Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1189

Решение № 1189

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по проекто - мрежа на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2014/2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1189

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование”, след приемане на Проекто-образци №1 и №2 за учебната 2014/2015 година, както следва:

А. Дейност „Общообразователни училища”

Брой ученици                                                                                    6703

Брой паралелки                                                                                   311

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

Брой деца                                                                                          201

Брой групи                                                                                           11

В. Дейност Професионални училища”

Професионална гимназия по сградостроителство „Колю Фичето”

Брой записани задочна форма на обучение                                         90

Брой паралелки задочна форма на обучение                                        4

Г. Дейност „Спортни училища”

Брой ученици                                                                                   189

Брой паралелки                                                                                   8

Д. Дейност „Общежития”

Брой ученици към Спортно училище гр.В.Търново                           54

Брой ученици към ПГС „К. Фичето”                                                   60

 

Е. Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски градини”

1. Брой групи – ЦДГ                                                                          82

2. Брой яслени групи                                                                          3

3. Брой деца

  • в яслени групи                                                                                  87
  • от 3 до 4 години                                                                             1228
  • на 5 години в ЦДГ и ОДЗ                                                                   646
  • на 6 години в ЦДГ и ОДЗ                                                                   615

 

Ж. Дейност „Извънучилищни дейности”

Конкретният брой групи и ученици в Общински детски комплект гр. Велико Търново за новата 2014/2015 учебна година ще бъдат утвърдени след приемане на Списък Образец 1.

II. Утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

по чл.11, ал.1

т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

162

І

2 самостоятелни

27

 

3

ІІ

1 самостоятелна

15

 

1

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

14

 

4

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

116

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

49

І-ІІІ

1 слята

7+3=10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

4+9=13

 

3

V-VІ

1 слята

5+7=12

 

6

VIІ-VІІI

1 слята

12+2=14

 

4

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

57

І-ІV

1 слята

3+10=13

 

3

ІІ-ІІІ

1 слята

10+4=14

 

2

V- VІ

1 слята

6+10=16

 

2

VІІ -VІІІ

1 слята

9+5=14

 

4

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

60

І

1 самостоятелна

 

10

ІІ-ІІІ

1 слята

6+7=13

 

3

IV

1 самостоятелна

10

 

6

V-VІ

1 слята

10+7=17

 

1

VІІ-VІІІ

1 слята

10+4=14

 

4

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

73

І- ІІ

1 слята

6+6=12

 

4

ІV

1 самостоятелна

 10

 

6

V

1 самостоятелна

 

9

9

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ

1 самостоятелна

14

 

4

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

74

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

14

 

4

1 самостоятелна

12

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

11+6=17

 

1

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ

ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ

МИНИМУМ

 

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

57

по чл.11, ал.1

т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

І-ІV

1 слята

5+7=12

 

4

ІІ-ІІІ

1 слята

5+5=10

 

6

V-VІ

1 слята

7+8=15

 

3

VІІ-VІІІ

1 слята

9+11=20

 

 

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

115

IV

1 самостоятелна

15

 

1

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

10

 

8

VІI

1 самостоятелна

13

 

5

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

СОУ "Вл.Комаров" гр. Велико Търново

240

VІІI

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Г.С.Раковски" гр. Велико Търново

102

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

1 самостоятелна

10

 

8

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ХI

1 самостоятелна

17

 

1

ХІI

1 самостоятелна

10

 

8

СОУ "Вела Благоева"

гр. Велико Търново

606

Х

1 самостоятелна

17

 

1

ХI

1 самостоятелна

15

 

3

ХГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново

32

Х

1 самостоятелна

11

 

7

 

III. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

1. За детските градини с повече от 1 група (ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен) – прилагане разпоредбите на чл.2 /7/ от Наредба №7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата (наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца) – прилагане на разпоредбите на чл.2 /8/ от Наредба №7 от 29.10.2000 година – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, група работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в град Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ