението на комисията пише: „вместо „търговска дейност”, да стане:„за разпространение на печатни и рекламни изделия”. Аз не зная от правна гледна точка дали можем да ограничим дейността само до точно конкретно предложение. Не зная доколко и разпространението на печатни изделия също не е търговска дейност. Може би трябва да прецизирано, ако влезе това предложение.

 

Предложението на ПК по ОС беше подложено на гласуване.

Предложението на ПК по ОС беше отхвърлено с 8 „за”, 2 „против”, 16 „въздържал се”.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 22 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1207

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост – място №10 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013год., намиращо се в гр.В.Търново – в кв.74, представляващо терен с обща площ 5,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – място №10 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013г., намиращо се в гр. В.Търново – в кв.74 по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г., одобрена на Гл. архитект, представляващо терен от 5,00 кв.м, за срок от 3 (три) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 100,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

1.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

3.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Всички ние бяхме свидетели на една публична позиция по повод предложение на небезизвестни доста сериозни фирми относно интервенцията, която беше осъществена спрямо подобни терени, които искаха да бъдат получени. Отделен е моментът, че там бяха повече от десет на брой. Няма да цитирам фирмите, за да не им правя реклама, но аз останах с убеждението (поне вие така показахте) че искате регламент, който да защитава великотърновския малък и среден бизнес. Към настоящия момент ние няма как да ограничим публичната процедура, но категорично заявявам, че е в нашите правомощия да определим какво да се случва на тази наша собственост – така че отговарям и на въпроса на колегата, който той зададе.

За съжаление, аз не изключвам възможността след като приключи тази процедура (а има и още няколко, по които ще изразя позицията си) пред физиономията на абсолютно всички да се появи това търговско дружество, което вие толкова неистово отхвърляхте като позиция с коментарите си и с поведението си към онзи момент, защото виждам, че днес има преосмисляне на вашата позиция.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв . 12, Вх. № 2737/11.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1208

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост - място №57 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013 год., намиращо се в гр.В.Търново – до кв.12, представляващо терен с обща площ 12,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – място №57 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013 год., намиращо се в гр. В.Търново – до кв.12 по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г., одобрена от Гл. архитект, представляващо терен от 12,00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 115,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

1. При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

2. Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, кв. 74 ул. «Васил Левски», кв. 19 бул. «България» и кв. 602 ул. «Н. Габровски», Вх. № 2738/11.07.2014г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Въпреки че в една от нашите комисии ми беше отнета възможността да изразя мнението си, и то единствено и само поради незнание наш колега на нормативната уредба. От уважение към него ще запазя мълчание, няма да кажа кой е, но искам да изкоментирам заради за протокола, че аз там чух нещо изключително скандално: виждате ли, понеже бил масон (няма да кажа за кого става дума) той се ползва с определена привилегия. Няма да казвам за кого става дума.

Тук любопитното е в основното предложение. Аз, разбира се, подкрепям становището на комисията и благодаря на колегите, че проявиха разбиране и продължавам да настоявам да бъде прието по две основни причини. Първата, която аз ви казах – основно в защита на великотърновския, на нашия, бизнес и второ, защото именно фирмата, търговското дружество „Сенатор” ООД имат желание и са си написали своето мотивационно писмо за разпространение на печатни изделия. Затова аз мисля, че ние спокойно, с чиста съвест, без да се притесняваме, можем да приемем предложението на постоянната комисия.

Виждате, че е отбелязано на две места с какво всъщност се занимава фирмата. Тя се занимава с разпространение и продажба на печатни произведения – значи тук няма никакво противоречие в желанието на самото търговско дружество. Затова ви моля да подкрепите предложението на постоянната комисия „търговска дейност” да бъде заменена с „разпространение на печатни и рекламни изделия”, за да може наистина за пореден път да покажем и да докажем поведение пред великотърновската общественост.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК по ОС: „в точка ІІ вместо „търговска дейност” да стане „разпространение на печатни и рекламни изделия”.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 18 „въздържал се”.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - против, Калина Широкова – въздържал се, Иван Александров - за, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - против, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 17 „за”, 5 „против” няма, 4 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз разбирам, че в някои политически формати има дисциплина, обаче да се опитвате да налагате дисциплина и на други, странични от вас, субекти, мисля, че не е коректно. Моля ви, въздържайте се от подобно поведение!

Аз какво мога да направя, освен да ви благодаря за това, което направихте в момента, подкрепяйки едно чуждо за Велико Търново дружество, което ще бъде в явен, директен сблъсък, вероятно, с великотърновски фирми и аз имам само леко съмнение, че великотърновци едва ли биха могли да се справят срещу подобни монополисти. Благодаря ви, защото, живот и здраве, предполагам, че догодина всички вие ще излезете да се надпреварвате за вота на великотърновци – на същите, тези, които вие в момента лишавате от правото да си защитават семействата чрез бизнеса, който реализират на територията на община Велико Търново!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложението по точка 22 не беше прието.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колеги, за протокола: дължа на всички извинение и поклон до земята!

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, до кв. 7 УПИ I, Вх. № 2749/14.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Калина Широкова - за, Иван Александров – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - против, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1209

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост – място №77 от схема за разполагане на временни съоръжения за 2014год., намиращо се в гр.В.Търново – до кв.7   УПИ І, представляващо терен с обща площ 20.00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – място №77, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2014г., одобрена на Гл. архитект, намиращо се в гр. В.Търново – до кв.7 УПИ І по ПУП на града, представляващо терен от 20.00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност и услуги, при начална тръжна цена 220.00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

1. При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

2. Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземлени със земи от Общинския поземлен фонд, с решения от 2003г. на ОСЗГ гр. Велико Търново, които не са извършили дължимите плащания към Община Велико Търново в определения срок, Вх. № 2751/14.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1210

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и писмо вх.№60-202/11.06.2014 г. на Общинска служба Земеделие гр. Велико Търново, дава съгласие да бъдат отземлени следните лица:

1.1. Валентин Николов Великов с ЕГН 6903051406, оземлен с имот №054012 с площ от 12,000 дка /дванадесет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІV категория в м.„Градински дол” по КВС на землище с. Ресен, с Решение №126ОР от 04.03.2003 г.;

1. 2. Сава Митев Чобанов с ЕГН 3509101401, оземлен с имот №049039 с площ от 5,739 дка /пет декара и седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Ливадето” по КВС на землище с. Водолей, с Решение №38Од от 04.03.2003 г.;

1.3. Фатме Расимова Ахмедова с ЕГН 6201122193, оземлена с имот №107014 с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №31ОН от 04.03.2003 г.;

1.4. Идриз Арифов Чамурлов с ЕГН 3502071481, оземлен с имот №107015 с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №81ОН от 04.03.2003 г.;

1.5. Юсеин Шериф Юсеин с ЕГН 4505041409, оземлен с имот №107013 с площ 10,000 дка /десет декара/ с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №89ОН от 04.03.2003 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поставяне на паметен знак – юбилеен монумент в централната градска част на Килифарево, по случай честванията през месец октомври т.г. на '' 650 години от първите писмени сведения за гр. Килифарево '', Вх. № 2752/14.07.2014г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1211

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поставяне на юбилеен монумент в централната градска част на Килифарево, по случай честванията на „650 години от първите писмени сведения за гр. Килифарево“.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ВТУ '' Св. Св. Кирил и Методий '', Вх. № 2750/14.07.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1212

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет реши:

 

 1. При наличие на свободно подходящо общинско жилище от фонд „За настаняване под наем“ да се настани доц. Д-р Иван Лазаров – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне па предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Атанас Атанасов Филипов и Пламена Атанасова Филипова, Вх № 2734/11.07.2014г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Ако може, някой да ни даде яснота, какъв е проблемът.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване”: Внесеното предложение за отпускане на персонална пенсия на две деца, тъй като имаме починал баща, който няма необходимия стаж.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1213

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Атанас Атанасов Филипов, с ЕГН 0650071466 и Пламена Атанасова Филипова, с ЕГН 0941221414.

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА (отрицателен вот): Много се извинявам, че ви заблудих със своя отрицателен вот. Умишлено гласувах „против”, за да имам възможност да се изкажа, но не по точката за отпускане на пенсия на двете сирачета. Изцяло подкрепям това, тъй като самата аз съм сирак. Била съм на година и един месец, когато е починал баща ми и аз не го познавам. В резултат на такава пенсия майка ми е успяла да отгледа тримата сираци.

По-скоро се обаждам във връзка с точката за Килифарево, тъй като пропуснах в момента, пък и нямаше как да гласувам „против” за Килифарево - килифарска снаха съм. Тази точка е влязла в две комисии, а в най-решаващата – ПК по ОНК, не е влязла. Мисля, че беше редно и това е апелът ми към Вас, г-н Председател: когато има такива точки, задължително да влизат в ПК по ОНК, нищо че в две вече сте разпоредили влизането на този материал. Трябва да влезе в ПК по ОНК, защото има какво да се каже и трябва точно ПК по ОНК да даде своето решаващо становище по такива точки – за поставяне на паметни знаци, свързани с културата.

Благодаря ви и още веднъж се извинявам! Това беше поводът.

 

Заседанието беше закрито в 12.00 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/