Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1204

Решение № 1204

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършване на основен ремонт в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена

 

РЕШЕНИЕ № 1204

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД и чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, /сградата на Общината/, представляващ търговски обект.

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Холидейс и ко” ЕООД, наемател на общинския имот, да заплаща наем в размер на 50 % от договорения за периода 01.07.2014 год.- 15.09.2014 год.

3. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, в размер не по- нисък от 3987,50 лв., да се документират с платежни документи, пред отдел „Управление на собствеността”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол от извършена проверка на служители на отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „СУТ” и представител на фирмата наемател. Да бъде изготвен анекс към основния наемен договор за периода 01.07.- 15.09.2014 год.  

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ