Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1193

Решение № 1193

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1193

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-24

-24

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-24

-24

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-24

-24

Общински такси

2700

71

71

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

71

71

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

71

71

Други неданъчни приходи

3600

26

26

- други неданъчни приходи

3619

26

26

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

26

26

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-302

-302

- Внесен ДДС (-)

3701

-218

-218

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-218

-218

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-84

-84

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-84

-84

Помощи за дарения и др.суми

4500

300

300

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

300

300

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

300

300

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

71

71

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

71

71

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

1 001

1 001

получени трансфери /+/

6101

1 001

1 001

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

1 001

1 001

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

1 001

1 001

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма

6400

5 000

5 000

получени трансфери /+/

6401

5 000

5 000

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6401

5 000

5 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

6 072

6 072

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

318

318

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

253

253

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

253

253

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

65

65

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

65

65

Общински такси

2700

130

130

   - За ползване на общежития и други по образованието

2708

130

130

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2708

130

130

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-383

-383

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-383

-383

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-383

-383

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 443

1 443

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 443

1 443

-Дирекция "Култура и туризъм"

1 443

1 443

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 508

1 508

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

1 508

1 508

Трансфери между бюджети (нето)

6100

-37 474

-37 474

предоставени трансфери /-/

6102

-37 474

-37 474

- Община Велико Търново

6102

-37 474

-37 474

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-103 073

-103 073

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

60 000

60 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

15 043

15 043

-Център за социални услуги

6109

-600

-600

- Кметство Дебелец

6109

4 885

4 885

- Кметство Килифарево

6109

4 500

4 500

- Кметство Ресен

6109

19 245

19 245

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

-37 474

-37 474

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма

6400

4 885

4 885

получени трансфери /+/

6401

4 885

4 885

- Кметство Дебелец

6401

4 885

4 885

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

4 885

4 885

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)

8300

0

0

погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)

8381

290 780

погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)

8382

-290 780

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-31 081

-31 081

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-25 009

-25 009

РАЗХОДИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

6 072 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

6 072 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

6 072 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

19 104 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

19 104 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

15 289 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

15 165 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

15 165 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и
аварии

124 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

124 лв

3. Функция 3 Образование

95 047 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

45 047 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

50 000 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

112 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

112 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

112 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

16 486 лв

Група 3 Култура

16 486 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

16 486 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

146 038 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

180 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

180 000 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

10 500 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и
аварии

10 500 лв

- в т.ч.:

Кметство Ресен

10 500 лв

3. Функция 3 Образование

65 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

65 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-600 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-600 лв

- в т. ч.:

ЦСУ

-600 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-112 719 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-90 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-90 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-22 719 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-23 264 лв

Кметство Ресен

545 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

32 470 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

38 984 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 514 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

10 000 лв

Кметство Дебелец

9 770 лв

 

Кметство Ресен

8 200 лв

Кметство Килифарево

4 500 лв

Група 3 Култура

-6 514 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 514 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-186 835 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-186 835 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-186 835 лв

8. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-100 000 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-100 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-177 119 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-31 081 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-25 009 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1162/26.06.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година и Решение 1039/27.03.2014 както следва:

т.2 Други спортни дейности                                                                  + 10000 лв.

2.4 Домакинства от държавен и международен ранг                           + 10000 лв.

5. Изменя Приложение 3Б от Решение №1009/12.02.2014 година и съгласно Решения №1039 от 27.03.2014 г. и №1075/24.04.2014 г., както следва:

 

- било:

№ по ред

Вид на целевия разход

Размер

Направление, функция, дейност

8

Фонд „Инициативи на местните общности”

240000

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

388200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

- става:

№ по ред

Вид на целевия разход

Размер

Направление, функция, дейност

8

Фонд „Инициативи на местните общности”

243000

Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

403200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1193_priloj1.pdf)1193_priloj1.pdf[Приложение №1]111 Kb
Изтегляне на файла (1193_priloj2.pdf)1193_priloj2.pdf[Приложение №2]60 Kb