Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1195

Решение № 1195

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 1195

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % аванс по проект: № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, явяващ се 6 129 646,43 лв. /шест милиона сто двадесет и девет хиляди шестотин четиридесет и шест лева и 43ст./ , със срок на предявяване – до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013/15.01.2014г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ