Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 11

Решение № 11

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.10.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 11

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети,Великотърновски общински съвет реши:

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2011 година, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 157

-2 157

- прих.от продажба на услуги, стоки и прод. в т.ч.:

2404

3 000

3 000

-Дирекция "Образование"

3 000

3 000

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-9 506

-9 506

-Дирекция "Образование"

-9 506

-9 506

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

4 329

4 329

-Дирекция "Образование"

4 329

4 329

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

20

20

-Дирекция "Образование"

20

20

Общински такси

2700

1 836

1 836

- За битови отпадъци

2708

1 836

1 836

-Дирекция "Образование"

1 836

1 836

Други неданъчни приходи

3600

301

301

- получени застр. обезщетения за ДМА

3611

-650

-650

-Дирекция "Образование"

-650

-650

- Други неданъчни приходи

3619

951

951

-Дирекция "Образование"

951

951

Помощи за дарения и др.суми

4500

20

20

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

20

20

-Дирекция "Образование"

20

20

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

2400

188

188

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

6

6

-Дирекция "Образование"

6

6

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

182

182

-Дирекция "Образование"

182

182

Други неданъчни приходи

3600

-7

-7

- реализ. курсови р-ки от валутни о-ции (нето) (+/-)

3601

-7

-7

-Дирекция "Образование"

-7

-7

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-6

-6

- Внесен ДДС (-)

3701

-1

-1

-Дирекция "Образование"

-1

-1

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-5

-5

-Дирекция "Образование"

-5

-5

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

175

175

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

175

175

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

175

175

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

175

175

Р А З Х О Д И

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

321 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

321 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

-321 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

-321 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-321 лв

3. Функция 3 Образование

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново, в т.ч. капиталови разходи:

20 000 лв

§§5100

ОУ "П. Р. Славeйков" - ремонт санитарни възли /+20 000лв./

Дирекция "Образование", в т.ч. капиталови разходи:

-20 000 лв

§§5100

Демонтаж и   монтаж на ПВЦ дограма в ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец /14 021лв./

§§5200

ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец - Климатик /+2 550лв./

§§5300

Проектиране на ЦДГ в СОУ "Г.С.Раковски" /+20 000лв./

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

-3 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

-3 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-3 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

178 лв

- в т.ч.:

Дирекция "Образование"

178 лв

2. Функция 4 Здравеопазване

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

4 000 лв

Център за социални услуги

-4 000 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 290 лв

Център за социални услуги

-1 290 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

64 594 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

55 748 лв

- в т. ч.:

Кметство Килифарево

45 315 лв

Група кметства Килифарево

2 973 лв

Кметство Ресен

7 460 лв

Община Велико Търново, в т.ч. капиталови разходи:

5100

"Ремонтно-възстановителни дейности в парк "Колю Фичето" - гр. В. Търново /+2 340лв./

5100

"Ремонтно-възстановителни дейности в парк "Дружба" - гр. В. Търново /+2 340лв./

5100

"Ремонтно-възстановителни дейности в градина -сквер "Майка България" - гр. В. Търново /+2 340лв./

5200

"Ландшафтно решение на парк" Акация" - УПИ ІІІ, кв. 507" - гр. Велико Търново /+2 340лв./

Група 2 Опазване на околната среда

8 846 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-26 000 лв

Кметство Килифарево

-95 лв

Група кметства Килифарево

4 607 лв

Кметство Ресен

18 334 лв

Кметство Самоводене

12 000 лв

5. Функция 7 Почивно дело,култура и религиозни дейности

69 200 лв

Група 3 Култура

69 200 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура"

69 200 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-67 000 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-67 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-67 000 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-66 794 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-66 794 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

178 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

175 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

175 лв

ІІ. По извънбюджетните сметки и фондове

Наименование на извънбюджетната сметка

 

Приходи

Разходи

01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр.

 

0

0

02.Фонд за покриване разходите за приватизация

 

0

0

03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи

 

0

0

04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ

3120

3120

І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.):

 

 

3120

3120

ІІ. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ( 98 )

 

 

ВСИЧКО /І+ІІ/

 

 

 

 

3120

3120

        

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                   /НИКОЛАЙ АШИКОВ/