Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1205

Решение № 1205

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1205

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №015001, с площ от 2,359 дка, от които 2,171 дка седма категория и 0,188 дка шеста категория, местност „Над село”, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5839/11.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща имот №015001, с площ от 2,359 дка, от които 2,171 дка седма категория и 0,188 дка шеста категория, местност „Над село”, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5839/11.04.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №015001 - в размер на 8 210 /осем хиляди двеста и десет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ