Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1208

Решение № 1208

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1208

           

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост - място №57 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013 год., намиращо се в гр.В.Търново – до кв.12, представляващо терен с обща площ 12,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – място №57 от схемата за разполагане на временни съоръжения за 2013 год., намиращо се в гр. В.Търново – до кв.12 по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г., одобрена от Гл. архитект, представляващо терен от 12,00 кв.м, за срок от 5 (пет) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 115,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

    1. При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

    2. Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ