Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1196

Решение № 1196

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие, във връзка с чл.36, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване и работен устройствен план за УПИ ХІV- за «смесено предназначение» от кв.106 по плана на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1196

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.36, ал.4 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/ Великотърновският общински съвет дава съгласие Кметът на община Велико Търново да одобри :

1. Проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ ХІV- за „смесено предназначение” от кв.106 по плана на гр.Велико Търново - предвижда се свободно застрояване на сграда с предимно жилищни функции и дейности със смесено предназначение, максимална височина – 18м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни / завишаване височината – до 15м на новоизграждаща се жилищна сграда, съгласно одобрен ПУП- план за застрояване със заповед № РД 22-1360 от 24.09.2009г. на Кмета на община Велико Търново/.

 

2. Работен устройствен план със силуети за УПИ ХІV- за «смесено предназначение» от кв.106 по плана на гр.Велико Търново - предвижда се свободно застрояване на сграда с предимно жилищни функции и дейности със смесено предназначение, максимална височина – 18м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни / завишаване височината – до 15м на новоизграждаща се жилищна сграда съгласно одобрен ПУП- план за застрояване със заповед № РД 22-1360 от 24.09.2009г. на Кмета на община Велико Търново/; характер и начин на застрояване – съобразно подробния устройствен план – план за застрояване; при намалени отстояния съответно 4,20м и 5,60м спрямо дворищно-регулационната линия на УПИ ХV – за «жилищни нужди» от кв.106 и намалено отстояние 4,20 спрямо дворищно-регулационната линия на УПИ ХХІV- трафопост от кв.106; с нанесените размери и вертикални коти / височини/ съобразно графичните материали – план и силуети.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ