Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1220

Решение № 1220

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1220

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Рашева, живуща в гр.Велико Търново, ул. „Мария Габровска”, №2, вх. Б, ЕГН 5812284030, л.к № 605519219/02.10.2007, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104525231 за срок от 3(три) години, считано от 03.10.2014г. до 03.10.2017г. включително.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ