Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 70-то заседание - 21.08.2014 г. (проект)

Дневен ред на 70-то заседание - 21.08.2014 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесето заседание, което да се проведе на 21.08.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи" 2014 – 2020, Вх. № 2772/25.07.2014 г.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 г., Вх. № 2782/05.08.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2809/14.08.2014 г.

4. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2780/05.08.2014 г.

5. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2781/05.08.2014 г.

6. Промяна на Решение № 1043/27.03.2014 г., Вх. № 2808/14.08.2014 г.

7. Удължаване на срока за управление на „МЦРСМ I- Велико Търново" ЕООД, Вх. № 2769/24.07.2014 г.

8. Упълномощаване на Кмета на общината за подписване на Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър", Вх. № 2794/13.08.2014 г.

9. Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър", Вх. № 2795/13.08.2014 г.

10. Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново" за 2013 г., Вх. № 2796/13.08.2014 г.

11. Изготвяне на наредба по Закона за насърчаване на инвестициите, Вх. № 2789/12.08.2014 г.

12. Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Велико Търново, Вх. № 2806/14.08.2014 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ бивше училище в с. Русаля, Вх. № 2814/19.08.2014 г.

14. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с построена в него сграда, Вх. № 2815/19.08.2014 г.

15. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Къпиново, Вх. № 2786/12.08.2014 г.

16. Извършване на ремонтни дейности в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2811/15.08.2014 г.

17. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 2790/12.08.2014 г.

18. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 2791/12.08.2014 г.

19. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. 2792/12.08.2014 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 2803/14.08.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 2804/14.08.2014 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Малки чифлик, Вх. № 2788/12.08.2014 г.

23. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2793/12.08.2014 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 2787/12.08.2014 г.

25. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Къпиново, Вх. № 2777/04.08.2014 г.

26. Одобряване на проект за ПУП, с. Момин сбор, Вх. № 2783/06.08.2014 г.

27. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2775/30.07.2014 г.

28. Информация за резултатите от дейността на ТД „Пазари – В. Търново" ООД, в което Община Велико Търново е съдружник през 2013 г., Вх. № 2776/30.07.2014 г.

29. Доклад от инж. Антон Койнаков за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка" АД, Вх. № 2765/21.07.2014 г.

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ