Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1216

Решение № 1216

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1216

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІII тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-815

-815

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-815

-815

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-815

-815

Други неданъчни приходи

3600

56

56

0

- други неданъчни приходи

3619

56

56

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

56

56

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-241

-241

0

- Внесен ДДС (-)

3701

-202

-202

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-202

-202

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-39

-39

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-39

-39

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 000

1 000

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 000

1 000

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 000

1 000

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

5 278

5 278

0

получени трансфери /+/

6101

5 278

5 278

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

3 678

3 678

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

1 600

1 600

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Ресен

6109

300

300

- Община Велико Търново

6109

-300

-300

Трансфери м/у бюджети

6200

-78

-78

0

и сметки за средствата от ЕС (нето)

6202

-78

-78

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6202

-78

-78

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

5 200

5 200

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

5 200

5 200

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІII тр.

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

2 160

2 160

0

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

130

130

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

130

130

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

63

63

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

63

63

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

1 953

1 953

0

- Община Велико Търново

1 953

1 953

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

14

14

0

- Община Велико Търново

14

14

Общински такси

2700

-130

-130

0

   - За ползване на общежития и други по образованието

2708

-130

-130

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2708

-130

-130

Други неданъчни приходи

3600

4 204

4 204

0

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

4 204

4 204

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 788

1 788

- Община Велико Търново

2 416

2 416

Помощи за дарения и др.суми

4500

340

340

0

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

340

340

0

-Дирекция "Култура и туризъм"

340

340

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

6 574

6 574

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

6 574

6 574

0

Трансфери между бюджети (нето)

предоставени трансфери /-/

6100

0

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

0

- Община Велико Търново

6109

-27 545

-27 545

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

144

144

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

8 401

8 401

-ОП Горско стопанство

6109

15 000

15 000

- Кметство Килифарево

6109

4 000

4 000

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

6200

255 265

255 265

0

получени трансфери /+/

6201

255 265

255 265

0

- Община Велико Търново

6201

255 265

255 265

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

255 265

255 265

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Друго финансиране - нето(+/-)

9300

-55 000

-55 000

0

задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица (+)

9317

-75 000

-65 000

-10 000

- Община Велико Търново

 

-75 000

-65 000

-10 000

погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

9318

20 000

10 000

10 000

- Община Велико Търново

 

20 000

10 000

10 000

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

 

-55 000

-55 000

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

206 839

206 839

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

212 039

212 039

0

РАЗХОДИ

§§

Всичко:

IІІ тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-300 лв

Кметство Ресен

300 лв

Кметство Самоводене

3. Функция 3 Образование

3 600 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование,

мл.дейности и спорт"

3 600 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 600 лв

Група 3 Култура

1 600 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

1 600 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

5 200 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

3 592 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

3 254 лв

Кметство Килифарево

290 лв

Група кметства Килифарево

48 лв

3. Функция 3 Образование

255 265 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

255 265 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

115 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

115 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

115 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

8 741 лв

Група 3 Култура

8 741 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

8 741 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

267 713 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

50 678 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

50 016 лв

Кметство Килифарево

710 лв

Група кметства Килифарево

-48 лв

3. Функция 3 Образование

2 103 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

108 лв

Дирекция "Образование,

мл.дейности и спорт"

1 995 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-115 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-115 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-115 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-20 589 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-589 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-589 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-20 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-24 000 лв

Кметство Килифарево

4 000 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

14 877 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

14 330 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 830 лв

Кметство Килифарево

-1 500 лв

Група 3 Култура

547 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

47 лв

Кметство Килифарево

500 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-107 828 лв

Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

15 000 лв

- в т. ч.:

ОП "Горско стопанство"

15 000 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-131 804 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-131 804 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

8 976 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

8 976 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-60 874 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

206 839 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

212 039 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ