Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 12

Решение № 12

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Продажба на държавни ценни книжа.

 

РЕШЕНИЕ № 12

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде осъществена продажбата на притежаваните от Община Велико Търново държавни ценни книжа, закупени със собствени приходи от такса "Битови отпадъци", резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци с номинал в размер на 2 884 611 лева;

2. Постъпилите от продажбата средства по бюджета на общината да бъдат използвани за разплащането на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие”, включително и за погасяването на краткосрочния банков кредит към Райфайзенбанк България АД в размер на 2 000 000 лева;

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, след възстановяване на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган да възстанови средствата от такса "Битови отпадъци", резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци чрез осъщестяване на покупка на държавни ценни книжа.

 

 

ВЯРНО:

             /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/