Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1201

Решение № 1201

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО:   Възлагане на дейности на Регионален исторически музей - Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно-музеен резерват „Царевец”, гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1201

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал. 6 от ЗКН и Решение №153/21.03.2014 г. на Министерски съвет на Република България, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите, свързани с опазване на предоставените за управление с Решение №153/21.03.2014 г. на Министерски съвет на Република България недвижими културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да уреди с договор отношенията между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ