Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1199

Решение № 1199

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на информация във връзка с изпълнение на Решения №№296/25.06.2012г. и 407/25.10.2012г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1199

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновският общински съвет приема за сведение и дава принципно одобрение на Проекта за изменение на ПУП – ПР И ПЗ/коригиран вариант/ съдържащ следните части- план за регулация, с план-схема за вертикално планиране и надлъжни и напречни профили, както и план за застрояване, предвиждащи :

 

І. Частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация:

1. Заличаване на сега съществуващия кв.240 и съответно УПИ І „за болница“ и УПИ ІV „за здравно заведение“.

2. Създаване на нов кв.240, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     -урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     -урегулиран поземлен имот VІ „за здравни дейности“.

3. Създаване на нов строителен кв.240А, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІV „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ­І „за озеленяване и паркинг“;

     - урегулиран поземлен имот ІХ „за трафопост“;

     - урегулиран поземлен имот І /съществуващ/;

     - урегулиран поземлен имот VІ-6196 /съществуващ/.

4. Създаване на нов кв.240Б, включващ следните урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане както следва:

     - урегулиран поземлен имот ІІІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ІV „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот V „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІ „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот VІІ „за трафопост“;

     - урегулиран поземлен имот VІІІ „за гаражи и магазини“;

     - урегулиран поземлен имот ІІ „за гаражи и магазини, офиси“;

     - урегулиран поземлен имот ІХ „за гаражи и магазини“;

     - урегулиран поземлен имот Х „за здравни дейности“;

     - урегулиран поземлен имот ХІ „за здравни дейности“.

5. Създаване на нови проектни улици, обслужващи новообразуваните урегулирани поземлени имоти както следва:

     - улица с ОК ОК 8832-8833-8834-8835-8836-8837-8838-8839-8840-8841-8842-8843;

     - улица с ОК ОК 8844-8845-8846-8847-8849-8850;

     - улица с ОК ОК 8850-8851-8852-8853-8854-8855;

     - улица с ОК ОК 8850-8856-8857-8858-8859-434а.

6. Частична промяна на улично-регулационата граница на УПИ ІІ и новообразувани УПИ VІІІ,УПИ VІІ и УПИ VІ от новообразуван кв.240Б спрямо улица с ОКОК 2536-2537-2538-1089-1090.

    

ІІ. Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти в квартали №№ 240, 240А и 240Б по плана на гр. Велико Търново – запазват се съществуващите обществени сгради и трафопостове и се предвиждат нови обществени сгради, а именно:

1. В квартал 240/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвижда: В УПИ ІІІ–за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради, с начин на застрояване – свободно, линии на застрояване – задължителни; В УПИ V- за „здравни дейности” и в УПИ VІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради и се предвиждат нови обществени сгради, начин на застрояване – свободно, височина на сградите – до 13 м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

2. В квартал 240А/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени

имоти се предвижда: В УПИ ІІ- за „здравни дейности”, в УПИ ІV-за „здравни дейности“ и в УПИ VІІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради и се предвиждат нови обществени сгради; височина на застройката – до 17 м; начин на застрояване- свободно; линии на застрояване – задължителни и ограничителни; В УПИ ІХ- за трафопост се запазва съществуващата сграда – трафопост; В УПИ ІІІ- за „здравни дейности” и УПИ V- за „здравни дейности” се предвиждат нови обществени сгради при височина на застройката съответно до 17м и до 13м; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване ограничителни;

3. В квартал.240Б/нов/ в новообразуваните урегулирани поземлени

имоти се предвижда: В УПИ ІІІ- за „здравни дейности”, в УПИ ІV- за „здравни дейности”, в УПИ V- за „здравни дейности”, в УПИ VІ- за „здравни дейности”, в УПИ Х- за „здравни дейности” и в УПИ ХІ- за „здравни дейности” се запазват съществуващите обществени сгради; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – задължителни; В УПИ VІІ- за трафопост се запазва съществуващата сграда – трафопост.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ