Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 69 от 24.07.2014 г. Решение № 1210

Решение № 1210

Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.07.2014 година

 

ОТНОСНО: Отземляване на безимотни и малоимотни граждани, оземлени със земи от Общинския поземлен фонд, с решения от 2003 г. на ОСЗГ гр. В. Търново, които не са извършили дължимите плащания към Община Велико Търново в определения срок.

 

РЕШЕНИЕ № 1210

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани и писмо вх.№60-202/11.06.2014 г. на Общинска служба Земеделие гр. Велико Търново, дава съгласие да бъдат отземлени следните лица:

1.1. Валентин Николов Великов с ЕГН 6903051406, оземлен с имот №054012 с площ от 12,000 дка /дванадесет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІV категория в м.„Градински дол” по КВС на землище с. Ресен, с Решение №126ОР от 04.03.2003 г.;

1. 2. Сава Митев Чобанов с ЕГН 3509101401, оземлен с имот №049039 с площ от 5,739 дка /пет декара и седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Ливадето” по КВС на землище с. Водолей, с Решение №38Од от 04.03.2003 г.;

1.3. Фатме Расимова Ахмедова с ЕГН 6201122193, оземлена с имот №107014 с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №31ОН от 04.03.2003 г.;

1.4. Идриз Арифов Чамурлов с ЕГН 3502071481, оземлен с имот №107015 с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №81ОН от 04.03.2003 г.;

1.5. Юсеин Шериф Юсеин с ЕГН 4505041409, оземлен с имот №107013 с площ 10,000 дка /десет декара/ с начин на трайно ползване нива, ІІІ категория в м.„Дракчин” по КВС на землище с. Ново село, с Решение №89ОН от 04.03.2003 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ