Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 10

Решение № 10

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.09.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 10

 

На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските

бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

Приема промените по   приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2011 година, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 421

-2 421

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-2 442

-2 442

-Дирекция "Образование"

-2 442

-2 442

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

21

21

-Дирекция "Образование"

21

21

Общински такси

2700

587

587

- За битови отпадъци

2708

587

587

-Дирекция "Образование"

587

587

Други неданъчни приходи

3600

870

870

- получени застр. обезщетения за ДМА

3611

815

815

-Дирекция "Образование"

815

815

- Други неданъчни приходи

3619

55

55

-Дирекция "Образование"

55

55

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-240

-240

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-240

-240

-Дирекция "Образование"

-240

-240

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 204

1 204

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 204

1 204

-Дирекция "Образование"

1 204

1 204

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

0

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

2400

281

281

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

116

116

-Дирекция "Образование"

116

116

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

165

165

-Дирекция "Образование"

165

165

Други неданъчни приходи

3600

3 548

3 548

- реализ. курсови р-ки от валутни о-ции (нето) (+/-)

3601

-52

-52

-Дирекция "Образование"

-52

-52

- Други неданъчни приходи

3619

3 600

3 600

- Община Велико Търново

3 600

3 600

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-116

-116

- Внесен ДДС (-)

3701

-107

-107

-Дирекция "Образование"

-107

-107

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-9

-9

-Дирекция "Образование"

-9

-9

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

3 713

3 713

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

3 713

3 713

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

48 505

48 505

получени трансфери /+/

6101

48 505

48 505

-Дирекция "Образование"

6101

48 505

48 505

Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.сметки

6200

1 945

1 945

- получени трансфери /+/ в т.ч.:

6201

1 945

1 945

- Община Велико Търново

6201

1 945

1 945

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

50 450

50 450

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

54 163

54 163

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

54 163

54 163

Р А З Х О Д И

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-321 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-9 846 лв

Кметство Килифарево

5 329 лв

Група кметства Килифарево

4 196 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

321 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

321 лв

3. Функция 3 Образование

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-5 000 лв

Дирекция "Образование"

5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

48 457 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Дирекция "Образование"

48 457 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

2 400 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

2 400 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 400 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

50 857 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-455 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-455 лв

2. Функция 3 Образование

3 761 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Дирекция "Образование"

3 761 лв

3. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

0 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 385 лв

Кметство Ресен

6 385 лв

Група 2 Опазване на околната среда

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-4 504 лв

Кметство Ресен

4 504 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

0 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-4 146 лв

Група кметства Килифарево

2 379 лв

 

Кметство Ресен

1 767 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

3 306 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

54 163 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

54 163 лв

        

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                   /НИКОЛАЙ АШИКОВ/