Начало Заседания Протоколи Протокол № 70 от 21.08.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 70

 

от седемдесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 21.08.2014 г. от 09.15 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Калина Широкова, г-жа Петя Илиева и г-н Атанас Атанасов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков прочете уведомление от Николай Илчев Илиев, с което г-н Илчев уведомява за това, че на основание чл. 34, ал. 2 от Правилника на ВТОС напуска групата съветници на БСП.

Председателят на ВТОС даде думата за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи“ 2014 – 2020, Вх. № 2772/25.07.2014 г.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 г., Вх. № 2782/05.08.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2809/14.08.2014 г.

4. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2780/05.08.2014 г.

5. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2781/05.08.2014 г.

6. Промяна на Решение № 1043/27.03.2014 г., Вх. № 2808/14.08.2014 г.

7. Удължаване на срока за управление на „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2769/24.07.2014 г.

8. Упълномощаване на Кмета на общината за подписване на Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2794/13.08.2014 г.

9. Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2795/13.08.2014 г.

10. Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново“ за 2013 г., Вх. № 2796/13.08.2014 г.

11. Изготвяне на наредба по Закона за насърчаване на инвестициите, Вх. № 2789/12.08.2014 г.

12. Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Велико Търново, Вх. № 2806/14.08.2014 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ бивше училище в с. Русаля, Вх. № 2814/19.08.2014 г.

14. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с построена в него сграда, Вх. № 2815/19.08.2014 г.

15. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Къпиново, Вх. № 2786/12.08.2014 г.

16. Извършване на ремонтни дейности в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2811/15.08.2014 г.

17. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 2790/12.08.2014 г.

18. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 2791/12.08.2014 г.

19. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. 2792/12.08.2014 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 2803/14.08.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 2804/14.08.2014 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Малки чифлик, Вх. № 2788/12.08.2014 г.

23. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2793/12.08.2014 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 2787/12.08.2014 г.

25. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Къпиново, Вх. № 2777/04.08.2014 г.

26. Одобряване на проект за ПУП, с. Момин сбор, Вх. № 2783/06.08.2014 г.

27. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2775/30.07.2014 г.

28. Информация за резултатите от дейността на ТД „Пазари – В. Търново“ ООД, в което Община Велико Търново е съдружник през 2013 г., Вх. № 2776/30.07.2014 г.

29. Доклад от инж. Антон Койнаков за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2765/21.07.2014 г.

 

Изказвания по дневния ред не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване проекта за дневен ред.

Дневният ред на заседанието беше приет с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи“ 2014 – 2020, Вх. № 2772/25.07.2014 г.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 г., Вх. № 2782/05.08.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2809/14.08.2014 г.

4. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2780/05.08.2014 г.

5. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2781/05.08.2014 г.

6. Промяна на Решение № 1043/27.03.2014 г., Вх. № 2808/14.08.2014 г.

7. Удължаване на срока за управление на „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2769/24.07.2014 г.

8. Упълномощаване на Кмета на общината за подписване на Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2794/13.08.2014 г.

9. Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2795/13.08.2014 г.

10. Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново“ за 2013 г., Вх. № 2796/13.08.2014 г.

11. Изготвяне на наредба по Закона за насърчаване на инвестициите, Вх. № 2789/12.08.2014 г.

12. Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Велико Търново, Вх. № 2806/14.08.2014 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ бивше училище в с. Русаля, Вх. № 2814/19.08.2014 г.

14. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с построена в него сграда, Вх. № 2815/19.08.2014 г.

15. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Къпиново, Вх. № 2786/12.08.2014 г.

16. Извършване на ремонтни дейности в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2811/15.08.2014 г.

17. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 2790/12.08.2014 г.

18. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 2791/12.08.2014 г.

19. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. 2792/12.08.2014 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 2803/14.08.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 2804/14.08.2014 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Малки чифлик, Вх. № 2788/12.08.2014 г.

23. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2793/12.08.2014 г.

24. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 2787/12.08.2014 г.

25. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Къпиново, Вх. № 2777/04.08.2014 г.

26. Одобряване на проект за ПУП, с. Момин сбор, Вх. № 2783/06.08.2014 г.

27. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2775/30.07.2014 г.

28. Информация за резултатите от дейността на ТД „Пазари – В. Търново“ ООД, в което Община Велико Търново е съдружник през 2013 г., Вх. № 2776/30.07.2014 г.

29. Доклад от инж. Антон Койнаков за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2765/21.07.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи“ 2014 – 2020, Вх. № 2772/25.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1214

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. Приема покана за участие и дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект „Прилагане на социални иновации за повишаване на ефективното и ефикасно управление на социалните услуги в Република България” по Европейска програма за заетост и социални иновации „Изи” 2014 – 2020.

2. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване до 111 761,70 лв. от общинския бюджет, сума представляваща максимално допустимия принос на Община Велико Търново за съфинансиране през целия период на проекта от 3 години.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 г., Вх. № 2782/05.08.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние на практика не правим реални дискусии по бюджета, а с часове се занимаваме с часове с една барачка или едно павилионче, или някакво дребнотемие.

Аз съм си написал тук на един лист въпроси по бюджета. Нещата са тревожни, поне към полугодието. Може би да са се променили досега и да търпят промяна занапред. Какво ми дава основание да взема отношение по тази точка. Първо – че нещото, от което що-годе разбирам е публичният бюджет; вече 19 години като изпълнителна власт, когато стигнахме да не плащаме заплати и да спираме осветлението тотално, и като общински съветник, и като член на Бюджетната комисия в парламента.

Втората основна причина. Аз подкрепих бюджета и като съм го подкрепил, имам правото и задължението да изисквам като общински съветник да бъде изпълняван този бюджет. Какво всъщност буди тревогата ми, а трябва да е тревожен и Общинският съвет, защото ние гласувахме този бюджет, а кметът и Общинската администрация го изпълняват. Така че ние трябва да бъдем взискателни този бюджет да се изпълнява и ако не се изпълнява, да получим отговори защо това се случва.

Няколко думи накратко по няколко основни проблема. Проблем създава държавата, защото тя ни дава една изравнителна субсидия от 1 800 000 лв., а в същото време ни е натресла да финансираме държавни дейности с местни приходи. С едната ръка държавата дава, а с другата взема. Това са 1 800 000 лв., които друго е да отидат за местни дейности, за пътища и каквото друго реши Общинският съвет, друго е ние да плащаме ангажиментите на държавата. И оттук 1 800 000 лева.

На следващо място: приходите. Данъчните приходи долу-горе добре; но неданъчните приходи не са добре. Само няколко цифри. Данък върху придобиване на имущество. Между другото, отварям една скоба: през 2012 година успях да прогнозирам с точност до нула цяло и някакъв процент как ще завършим бюджета, даже съм направил и един подарък на председателя Ашиков, който може би той държи. Затова имам основание днес да кажа едни цифри, които може би ще се сбъднат. Аз искам да ги кажа на залата, не на журналистите. Защото отварям още една скоба: Знаете, че ще дойде окончателната комисия за европейска столица на културата и нищо лошо и тревожно не трябва да се чува за община Велико Търново, затова казвам само на залата това, което вие слушате. От наеми някъде около 200 000 лв. няма да изпълним; от такса „Технически услуги” и от административни услуги - също 200 000 лв. И всичко това е резултат от занижената инвестиционна активност. Това е обективен процес, но какво получаваме насреща? Аз споменах преди малко: дават ни с едната ръка, а с другата ръка ни вземат.

Продажбата на имущество. Ако неизпълнението е 600 000 лв., добре, но то вероятно ще бъде повече. От продажба на земя - не по-малко от 400 000 лв. назад. Готов съм да споря с всеки единот администрацията, който и да е той, и да аргументирам тези цифри. В същото време, по разходите: ако вземете от 10 външни поръчки, в 9 ние изпреварваме това регулярно харчене, т.е. за годината 100, на полугодието 50. Фрапантен пример е с електроенергията. Ние ще влезем в един преразход от около 500 000 лв., ако караме със същото темпо и ако не качат цената на електричеството, а ако я качат, ще стане повече. Също има външни услуги, за които така или иначе ще направим преразход.

Дълговете. Знаете - 5 700 000 лв., от които през 2003 г. (аз съм и свидетел, и участник) взехме един дълг. Единадесет години вече от 7 000 000 лв. (той беше актуализиран малко по-късно) имаме да плащаме още 4 000 000 лв. и не зная колко лихви (над 1 000 000 лева) сме платили. Да, добър, като лихва, кредит, но плащаме и ще плащаме до 2019 г., т.е. половината дълг е оттам, а отделно тези, които са с просрочие… 2 000 000 лева си стоят твърдо просрочените задължения. Ние плащаме 100 000 лв., но нови 100 000 лв. влизат в просрочие. Това затормозява бизнеса така или иначе. 5 700 000 лева и 2 000 000 лева, 7 700 000 лева. И още 1 000 000 лева, които висят на ръба, отиват към 8-9 000 000 лева. На 29 000 000 лв. приходи и изравнителна субсидия за годината, всеки четвърти лев ние сме го похарчили предварително. Било като кредит, било като неразплатени сметки. Да не говорим, че по ФЛАГ ние сега правим финта. ФЛАГ не влиза в тези 15 %        , с които не бива да надвишава задлъжнялостта на общината, така че стигаме 25. Не е лош този финт, но все пак трябва да знаем това. Ако обобщим, сигурно отиват 2-3 милиона, които са проблемни.

И завършвам с това, което каза един голям българин. Той се казва Николай Джелатов и сподели пред медиите начини да влязат пари (и то абсолютно аргументирано) в общинската хазна и те да отидат целево за населените места. Във Велико Търново сигурно има 300 000 декара обработваема земя. Това са 300 000 лв. и хората ще знаят, че тези пари отиват там и нека те, местната общност, да решават за какво да отидат. Между другото, Джелатов го каза на мен през 2009 година, на Рашев през 2010-2011 година, сега пак го казва, но няма кой да го чуе. И даже, ако трябва да бъдем откровени, нека натоварим нашите депутати, без значение от коя партия са; нека да внесат това предложение като великотърновци. Едно Ветринци примерно - 5 000 декара обработваема земя, 20 000 в мандата. Кметът знае какви пари ще му трябват и какви пари може да харчи.

Другото, което е (аз съм го споделял много пъти): за да се стимулира инвестиционната активност на самия кмет, на Общинската администрация, на Общинския съвет, ако примерно 100 единици са приходите от данък „Физически лица”, и ние направим 105 единици като община, какъв е проблемът 50 % да се върнат обратно в общинската хазна? Никакъв. Само че трябва да има също натиск. Доколкото разбрах от г-н Кмета в предварителен разговор: да, действа се в това отношение по някакъв друг принцип. Приказва се, действа се, но нека да не се заблуждаваме: в голяма степен държавата е мащеха и ако ние, като дете, не си поискаме необходимото и не натискаме, ако трябва и революция да направим, но в края на краищата да бъдат общините максимално подпомогнати от държавата.

Защо казвам това? Защото ние трябва да заложим и трябва да го знаем като стратегия. Виждаме, че общинското имущество се поразпродаде, инвестиционна активност няма и ние трябва да компенсираме оттам 1 000 000 лв. Как да компенсираме? Затова трябва във времето, и трябваше да стане вчера, включително с взаимодействие с държавните органи, да се търсят приходоизточници, които да компенсират това сериозно перо за всяка една община.

Отново споделям тревогата си към 30 юни 2014 г. Второ, смятам, че е съвсем навременна сесия, стига да стане дебат или дискусия. Може аз някъде да бъркам, нищо че съм се занимавал толкова години с тази материя. Ето, аз бях се поодумал да стана съветник на кмета по тези въпроси, но тъй като съм от БСП, той не ме взе и сега има проблеми в бюджета. Шегите са си шеги, но нещата са сериозни и ние, може би като начало, в Бюджетната комисия, а след това да се присъединят и други комисии, и да избистрим едни текстове, които да заложат някакви перспективи за това как общината ще бъде в добро финансово състояние в следващите 3-4-5 години, ако трябва и по-нататък.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз съм съгласен с г-н Витанов в цялостната му конструкция; може би не съм съгласен само с революциите.

Ние започнахме една дискусия в началото на тази година, през месец януари, за това как да бъдат повишени неданъчните приходи в общината и естествено тези намерения, които не само аз, а и всички останали колеги, имахме, да се превърнат в политика на Общинския съвет и на Общинската администрация. За съжаление обаче, тази дискусия не продължи или се забави твърде много.

Аз няма да се спирам на това, че наблюдаваме един процес как някои хора искат да си купят земята под съответни обекти вече шест-седем месеца и как това нещо много трудно се случва, и то защото няма такава политика като цяло: разписани регламенти и съответните звена на администрацията да работят в съответните срокове. Затова ви предлагам следното нещо: предлагам на председателството на Общинския съвет и на г-н Кмета до края на октомври, тази година, ние да направим още един път дискусия на тема „Бюджет” и на тема „Повишаване на неданъчните приходи в бюджета”, за да може до края на годината да се случи поне още една дискусия след тази. И когато приемаме бюджета за следващата година, през месец февруари, тези неща да бъдат вече уточнени и да залегнат като политика на Общинския съвет и на Общинската администрация. Аз знам, че не става с магическа пръчка, но ако ние не ги изговаряме тези неща със съответните аргументи, те няма как да се превърнат в политика на местната власт и да ги приемем.

Затова ви предлагам до края на месец октомври още една дискусия и при приемането на следващия бюджет да се залегнат като политики, които да се реализират от нас и от Общинската администрация.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ако се вгледаме внимателно върху слайда, който много добре се чете, и онези, които са си направили труда да прочетат информацията, която ни се предлага от Общинската администрация, веднага ще разберат, че всички тези неща които говориха преждеговорившите (които уважавам поотделно, всеки по особен начин – г-н Витанов с неговия парламентаризъм, опит на заместник-кмет, г-н заместник-министъра на отбраната - г-н Пламен Радонов) имаха един теоретико-предложителен характер.

Като човек на точните науки аз бих предпочел най-малката точица в тяхното предложение, в което има аргументи, и те да бъдат подкрепени с някакъв слайд, в който да се направи едно сравнение: „Виждате ли, вие сте направили така, а би могло да стане така. Бихме получили толкова пари повече, бихме намалили загубите”. Иначе това, което Пламен Радонов предложи, е много добро. Ще се направи една дискусия и тя ще бъде теоретична, но нека на масата да има състезание между аргументите. И тъй като работим всички за благото на великотърновци (действително, хубави са идеите и на двамата) нека направим така, че да оптимизираме всеки един възможен документ, който да донесе повече доходи на общината. Иначе се изправяме пред публиката и се обстрелваме, а в тези обстрели трябва да има някакво рационално зрънце и някакъв напредък. Така че аз ви моля: нека в бъдещето, когато правим тези дискусии, този, който излиза тук, да не говори в общотеоретичен план, а да предложи: „Срещу тази сума от 200 000 лв. аз бих изкарал 210 000 лв.”, и така нататък.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Професоре, аз не съм ловджия, държал съм пушка преди 40 години в казармата и нямам навика да стрелям никого. Най-лесно е да кажа: „Уважаема администрация, вие няма да направите 900 000 лв. приходи от продажба на имущество, а ще направите 200 000 лева. Хайде сега, намалете 700 000 лв. Няма да изхарчите 1 400 000 лева за осветление, а ще изхарчите 2 000 000 лева. Хайде, намалете осветлението или спирайте тока с всичките последствия!” Не го направихме това, защото много ясно е, че бюджетът трябва да се върже. Трябва да има 100 единици приход и 100 разход и ако са 98 единици, ние трябва да режем две единици от разхода.

Не че сме казали нещо много умно, но тъпчем на едно място. Точно тази дискусия ще даде какви са тези възможности. Споменахме ги и нека да не ги повтарям. И между другото, сметките не са наша работа, сметките са работа на Общинската администрация. Ние можем да подкрепим и аз не виждам човек в залата, който да не подкрепи каквато и да била инициатива и аз затова казах: „революция”, защото ако трябва, ние да ударим по масата – в този смисъл, а не да грабваме шмайзерите, но да застанем като местната власт, като власт, която защитава интересите на тези хора. Държавата е голяма, тя си има други проблеми, нека да си защитим нашите проблеми. В този смисъл администрацията ще получи пълна подкрепа в тази дискусия за едно или друго.

Завършвам с това: аз мисля, г-н Радонов, че не само неданъчните приходи, данъчните също - споменах един вариант; има и други варианти, да не ги споделям сега. Да не говорим, че в новия програмен период нали трябва да имаме участие, нали това също трябва да го програмираме, да го моделираме по някакъв начин. Ние ще увиснем с воденични камъни на раменете и тези просрочени от 2 000 000 лв. ще стават 2 500 000 лв. и после 3 000 000 и после не зная колко.

Така че, г-н Професоре, с тревога споделям всичко това, а не като някакъв обстрел или като някакво политиканстване. Аз мога да говоря политически и повярвайте ми, ще го направя много по-добре, отколкото сега, като го правя с числа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Общинската администрация и г-н Кметът трябва сериозно да се замислят върху думите на Стоян Витанов. В неговите изказвания през трите години, в които вече сме тук, винаги има една добронамереност, има едно добро отношение както лично към г-н Кмета, така и към политическата сила, която представлява и мисля, че сериозно трябва да се замислим върху това, което казва, защото той го казва със загриженост към общината.

Наистина това, което се случва при нас, буди тревога, защото от всички възможни варианти, по които получаваме приходи, тези приходи по една или друга причина постепенно намаляват. И какво се случва? Намаляват приходите в общинския бюджет, а разходите стоят едни и същи. Как ги покриваме? Покриваме ги с нови дългове, които вземаме почти на всяка сесия и от 2-3 и 5 милиона станаха 10 милиона. По този начин няма как да се случат нещата само с дългове и със заеми, които вземаме. Мисля, че не е моя работа да хваля Стоян Витанов, но той бие една тревога, звъни звънчето и се надявам да има кой да го чуе. И аз предлагам при намаляване на приходите; дали са данъчни, или неданъчни, няма никакво значение; ще дотикаме бюджета до края на годината, но за следващата година мисля, че сериозна част от разходите, които извършваме като обществена дейност, трябва да бъдат намалени. При намаляване на приходите, да се запазва съществуващото ниво на разходите, дългът се увеличава и увеличава и ние вървим от зле към все по-зле.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: С всичко това съм съгласен и мога да се съглася най-вече с думите на г-н Стоян Витанов за това, че държавата от една страна дава пари, а от друга страна ги взема. Мога да ви дам много такива примери. Не само с поддържането на републиканската пътна инфраструктура. Там имаме около 400 000 лв. невъзстановени, не само с кандидатстването по европейски проекти – ние имаме одобрени проекти, които вече са изпълнени.

Ще ви дам пример със санирането на училищата и енергийната ефективност. Там собственото участие, което е направила общината, е около 700 000 лв., а за тези две години имаме около 1 000 000 лв. Какво се получава на практика, когато сме работили по тези проекти и в крайна сметка имаме добри ефекти от тези проекти, но училището, което е санирано и има енергийна ефективност, в крайна сметка то прави някакви икономии? Няма да цитирам училищата, за които знам, че имат между 20-30 % икономии от енергийна ефективност. Къде отиват средствата, след като училището бъде санирано по програмата за енергийна ефективност? Този въпрос сме го поставяли и на национално ниво, в Министерството на образованието преди шест месеца - че трябва да се направи един такъв фонд, от който фонд да имаме възможност да получаваме собственото участие по тези проекти и след това при възстановяване на тези средства те да се възстановяват или да се намаляват от бюджета на второстепенните разпоредители, а не общината, давайки средства от бюджета, после тя ги възстановява. Ако през зимния период разходът, примерно за електроенергия и за отопление, на едно училище е 20 000 лв, се правят икономии между 8000 и 12 000 лв. на месец. Тези средства остават в училищния бюджет и директорът съобразно икономиите, които е направил, прави ремонти, дава и други средства за развитието на самото училище.

Другото нещо, което също сме обсъждали в националното сдружение на общините и имаме консенсус с предното правителство: 2,5 % до 3 % от ДОД да се върнат обратно към общините. Реално миналата година ни се отрязаха пари за инфраструктура. Ние няма откъде да намерим пари освен от собствените приходи към бюджета за инфраструктура и за ремонта на пътищата, ако държавата по някакъв начин не ни отпусне средства към бюджета. Но в крайна сметка тези средства, които бяха и по постановлението на Министерския съвет, отпуснати през месец януари, трябваше да бъдат 500 000 лв. за общините, така че всяка една община имаше възможност да кандидатства между един и три проекта. В един момент се оказа, че това не е така, средствата, които бяха отпуснати реално за общините, бяха 280 000 лв., а останалите 220 000 000 лв. бяха разпределени към министерствата.

Мога да кажа, че към вчерашна дата приходната част и събираемостта на данъци действително има добър резултат; не искам да навлизам в подробности и детайли преди това. Направени са доста мерки от Общинската администрация за подобряване на събираемостта на данъците, включително и данъци, които са неплатени от 2010 година – така наречените „недобори”.

Другото, което е: още през месец март г-н Пламен Радонов представи едни мерки за подобряване на ефективността от събираемостта на данъците и от други приходи към общината. Тези неща са взети под внимание.

Има инвеститорски интерес в момента и за земеделски земи, и за продажба на други общински имоти, така че общината работи в направление подобряване не само на данъчните, а и другите приходи към администрацията и мога да кажа, че действително луфтовете, които са създадени на базата на целия програмен период с участието ни във всички тези проекти и програми, които ние сме спечелили, действително по някакъв начин се набавят, но това не става с магическа пръчка, става етапно и с последващи действия. Така че аз смятам, че до края на годината ще имаме други резултати, които съобразно бюджета ще подобрят приходната част.

Направили сме и много промени през годината. Преструктурирането на „Инвестстрой”, където направихме събираемостта на отпадъци по селата към ОП „Зелени системи”, също така и с ОП „Зелени системи”, и с още други неща, които са създадени. Оттам също имаме известна част икономии, които не са малко.

Що се касае до другите разходи, които се увеличават през годината, действително гледаме тези неща да бъдат намалени.

 

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1215

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 30.06.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 30.06.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.06.2014 г. - Приложение №5.

5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново   към 30.06.2014 г. - Приложение №6.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2809/14.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1216

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІII тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-815

-815

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-815

-815

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-815

-815

Други неданъчни приходи

3600

56

56

0

- други неданъчни приходи

3619

56

56

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

56

56

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-241

-241

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-202

-202

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-202

-202

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-39

-39

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-39

-39

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 000

1 000

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 000

1 000

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 000

1 000

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

5 278

5 278

0

получени трансфери /+/

6101

5 278

5 278

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

3 678

3 678

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

1 600

1 600

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Ресен

6109

300

300

- Община Велико Търново

6109

-300

-300

Трансфери м/у бюджети

6200

-78

-78

0

и сметки за средствата от ЕС (нето)

6202

-78

-78

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6202

-78

-78

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

5 200

5 200

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

5 200

5 200

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІII тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

2 160

2 160

0

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

130

130

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

130

130

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

63

63

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

63

63

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

1 953

1 953

0

- Община Велико Търново

1 953

1 953

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

14

14

0

- Община Велико Търново

14

14

Общински такси

2700

-130

-130

0

   - За ползване на общежития и други по образованието

2708

-130

-130

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2708

-130

-130

Други неданъчни приходи

3600

4 204

4 204

0

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

4 204

4 204

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 788

1 788

- Община Велико Търново

2 416

2 416

Помощи за дарения и др.суми

4500

340

340

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

340

340

0

-Дирекция "Култура и туризъм"

340

340

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

6 574

6 574

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

6 574

6 574

0

Трансфери между бюджети (нето)

предоставени трансфери /-/

6100

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-27 545

-27 545

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

144

144

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

8 401

8 401

-ОП Горско стопанство

6109

15 000

15 000

- Кметство Килифарево

6109

4 000

4 000

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

6200

255 265

255 265

0

получени трансфери /+/

6201

255 265

255 265

0

- Община Велико Търново

6201

255 265

255 265

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

255 265

255 265

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Друго финансиране - нето(+/-)

9300

-55 000

-55 000

0

задължения по финансов лизинг и търговски кредит към
местни лица (+)

9317

-75 000

-65 000

-10 000

- Община Велико Търново

 

-75 000

-65 000

-10 000

погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

9318

20 000

10 000

10 000

- Община Велико Търново

 

20 000

10 000

10 000

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

-55 000

-55 000

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

206 839

206 839

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

212 039

212 039

0

РАЗХОДИ

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-300 лв

Кметство Ресен

300 лв

Кметство Самоводене

3. Функция 3 Образование

3 600 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование,

мл.дейности и спорт"

3 600 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 600 лв

Група 3 Култура

1 600 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

1 600 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

5 200 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

3 592 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

3 254 лв

Кметство Килифарево

290 лв

Група кметства Килифарево

48 лв

3. Функция 3 Образование

255 265 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

255 265 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

115 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

115 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

115 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

8 741 лв

Група 3 Култура

8 741 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

8 741 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

267 713 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

50 678 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

50 016 лв

Кметство Килифарево

710 лв

Група кметства Килифарево

-48 лв

3. Функция 3 Образование

2 103 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

108 лв

Дирекция "Образование,

мл.дейности и спорт"

1 995 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-115 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-115 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-115 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-20 589 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-589 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-589 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-20 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-24 000 лв

Кметство Килифарево

4 000 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

14 877 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

14 330 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 830 лв

Кметство Килифарево

-1 500 лв

Група 3 Култура

547 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

47 лв

Кметство Килифарево

500 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-107 828 лв

Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

15 000 лв

- в т. ч.:

ОП "Горско стопанство"

15 000 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-131 804 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-131 804 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

8 976 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

8 976 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-60 874 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

206 839 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

212 039 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2780/05.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1217

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

•    Максимален размер на дълга – 3 220 000лева (три милиона двеста и двадесет хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.   Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Приложение: Протокол от проведено на 04.07.2014 г. Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг през 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

  

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 2781/05.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1218

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

 

•    Максимален размер на дълга – 3 700 000 лева (три милиона и седемстотин хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 25.12.2016 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.   Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Приложение: Протокол от проведено на 04.07.2014 г. Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг през 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1043/27.03.2014 г., Вх. № 2808/14.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1219

 

1. На основание чл.42 от Закона за общинския дълг, чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.15а от Закона за общинския дълг и чл.12, ал.2 от допълнителните клаузи по договор №629 от 25.04.2014г., Великотърновски общински съвет одобрява промяна в срока на погасяване на дълга, поет с Решение № 1043/27.03.2014г., както следва:

 

- Било: 12 месеца считано от датата на края на проекта, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Става: До 25.07.2015 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за управление на „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2769/24.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1220

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Рашева, живуща в гр.Велико Търново, ул. „Мария Габровска”, №2, вх. Б, ЕГН 5812284030, л.к № 605519219/02.10.2007, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104525231 за срок от 3(три) години, считано от 03.10.2014г. до 03.10.2017г. включително.

 

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на общината за подписване на Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2794/13.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1221

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет упълномощава Кмета на община Велико Търново, да подпише Запис на заповед за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметоизвозваща машина и 109 бр. контейнери с индикативна стойност в размер на 178 860 лв. с ДДС.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ползване на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър“, Вх. № 2795/13.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1222

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за ползване на безлихвен заем за закупуване на 1 бр. сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип «Бобър» 1100 л.

Индекативната стойност на сметосъбираща машина е 120 000 лв. с ДДС, а за 109 бр. контейнери тип «Бобър» индекативната стойност е 58 860 лв. с ДДС.

Заемът ще бъде с преференции от 2 години гратисен период и срок на изплащане 3 години.

За избора на доставчиците ще бъде проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП, след одобрение от ПУДООС на молбата за отпускане на безлихвен заем.

2. Упълномощава Кмета на община Велико Търново да води преговори с ПУДООС към МОСВ за получаването на безлихвен заем в размер на860 лв. с ДДС.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново“ за 2013 г., Вх. № 2796/13.08.2014 г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Прочетох твърде подробно този отчет. Не искам да хваля хората, те заслужават благодарност за това, което правят по опазване на околната среда. Разбира се, в един свят на устойчиво развитие, в който ние претендираме, че живеем, трябва да търсим начини да усъвършенстваме и нашата природа и околна среда да бъдат по-чисти.

Няма да ви изнасям лекция, но основното, което ние трябва да съхраняваме, това са: въздухът, почвата, водите и горите. Някой ще каже, че Михаил Харалампиев сега ни говори неговите теории за опазване на горите. Искам да помоля бъдещите депутати, искам да помоля ръководството на общината: нека да не разглеждаме охраната на околната среда на общината извън контекста на горските масиви, било то държавни или частни, които се намират на наша територия. Нека да ме простят онези, които се занимават с производство на дървесина и предприятия в това направление. Това, което правите, според мен, горе, в Балкана, противоречи на най-елементарните човешки норми по опазване на горите. Един от вас тук ми каза: „Щом е частна гората и щом е болна, тя трябва да бъде изсечена”. Ако се вгледате, горе, в Балкана внимателно, изсушени са или се изсушават онези гори, до които има възможен достъп, а там, където няма достъп, са зелени. Нарочно мълча.

Тези дни погребаха 22 декара хубава дъбова, букова гора. Не че тя е в непосредствена близост там, където обитавам аз, но онези, които са пътували в направление на Войнежа, знаят как са изсечени масивите и масивът целият е гол. Мога да ви напиша уравнения, с които да докажа защо през 2012 г., месец октомври, в това направление имаше смерч. Защото природата чрез фотосинтезата балансира макроклимата в даден район. След като го няма това нещо там, няма кой да произвежда кислород и се появява въглероден диоксид отнякъде другаде. И ще ни брули, и ще ни наводнява природата.

Тук има няколко потенциални депутати. Да не бъдат бутони в бъдещия парламент, а да посегнат върху Закона за горите. Частникът трябва да сече под контрола на държавата своите дървета, да оставя младите фиданки, да ги почиства, за да може ние да имаме въздух, за да може ние да имаме вода, за да може ние да имаме почва, която да ражда нашите български плодове.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Нося си едно листче, с което към мен се обърнаха от селата Дечковци, Войнежа, Въглевци. Това листче е в подкрепа на това, което каза проф. Харалампиев. Там фирмите, които извършват сечта, са разрушили пътя и вече не може да се минава. Там вече е непристъпно и това, което е нанесено като вреда, трябва ние, гражданите от община В. Търново, да го заплатим от нашия джоб. Няма да заплатят тези фирми, които са разрушили пътищата до село Дечковци.

Другият въпрос, който е много важен. Аз, като член на Централната комисия по бедствията от Камарата на инженерите, бях първият с групата, която посети наводнените райони. Можете ли да си представите каква гледка беше наводнението в района на село Габровци? Хиляди дървета, докарани от водата. Това, което се случи в Килифарево, е резултат от нашето бездействие или от нашето човешко действие горе, в планината. Ние, като общински съветници, мисля, че е място да направим един сериозен преглед на това, което се случва в района на община Велико Търново и наистина да вземем сериозни мерки срещу безогледното и доста сериозно изсичане на горите.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз искам да направя едно кратко запитване относно истинността на посочената информация. На стр. 5, в подточка „а”: „Свеждане и поддържане нивата на замърсителите на въздуха в населените места до нормативно определени нива за страната”. Ако обърнем внимание на: „изградена газоразпределителна мрежа с дължина 2372 метра за 2013 г.”, какво ми прави впечатление и какво искам да съобщя? Чета: „Обществените учреждения, преминали на природен газ, са: СОУ „Владимир Комаров”, ул. „Бяла Бона”, № 9; СОУ „Вела Благоева”, ул. „Константин Паница”, № 1”. Ще спра дотук.

Тъй като съм член на настоятелството на СОУ „Вела Благоева”, аз не зная да има такова нещо. Готов съм още сега да отидем до СОУ „Вела Благоева”, за да проверим дали пък в последните два месеца не е направено такова нещо, въпреки че отчетът е за 2013 година. СОУ „Вела Благоева” не е на газ; поне до този момент.

Молбата ми е към подготвящите тези отчети да не ги правят в пожелателен стил, а във фактически. Тук е посочена фактология. Не смея да твърдя как са нещата в останалите обекти, но за СОУ „Вела Благоева”, където работи съпругата ми и където съм почти всеки ден, знам със сигурност, че това не е така и когато се представят документи в Общинския съвет, много Ви моля да бъдат с вярно съдържание!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В интерес на истината, тези фирми, които извършват сечта и извозват този материал, и по мои наблюдения много развалят инфраструктурата и хората може би ненапразно се вълнуват. И аз апелирам да се помисли.

Ако си спомняте, сложихме някаква такса на кубик, с която да се формират едни средства, които допълнително да може да се инвестират във възстановяване на част от инфраструктурата. Обаче като гледам какви цени вървят за 1 кв.м асфалт, тази такса, която ние сме сложили, е толкова нищожна и ми се струва, че трябва да се помисли в тази насока. Тези фирми печелят достатъчно и ако вдигнем тази такса малко повече, няма да им се отрази толкова много на печалбата, но оттам ще могат да се отделят средства за тези малки населени места. Знаете, че те не са толкова добросъвестни. Качват се огромни камиони, цели тирове по тези третокласни пътища и когато се разбие едно такова пътче, няма да има средства, за да се възстанови. Така че, ако искате, можем да помислим по този въпрос и да вземем някакво решение.

Колегата Димитров ми подсказва, че по закон те са длъжни да възстановяват тези пътища, но явно никой не прави това. Може би и контролът е малко занижен, но трябва да помислим в тази насока, защото така ще се окаже след 10 години, че ще можем да ходим по този балкански район, в който ние живеем, само с трактори и с танкове.

 

Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1223

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за 2013 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изготвяне на наредба по Закона за насърчаване на инвестициите, Вх. № 2789/12.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1224

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22и, т.1 от ЗНИ, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да разработи и предложи за приемане Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з, ал.1 от ЗНИ.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Велико Търново, Вх. № 2806/14.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1225

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.24 а,ал.3 от Закона за автомобилните превози, Великотърновски общински съвет определя срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на Община В.Търново на три години, но не по-дълъг от 15 години от датата на първоначалната регистрация на автомобила.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ бивше училище в с. Русаля, Вх. № 2814/19.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1226

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свое решение № 160/29.03.2012 г. (ДВ, бр.39/2012 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 160/29.03.2012 г. (ДВ,бр.39/2012 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 17 700 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : ”УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля, целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м.”. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 885 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 5 310 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с построена в него сграда, Вх. № 2815/19.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1227

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свое решение № 198/19.04.2012 г. (ДВ, бр.35/2012 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 198/19.04.2012 г. (ДВ, бр.35/ 2012 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 8 600 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с.Пчелище и представляващ: „УПИ VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45, с площ 2 362 кв.м., с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м.”. Сделката се облага с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 430 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 2 580 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Къпиново, Вх. № 2786/12.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1228

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в проектен УПИ VІ-408 „за жилищни нужди”, от стр. кв. 71 по ПУП на с. Къпиново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №93 по протокол №11 от 25.09.2013 г. на ЕСУТ при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с обща площ от 427,10 кв.м. попада в проектен УПИ VІ-408 от кв.71 по плана на с. Къпиново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 700 лева без начислен ДДС;

2.2. От своя страна ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 4,80 кв.м., която се отнема за улична регулация и придобива статут на публична общинска собственост срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 30 лева без начислен ДДС.

2.3. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на ЕТ „Симона 89 – Даниел Бъчваров” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършване на ремонтни дейности в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2811/15.08.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В нашата Комисия по общинска собственост предложението беше да влезе в зала, тъй като се разрази един дебат относно чл. 24, ал. 2 от нашата Наредба за общинска собственост, тъй като принципно тя касае частна общинска собственост, а този имот е публична общинска собственост, но тъй като ние не сме си свършили работата, както трябва и не сме го доогледали да отработим да има такъв вариант – за публична общинска собственост, предлагам ви да остане само основанието на закона. Ние не противоречим на закона, но за да можем да си влезем и за да не бъде атакуема точката, ви предлагам да отпадне чл. 24, ал. 2 и да останат само нормативните основания от ЗМСМА и от ЗЗД. И през септември или октомври, като се променя наредбата, да предвидим и за публична общинската собственост да има такава възможност. Аз мисля, че това не е прецедент, а е практика наемателите да могат, а в същото време, доколкото разбирам, наемателят прави ремонт на наша сграда, на публична собственост, на предверието.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В предложението има резон и предлагам заедно с основното предложение да гласуваме предложението на г-н Тюфекчиев за отпадане на чл. 24, ал. 2.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз няма да гласувам поради конфликт на интереси.

 

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „4 въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1229

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 3, част от ДКС „Васил Левски”.

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Шугър импекс трейдинг” ООД, наемател на общинския имот, да бъде освободен от плащане на два месечни наема.

3. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, в размер не по- нисък от 4243,00 лв., да се документират с платежни документи, пред отдел „Управление на собствеността”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол от извършена проверка на служители на отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „СУТ”, представител на ДКС „Васил Левски” и представител на фирмата наемател. Да бъде изготвен анекс към основния наемен договор.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 2790/12.08.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Никюп има становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1230

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1015-13/31.05.2014 год. на Кмета на с. Никюп и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Никюп, местността ,,Блатци”, имот с №№ 000176 и 000177, с обща площ 88,748 дка при минимална годишна конкурсна цена 3400,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 30.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Ново село, Вх. № 2791/12.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1231

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1016-11/26.05.2014 год. на Кмета на с. Ново село и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир „Вареника”, намиращ се в землището на с. Ново село, местността ,,Капитана”, имот с № 000658 и 000659, с обща площ 60,179 дка при минимална годишна конкурсна цена 1960,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 29.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. 2792/12.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1232

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18, СК „Ивайло” /южното входно фоайе/, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Управителят на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор със спечелилия участник.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 2803/14.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1233

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец, ул. „Св. Патриарх Евтимий Търновски” № 133, ОУ „Д-р Петър Берон”, ІІ етаж, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 2804/14.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1234

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3677/18.06.2014 г., от д-р Нина Тодорова, Управител на ЕТ ,,АИППМП лек.к-т д-р Нина Тодорова” гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Арбанаси, комбинирана сграда, с обща площ - 9,00 кв.м., при месечна наемна цена 11,63 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Малки чифлик, Вх. № 2788/12.08.2014 г

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев – въздържал се, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1235

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5879/08.07.2014 г., представляващо 40/2145 идеални части от урегулиран поземлен имот VІ-166 /шест римско за имот сто шестдесет и шест/ от кв.24 /двадесет и четири/ по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, целият с площ от 2 145 /две хиляди сто четиридесет и пет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Тодор Иванов Парашкевов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №7 Д.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот VІ-166 /шест римско за имот сто шестдесет и шест/ от кв.24 по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с площ от 40 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 384 /триста осемдесет и четири/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Тодор Иванов Парашкевов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №7 Д.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2793/12.08.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на с.    Шемшево присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1236

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5878/08.07.2014 г., представляващо 76/1296 идеални части от урегулиран поземлен имот ХІ-591 /единадесет римско за имот петстотин деветдесет и едно/ от кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., останалата част от който е собственост на Ангел Иванов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №2.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот ХІ-591 /единадесет римско за имот петстотин деветдесет и едно/ от кв.78 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ от 76 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 715 /седемстотин и петнадесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ангел Иванов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №2.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тъй като остават пет минути до времето за почивка, а имаме още пет точки от дневния ред, правя процедурно предложение да не почиваме в 11.00 часа, а да разгледаме оставащите точки от дневния ред.

 

Предложението на г-н Тюфекчиев беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО ДВЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 2787/12.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1237

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №10447.519.171 по КККР на гр. Велико Търново, с обща площ от 7,444 дка, , с НТП: полски път, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, за трасе на ВиК захранване – площ с ограничения в размер на 12,43 кв.м. и за трасе за ел. захранване – площ с ограничения в размер на 317,12 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ №10447.519.103 по КККР на землище гр. Велико Търново, местност „Пишмана” относно промяна предназначението на имота „за жилищно застрояване”; подробни устройствени планове - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно електрозахранване – ел.кабел 1 кV и водоснабдяване на имота; план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване. Проектът е разгледан и приет с решение №90 по протокол №7 от 23.07.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №2, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Къпиново, Вх. № 2777/04.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1238

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ПП-731 от 15.07.2014г. от Пламена Атанасова Петрова, от гр.Велико Търново, бул.”България” № 39 и писмо с изх.№ 2109 от 07.07.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Пламена Атанасова Петрова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № № 085020, № 085021 и № 085022, местност „Урушко дере” в землището на с.Къпиново, община Велико Търново за промяна предназначението на имотите за „производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, и съхраняване, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника” – предимно производствена зона с преобладаващи складови функции /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № № 085020, 085021 и 085022, в землището на с.Къпиново, община Велико Търново, местност „Урушко дере” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, и съхраняване, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника” – предимно производствена зона с преобладаващи складови функции /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № № 085020,085021 и 085022 в землището на с.Къпиново, местност „Урушко дере” към ПУП – план за застрояване.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП, с. Момин сбор, Вх. № 2783/06.08.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1239

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с реда по чл.38 от ППЗОЗЗ, и решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014г., т.103, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновсият общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 045124, местност „До село” в землището на с.Момин сбор относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - «жилищно застрояване» – предвижда се изграждане на обект: «Жилищна сграда», при следните устройствени показатели: височина до 10м, плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,2, минимална озеленена площ – 40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; образуване на нов квартал 15-а и нов УПИ І-124 и включване на новообразувания квартал в регулационните граници на с.Момин сбор;

2. План - схеми за водопровод и електроснабдяване към ПУП- план за застрояване.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 2775/30.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване. Резултатът от гласуването беше: 16 „за”, 3 „против”,7 „въздържал се”.

Г-н Румен Димитров предложи прегласуване на предложението.

След прегласуването предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 5 „против” и 8 „въздържал се”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на ТД „Пазари – В. Търново“ ООД, в което Община Велико Търново е съдружник през 2013 г., Вх. № 2776/30.07.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В този Общински съвет липсва воля за решаването на този наистина тежък проблем. Няма да подкрепя информацията, която ни е поднесена. Зная, че това е само протоколно, няма никакви последици, но мисля, че в самата процедура, ако тръгнем от началото докрая, решението, включително и днес, на един етап би могло да окаже своята тежест.

 

Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 15 „за”, 2 „против”, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1240

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение резултатите от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2013г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад от инж. Антон Койнаков за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, Вх. № 2765/21.07.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1241

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014 г

 

Заседанието беше закрито в 11.10 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/