Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1218

Решение № 1218

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 1218

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/019 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” със средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД при следните основни параметри:

•    Максимален размер на дълга – 3 700 000 лева (три милиона и седемстотин хиляди лева);

•    Валута на дълга – лева

•    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•    Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване – до 25.12.2016 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019;

•    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

•    Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Приложение: Протокол от проведено на 04.07.2014 г. Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг през 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ